Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Noin 2300 ihmistä oli ilman ve­den­ja­ke­lua Tai­val­kos­kel­la – ver­kos­to­pai­ne on nyt nou­sus­sa, vesi pitää silti yhä keittää

Tai­val­kos­kel­la kat­ke­si aa­mu­yös­tä taa­ja­maan joh­ta­va pää­ve­si­joh­to.

Taivalkosken maarakennusmestari Kari Siikaluoma tarkastelee 500 kuution tuntivauhtia purkautuneen veden tekemää purkautumisaukkoa tien alta.
Taivalkosken maarakennusmestari Kari Siikaluoma tarkastelee 500 kuution tuntivauhtia purkautuneen veden tekemää purkautumisaukkoa tien alta.

Tai­val­kos­kel­la kat­ke­si aa­mu­yös­tä taa­ja­maan joh­ta­va pää­ve­si­joh­to. Koko Tai­val­kos­ken taa­ja­ma ja lä­hi­a­lu­eet olivat ve­si­kat­kon pii­ris­sä. Ih­mi­siä asuu täl­lä alu­eel­la noin 2 300.

Taivalkosken kunta tiedottaa, että vaurioituneen putken liitoskappale on asennettu ja verkostoa huuhdeltu. Verkostopaine on nousussa.

Vesi voi olla alkuun sameaa kun verkostopaineet ovat käyneet alhaalla joten alkuun on syytä juoksettaa vettä kunnes mahdollinen sameus häviää.

Kun verkostovettä otetaan käyttöön on juomavesi toistaiseksi syytä keittää 5-10 minuuttia, koska vauriokohta on ollut yhteydessä maa-aineksiin.

Vet­tä ja­e­taan pa­lo­a­se­mal­ta sekä Tai­val­vaa­ran hiih­to­kes­kuk­sen ta­kai­sel­la ve­de­not­ta­mol­la (klo 22 saakka). Ve­si­pis­teis­tä voi ha­kea omiin as­ti­oi­hin­sa vet­tä.

Eri­tyis­ryh­mien tar­pei­ta on har­kit­tu ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti. Ve­si­kul­je­tuk­sia on järjestetty ter­veys­kes­kuk­seen ja van­hus­ten hoi­to­paik­koi­hin.

Muut­kin eri­tyis­ryh­mät huo­mi­oi­daan, ker­ro­taan kun­nas­ta.

– So­te­puo­li tar­kas­te­lee ve­den­tar­peen yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti, li­sää Va­ran­ka.

Vuo­to on sen ver­ran mit­ta­va, et­tä Pe­tä­jä­tiel­tä on va­lu­nut alem­mas teil­le vet­tä. Vet­tä on va­lu­nut esi­mer­kik­si Mä­ki­tiel­le. Vesi on jää­ty­nyt tiel­le ja sitä puh­dis­tet­tiin aa­mul­la kah­del­la kuor­maa­jal­la.

Myös ta­lo­ja vuo­to­koh­dan ala­puo­lel­la on enem­män ja vä­hem­män kas­tu­nut.

– Luu­lin aa­mul­la en­sin, et­tä pat­te­ri on vuo­ta­nut, kun vet­tä oli keit­ti­ön lat­ti­al­la, ker­too vuo­to­koh­dan ala­puo­lel­la asu­va Esa Heik­ka­la.

Juttua päivitetty uusilla tiedoilla kello 19.02.