Lukijalta
Mielipide

Palomiesten arvostelu perusteetonta – työajasta on luonnollisesti maksettava oikea palkka työaikalisineen

Vastine Kalevassa 31.12.2019 julkaistuun artikkeliin koskien Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen varallaolojärjestelmää.

Vastine Kalevassa 31.12.2019 julkaistuun artikkeliin koskien Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen varallaolojärjestelmää.

Jutussa pelastusjohtaja arvosteli palomiehiä siitä, että nämä ovat esittäneet varallaoloa koskevia palkkavaatimuksia. Palomiesliitto ja Oulun Palomiesyhdistys pitävät päätoimisiin palomiehiin kohdistuvaa arvostelua perusteettomana.

Pelastuslaitoksella tehtiin vuoden 2015 loppupuolelle saakka varallaoloa viiden minuutin valmiusajalla. Tämä tarkoitti sitä, että hälytyksen sattuessa varallaolijan oli oltava paloasemalla hälytyslähdössä viidessä minuutissa. Jokainen ymmärtää, että näin lyhyt valmiusaika teki palomiehen varallaolosta täysin työsidonnaista. Kaikki sellainen tekeminen, mistä ei päästy välittömästi irtautumaan, oli mahdotonta. Varallaolo saattoi kestää viikon ja toistua 4–5 viikon välein.

Korkein oikeus päätti vuonna 2015, että palomiehen varallaolo on työaikaa. Keskeisin syy KKO:n ratkaisussa oli se, että lyhyt viiden minuutin valmiusaika teki varallaolosta niin työsidonnaista, että varallaolossa kyse oli täydestä työajasta. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata myös se, että EU:n Suomeakin sitova työaikadirektiivi ei tunne varallaolon käsitettä: on vain työaikaa tai lepoaikaa. Varallaolo viiden minuutin valmiusajalla ei Palomiesliiton käsityksen mukaan voi olla lepoaikaa.

"Korkein oikeus päätti vuonna 2015, että palomiehen varallaolo on työaikaa."

Kunnallisen viranhaltijalain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että viranhaltijalle annetaan virkasuhteesta johtuvat etuudet ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle kuuluvat. Viranhaltijan oikeus palkkaansa on sellainen lainkohdassa tarkoitettu etuus, jonka oikeellisuudesta työnantajan on huolehdittava. KKO:n linjauksen jälkeen on ilmeistä tai ainakin mahdollista, että palomiesten varallaolo on kaikissa tai ainakin useimmissa tapauksissa työaikaa. Työajasta on luonnollisesti maksettava oikea palkka työaikalisineen.

Osa Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella varallaoloa tekevistä Palomiesliiton jäsenistä on riitauttanut omat varallaolosaatavansa. He katsovat, että myös heidän tekemänsä varallaolo tulee katsoa täydeksi työajaksi vastaavasti kuin KKO:n päätöksessä. Heidän osaltaan asian ratkaisee työtuomioistuin.

Kaikilla, myös palomiesviranhaltijalla, on oikeus saattaa asiansa viranomaisten ratkaistavaksi, jos he katsovat etujensa tulleen loukatuksi. Tämä on länsimaisen oikeusvaltioperiaatteen kulmakivi. Varallaolovaatimusten esittäneiden julkinen arvosteleminen sillä perusteella, että he ovat saattaneet palkkaetuuksiaan koskevan oikeuskysymyksen riippumattoman tuomioistuinkäsittelyn ratkaistavaksi, on perusteetonta.

Palomiesliiton tiedossa ei ole, että yksikään sen jäsen olisi esittänyt varallaoloa koskevia palkkavaatimuksia siltä ajalta, jolloin varallaolon valmiusaika muuttui viidestä minuutista 15 minuutiksi. Tämä muutos tapahtui siis jo vuonna 2015. Lehtijutussa viitatut kuluvan vuoden (2019) aikana tehdyt palkkavaatimukset eivät siis ole Palomiesliiton jäseninä olevien päätoimisten palomiesviranhaltijoiden tekemiä. Sopimuspalokuntalaisten mahdollisesti tekemien vaatimusten kanssa Palomiesliitolla ja sen jäsenillä ei ole mitään tekemistä.

Pasi Jaakkola

edunvalvontajohtaja

Suomen Palomiesliitto SPAL

Pasi Mänty

puheenjohtaja

Oulun Palomiesyhdistys

Tuomas Mikkola

palomies, työsuojeluvaltuutettu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.