Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Kaleva Mün­che­nissä: Samuel Purola myönsi, ettei ollut par­haas­sa iskussa EM-vä­li­eräs­sä – "Ka­le­van kisojen jälkeen on ollut vähän takki tyhjä"

Pihalle as­tel­lut susi kes­keyt­ti maa­laus­puu­hat Vi­han­nis­sa – kissan käytös pal­jas­ti kut­su­mat­to­man vieraan

Vihantilainen Tea Lumijärvi säikähti pahanpäiväisesti tiistai-iltana, kun susi tuli heidän pihalleen Vihannin Kinttukankaantiellä.

Tea Lumijärvi huomasi suden, kun kissa tuli karvat pystyssä hänen lähelleen. Susi tuli aivan kotipihaan Vihannin Kinttukankaalla tiistaina.
Tea Lumijärvi huomasi suden, kun kissa tuli karvat pystyssä hänen lähelleen.
Tea Lumijärvi huomasi suden, kun kissa tuli karvat pystyssä hänen lähelleen.
Kuva: Tea Lumijärvi

Tea Lu­mi­jär­ven maa­laus­hom­mat tys­sä­si­vät ker­ral­la, kun 4-vuo­ti­as Mii­su-kis­sa kiin­nit­ti omis­ta­jan­sa huo­mi­on ton­til­le tul­lee­seen kut­su­mat­to­maan vie­raa­seen.

– Mii­su oli sii­nä mi­nun lä­hel­lä ja yh­täk­kiä kis­sa nos­ti kar­vat pys­tyyn ja sei­soi sel­kä kyy­rys­sä. Ajat­te­lin, et­tä kis­sa nä­kee jä­nik­sen, mut­ta kurk­ka­sin la­don ta­kaa tar­kem­min. Su­si­han se siel­lä sei­soi, Lu­mi­jär­vi ker­taa tiis­tai-il­lan ta­pah­tu­mia.

Lu­mi­jär­vi epäi­li to­vin, nä­kee­kö hän oi­kein, mut­ta susi se oli. Eläin sei­soi maa­laa­jas­ta ja kis­sas­ta noin kym­me­nen met­rin pääs­sä.

– Sut­ta sil­miin kat­so­es­sa eh­din aja­tel­la, mis­sä tyt­tö on, vaik­ka tie­sin, et­tä hän on tur­vas­sa si­säl­lä. Isän kans­sa me­nos­sa nuk­ku­maan, oli­han kel­lo jo yli kah­dek­san il­lal­la.

Lu­mi­jär­vi päät­te­li, et­tä eläi­men on pak­ko pin­koa pa­koon, jos hän pis­tää me­ta­kak­si.

– Huu­sin, me­kas­tin, kil­juin, mut­ta eläin ei lii­kah­ta­nut­kaan. Se vain jat­koi tui­jot­ta­mis­ta, kat­soi mi­nua ja Mii­sua. Pää­tin, et­tä on vii­sain pin­koa si­säl­le. Mii­su seu­ra­si osan mat­kaa, mut­ta jäi sit­ten ta­lon nur­kal­le ky­tik­sel­le.

Lu­mi­jär­vi myön­tää, et­tä noin kym­me­nen met­rin mat­ka maa­laus­pai­kal­ta ta­lol­le tun­tui pit­käl­tä. Eten­kin kun mie­les­sä kävi, seu­raa­ko susi ja jos, niin mi­ten no­pe­as­ti eluk­ka juok­see.

Susi lii­keh­ti edel­leen pi­hal­la, Tea seu­ra­si sen liik­kei­tä Esa-puo­li­son­sa kans­sa. Tea ot­ti kän­ny­kän ja al­koi soi­tel­la naa­pu­reil­le, et­tä tie­tä­vät su­den ole­van lä­his­töl­lä ja ot­ta­vat ko­tie­läi­met si­säl­le. Pu­he­lui­den jäl­keen Tea haki Mii­sun si­säl­le.

Susi tuli aivan kotipihaan Vihannin Kinttukankaalla tiistaina.
Susi tuli aivan kotipihaan Vihannin Kinttukankaalla tiistaina.
Kuva: Tea Lumijärvi

– Otin su­des­ta muu­ta­man ku­van, jois­ta en­sim­mäis­tä ot­ta­es­sa kä­det vie­lä tä­ri­si sen ver­ran, et­tä sen ku­vas­ta­kin huo­maa.

Susi vii­pyi pi­ha­maal­la ja lä­his­töl­lä va­jaan puo­li tun­tia.

Tea Lu­mi­jär­vi har­ras­taa pien­riis­tan met­säs­tys­tä, jo­ten hän on tot­tu­nut liik­ku­maan luon­nos­sa ja nä­ke­mään luon­to­kap­pa­lei­ta.

– Sut­ta en ai­em­min ole näh­nyt, ja kun se on noin lä­hel­lä vas­ta ta­ju­aa, mi­ten suu­ri eläin se on. Kar­hu­a­kaan en ole ai­em­min näh­nyt, ja toi­vot­ta­vas­ti se­kään ei heti tule vas­taan.

Lu­mi­jär­vien elä­mä jat­kuu epi­so­dis­ta huo­li­mat­ta en­nal­laan. Yk­si va­ro­toi­mi kui­ten­kin on käy­tös­sä.

– Hel­mi, 2, on saa­nut leik­kiä jon­kin ver­ran pi­hal­la yk­sin­kin, kun olen lait­ta­nut ruo­kaa. Tiet ja muut vaa­rat ovat täs­tä sen ver­ran kau­ka­na. Mut­ta täs­tä läh­tien Hel­mi ei saa ol­la pi­hal­la enää yk­sin.

Lu­mi­jär­vien koti si­jait­see Vi­han­nin Kint­tu­kan­kaal­la noin 300 met­riä Ou­lun­ties­tä.