"Noin 40 metrin mat­kal­la ei ollut enää lain­kaan tietä" – Tulvan run­te­le­ma Pe­ri­kan­kaan­tie py­ri­tään avaa­maan lä­pi­ajol­le kes­ki­viik­ko­na

Maa­nan­tain ja tiis­tain ai­ka­na Pe­ri­kan­kaan ja Mat­ka­ni­van alu­eel­la ovat ve­det las­ke­neet ajo­väy­lil­tä niin pal­jon, et­tä Des­tia pää­si kat­so­maan va­hin­ko­jen suu­ruut­ta.

Tiistaina iltapäivällä teitä korjattiin kaivurilla ja murskeella.
Tiistaina iltapäivällä teitä korjattiin kaivurilla ja murskeella.
Kuva: Sirpa Kortet

Maa­nan­tain ja tiis­tain ai­ka­na Pe­ri­kan­kaan ja Mat­ka­ni­van alu­eel­la olivat ve­det las­ke­neet ajo­väy­lil­tä niin pal­jon, et­tä Des­tia pää­si kat­so­maan va­hin­ko­jen suu­ruut­ta.

Tul­va­ve­den al­ta pal­jas­tu­nut nä­ky­mä häm­mäs­tyt­ti tie­a­si­an­tun­ti­jan­kin.

– Tiet oli­vat use­am­mas­ta koh­das­ta poik­ki. Ojat oli­vat täyn­nä vet­tä. So­raa oli va­lu­nut ojiin, työ­koh­de­vas­taa­va Ant­ti Kuk­ko­la Des­ti­al­ta ku­vaa en­si­nä­ke­mi­ään.

Pa­him­mas­sa koh­das­sa tie oli ka­dok­sis­sa ko­ko­naan. Pai­kal­le oli jää­nyt vain met­rin­sy­vyi­nen erään­lai­nen kai­van­to.

– Noin 40 met­rin mat­kal­la ei ol­lut enää lain­kaan tie­tä. Useis­sa pai­kois­sa tie oli mur­tu­nut, hän sa­noo.

Kuk­ko­la ei muis­ta näh­neen­sä Py­hä­jo­ki­a­lu­eel­la näin suu­ria tie­tu­ho­ja, jot­ka ovat ai­heu­tu­neet sa­tees­ta tul­lees­ta tul­vas­ta.

Al­ku­vii­kon ai­ka­na Pe­ri­kan­kaan­tiel­le on ajet­tu li­sää murs­ket­ta ja kor­jat­tu tie­tä kai­vin­ko­nei­den avul­la.

– Tie nos­te­taan murs­keel­la ja teh­dään mu­rt­uneet koh­dat uu­sik­si. Ojat au­kais­taan ja tie­rum­mut tar­kis­te­taan, hän lu­et­te­lee.

Maa­nan­tai-il­taan men­nes­sä kul­ku­väy­lät saa­tiin jo niin hy­väl­le mal­lil­le, et­tä saar­rok­sis­sa ol­lei­siin asuin­ta­loi­hin voi­tiin ava­ta kul­ku­reit­ti jos­tain kaut­ta. Tiis­tai­na aja­mi­sen kiel­tä­viä puo­me­ja ja va­roi­tus­kylt­te­jä oli vie­lä pai­koil­laan, mut­ta Kuk­ko­la us­koo, et­tä tänään kes­ki­viik­ko­na pääs­tään jo avaa­maan lä­pi­a­jo­mah­dol­li­suus Pe­ri­kan­kaan­tiel­le pääs­tä pää­hän. Tiel­le ase­te­taan kui­ten­kin alen­net­tu, 50-no­peus­ra­joi­tus.

Pe­ri­kan­kaan­tie on val­ti­on omis­ta­ma väy­lä. Vie­lä täs­sä vai­hees­sa Kuk­ko­la ei us­kal­la en­nus­taa, kuin­ka pal­jon ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set kor­jaa­mi­ses­ta ovat.

– Tie on niin sa­not­tu ra­ken­ta­ma­ton tie. Se on ai­koi­naan teh­ty niin, et­tä on luo­tu ojat ja alet­tu ajaa, hän yn­nää.

Perikankaan tie jäi tulvan alle viikonloppuna. Tie suljettiin käytöltä kokonaan lauantai-iltana.