Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Nämä kir­joi­tuk­set joh­ti­vat Kärk­käi­sen tuo­mioon

Kolme Magneettimediassa julkaistua artikkelia johtivat sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kaleva listasi kirjoitukset ja oikeuden perustelut tuomiolle.

Kolme Magneettimediassa julkaistua artikkelia johtivat sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus pitää kirjoituksia juutalaisvastaisena propagandana.

Nämä artikkelit johtivat tuomioon:

1. "Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke"

Artikkeli julkaistiin 6. elokuuta 2012 Magneettimedian ilmaisjakelulehdessä.

Oikeuden mukaan "kirjoituksen sisältöä on pidettävä tyypillisenä juutalaisvastaisena propagandana - -. Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista. Kerrotun kaltaisten yleistävien ja monilta osin ilmeisen harhaanjohtavien väitteiden yksipuolista esille tuomista ei voida pitää enää kärjekkäänä poliittisena keskusteluna."

2. Suomennettu esipuhe David Duken teoksesta Jewish Supermacism

Esipuhe julkaistiin 23. elokuuta 2012 Magneettimedian verkkosivuilla.

Oikeuden mukaan "kirjoitus selkeästi esittää väitteen juutalaisesta ylivallasta ja sen epäasiallisesta käyttämisestä ja tuo esille myös salaliittoteorian. Kirjoituksella on myös selkeitä yhtymäkohtia kansallissosialistiseen juutalaisvastaiseen propagandaan."

3. Siionin viisaitten pöytäkirjat ja kaksi kommentaarikirjoitusta

Kirjoitukset julkaistiin 5. helmikuuta 2013 Magneettimedian verkkosivuilla.

Oikeuden mukaan kirjoituksissa esitetyillä väitteillä "halvennetaan juutalaisia ja väitteet omaavat tyypillisen juutalaisvastaisen propagandan ominaispiirteet."

Sioonin viisaitten pöytäkirjaa käytettiin 1900 -luvulla juutalaisvastaisessa propagandassa.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka pöytäkirjat on yleisesti osoitettu väärennykseksi, niiden julkaisulle ei ole perusteita.

Katso Kärkkäisen tuomiot sekä aikajana Magneettimedian kohuista.