Li­min­gas­sa ja Raa­hes­sa ura­koi­va va­lo­kui­tu­asen­ta­ja Relacom ha­keu­tui kon­kurs­siin – La­keu­den Kuitu sel­vit­tää kuka hoitaa urakat loppuun

Limingassa lähes valmis kuituhanke viivästyy hieman, Raahessa tämän vuoden tavoite pääosin saavutettu.

Konkurssiin hakeutunut Relacom on urakoinut valokuituverkkoja Limingassa ja Raahessa.
Konkurssiin hakeutunut Relacom on urakoinut valokuituverkkoja Limingassa ja Raahessa.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Limingassa lähes valmis kuituhanke viivästyy hieman, Raahessa tämän vuoden tavoite pääosin saavutettu

Yritysten tietotekniikkajärjestelmiä asentava Relacom Finland Oy jätti torstaina konkurssihakemuksen Vantaan käräjäoikeuteen. Relacom on ollut pääurakoitsija Lakeuden Kuidun valokuituhankkeessa Limingassa ja Raahen Kuitu Oy:n valokuituhankkeessa Raahessa.

Liiketoimintajohtaja Jukka Kaarre kertoo, että tilannetta on selvitelty Lakeuden Kuidussa torstaista lähtien.

– Ensimmäisenä on selvitettävä, jatkaako Relacom urakan loppuun konkurssipesänä vai ei. Ellei, me tulemme hoitamaan sen itse suoraan aliurakoitsijoiden kanssa. Tästä aliurakoitsijat ovat olleet meihin yhteydessäkin, Kaarre kertoo.

Kaarteen mukaan Lakeuden Kuidulla on siinä mielessä onnea, että kuituverkon rakentaminen on loppusuoralla. – Kytkemättä on noin 180 asiakasta eri valmiusasteella. Värminkoskentiellä on rungon rakentaminen vielä kesken.

– Harmittaahan tämä asiakkaiden puolesta. Heille tästä ei kuitenkaan tule lisäkustannuksia, vaikka kuidun rakentaminen väistämättä hieman viivästyykin, Kaarre sanoo.

Raa­hen Kui­tu Oy tu­lee jat­ka­maan va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mis­ta Raa­hen alu­eel­la Re­la­com Oy:n kon­kurs­sis­ta huo­li­mat­ta. Vuo­den 2019 ra­ken­ta­mis­ta­voit­teet on jo pää­o­sin saa­vu­tet­tu.

– Pi­däm­me en­si­si­jai­sen tär­ke­ä­nä, et­tä Raa­hen va­lo­kui­tu­han­ke py­syy sil­le ase­te­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa, Raa­hen Kui­tu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Las­se Lah­ti sa­noo.

Relacomin toimitusjohtaja Antti Kirjavainen on sanonut Ylelle, että yhtiön toimintaa yritetään jatkaa joko uuden omistajan avulla tai muulla tavalla. Jos konkurssipesä ei hoida urakoita loppuun, Lakeuden Kuidun on odoteltava, että saa konkurssipesältä luvan jatkaa projekti loppuun, Kaarre kertoo.

– Mutta en pidä tilannetta hirveän huolestuttavana. Asiat järjestyvät.

Pääurakoitsijan konkurssin lisäksi säät viivästyttävät kuituverkon rakentamista. Värminkoskentien runkolinja olisi saatava rakennettua ennen talven tuloa. Urakoitsijat ovat joutuneet kamppailemaan routaongelman kanssa aikaisen talven vuoksi.

– Ensi viikon alkupuolella työt olisi saatava etenemään. Alunperin laskimme, että olisimme voineet työskennellä marraskuun loppuun saakka, jolloin meillä olisi ollut homma paketissa, Kaarre kertoo.

Lumijoella ja Tyrnävällä valokuituverkko on pääosin valmis. Näissä pääurakoitsijana on ollut Eltel.

Raa­hen Kui­tu Oy:stä ker­ro­taan, et­tä ura­koit­si­jan kon­kurs­si ei tule myös­kään vai­kut­ta­maan va­lo­kui­tu­ver­kon asi­ak­kail­ta pe­rit­tä­viin mak­sui­hin. Ura­koit­si­jan kon­kurs­si ei edel­ly­tä Raa­hen Kui­tu Oy:n asi­ak­kail­ta mi­tään yli­mää­räi­siä toi­men­pi­tei­tä. Liit­ty­mä­so­pi­muk­sia kui­tu­verk­koon voi teh­dä en­ti­seen ta­paan.

– Raa­hen Kui­tu Oy:n kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mis­hank­keet val­mis­tu­vat al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä. Raa­hen Kui­tu Oy tu­lee tie­dot­ta­maan asi­as­ta myö­hem­min tar­kem­min, kun neu­vot­te­lut kon­kurs­si­pe­sän kans­sa on saa­tu pää­tök­seen, Lahti sanoo.

Voi­ma­tel Oy:n va­lo­kui­tu-urak­ka jat­kuu Vi­han­nin han­ke­a­lu­eel­la suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Relacomin hakeutui konkurssin, koska eräät velkojat päättivät laittaa lainat maksuun. Yhtiön kassa ei kestänyt näin suurta lainojenperintää. Vaikka yhtiön viime vuoden tilinpäätös ei Kaarteen mukaan näyttänyt kovin positiiviselta, konkurssi oli silti yllätys.

– Näköpiirissä ei ollut mitään sellaista, joka viittaisi suuriin talousvaikeuksiin. Yrityksellä ei ollut esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjä.

Konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä on erilaisia velkoja reilut 15 miljoonaa euroa. Velkojat kertoivat menettäneensä luottamuksen yhtiön kykyyn maksaa velkansa takaisin.

Relacom Finland on osa pohjoismaista Relacom-konsernia, jolla on kaikkiaan noin 3000 työntekijää. Heistä 450 työskentelee Suomessa. Yhtiöllä on Suomessa 30 toimipistettä.