Ou­lu­joen ve­si­voi­ma­la-ark­ki­teh­tuu­ri jäi ulos Mu­seo­vi­ras­ton lis­tal­ta – ei esitetä maail­man­pe­rin­tö­koh­tei­den aie­luet­te­loon

Oulujoen vesivoimala-arkkitehtuuri ei yltänyt Museoviraston listalle kohteista, joi­ta se esit­tää kan­sal­li­seen maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tei­den ai­e­lu­et­te­loon.

Merikosken voimalaitos. Arkistokuva.
Merikosken voimalaitos. Arkistokuva.
Kuva: Maikkola Tapio

Oulujoen vesivoimala-arkkitehtuuri ei yltänyt Museoviraston listalle kohteista, joi­ta se esit­tää kan­sal­li­seen maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tei­den ai­e­lu­et­te­loon.

Aieluetteloon esitetään otettavaksi mukaan ”Alvar Aallon humaani, moderni arkkitehtuuri” -esitys sekä "Järjestelmällisen asutustoiminnan tuloksena syntyneet alueet toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen (1940-1954)" -teemaa koskeva esitys. Päätöksen aieluetteloon otettavista kohteista tekee opetus- ja kulttuuriministeri.

– Työ­ryh­mä kat­soi, et­tä Ou­lu­jo­en ve­si­voi­ma­la-ark­ki­teh­tuu­ris­sa on po­ten­ti­aa­lia maa­il­ma­pe­rin­tö­koh­tee­na. Eh­kä eni­ten niin, et­tä pu­hut­tai­siin in­si­nöö­ri­tie­tees­tä ja ve­si­ra­ken­nus­tek­nii­kas­ta. Jot­ta maa­il­man­laa­jui­nen eri­tyi­syys tu­li­si osoi­tet­tua, se vaa­ti­si vä­hän li­sä­sel­vi­tyk­siä. Sa­man­kal­tai­sia ve­si­ra­ken­tei­ta on muu­al­la­kin, Mu­se­o­vi­ras­ton ke­hit­tä­mis­joh­ta­ja Pir­jo Ha­ma­ri ker­too Forum24:lle.

Museovirasto aloitti vuonna 2017 aieluettelon päivittämiseen tähtäävän työn. Aieluetteloon esitettyjen kohteiden valinta perustuu vuonna 2018 toteutettuun, kansalaisille ja muille toimijoille suunnattuun avoimeen verkkokyselyyn sekä asiantuntijaryhmän arviointiin. Kyselyn kautta tuli yli 170 vastausta, joissa aieluetteloon ehdotettiin 66 kohdetta.

Mu­se­o­vi­ras­to esit­tää ai­e­lu­et­te­loon ”Al­var Aal­lon hu­maa­ni, mo­der­ni ark­ki­teh­tuu­ri” -esi­tys­tä sekä ”Jär­jes­tel­mäl­li­sen asu­tus­toi­min­nan tu­lok­se­na syn­ty­neet alu­eet toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na ja sen jäl­keen (1940-1954)” -tee­maa kos­ke­vaa esi­tys­tä.

Kohteista esitetään pyydettäväksi kansainvälisen ICOMOSin arviointi. Jos kohteet läpäisevät arvion, ne voidaan sisällyttää Suomen aieluetteloon. Päätöksen aieluetteloon otettavista kohteista tekee opetus- ja kulttuuriministeri.