Kolumni

Lapsilla on oikeus seksuaalikasvatukseen

Lapsen oikeudet täyttävät tänään 30 vuotta. Lapsen oikeuksista puhuttaessa erityisen vähälle huomiolle on jäänyt lapsen seksuaalioikeudet.

Lapsen oikeudet täyttävät tänään 30 vuotta. Lapsen oikeuksista puhuttaessa erityisen vähälle huomiolle on jäänyt lapsen seksuaalioikeudet, joihin kuuluu oikeus saada ikätasoista tietoa omasta kasvusta, kehityksestä ja seksuaalisuudesta.

Lapsella on oikeus saada kehittyä omaa tahtia, tuettuna ja suojattuna omaan seksuaalisuuteen sekä saada kokea olevansa hyvä ja arvokas. Lapsella on oikeus saada suojelua seksuaalista häirintää kohtaan ja sitä on ennalta ehkäistävä kaikin mahdollisin keinoin.

-

Lapsen oikeuksia loukkaavat uhat ovat globaalisti lisääntyneet. Uhkana ovat muun muassa seksuaalinen häirintä ja houkuttelu monimediaalisessa maailmassa, jossa lapset viettävät nykyaikana entistä enemmän aikaa.

Kuluvan vuoden aikana on uutisoitu valitettavan useita tapauksia lasten kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä sosiaalisessa mediassa. Lapset ovat tietämättään rikkoneet omia ja toistensa seksuaalioikeuksia levittämällä itsestään tai toisistaan kuvamateriaalia.

Tietojen ja taitojen puute omista oikeuksista ja oikeista toimintatavoista hämmentävissä tilanteissa vaarantavat lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen.

Seksuaalisuus on osa lapsen normaalia kehitystä alkaen syntymästä ja jatkuen läpi elämän. Seksuaalioikeudet tulee toteutua syntymästä lähtien.

Vuonna 2010 Maailman terveysjärjestö WHO antoi linjaukset kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamisesta 0-15 -vuotiaille. Vuonna 2011 Suomi allekirjoitti Lanzaroten-sopimuksen lasten suojelemista seksuaalista väkivaltaa vastaan.

Näistä huolimatta seksuaalikasvatus on Suomessa vielä hataraa ja hajallaan olevaa. Monessa yhteiskunnassa, myös Suomessa, seksuaalisuudesta puhuminen on tabu. Puhumattomuus johtaa lasten seksuaalioikeuksien laiminlyöntiin.

Lasten seksuaalioikeuksien toteutuminen vaatii kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta syntymästä saakka. Se sisältää kehon, itsestä huolehtimisen, minäkuvan, itsetuntemuksen, tunteiden, käyttäytymisen, ihmissuhteiden ja turvataitojen käsittelyä. Jo pieni lapsi tarvitsee läheisyyttä ja lämpöä, kokee tunteita ja on vuorovaikutuksessa. Seksuaalikasvatuksella tuetaan ja suojellaan lapsen normaalia seksuaalista kehitystä. Lapsi ei voi tietää esimerkiksi kehoonsa liittyvistä oikeuksista, ellei niitä kerrota hänelle.

Seksuaalikasvatuksen toteuttamisen vastuu ja velvollisuus on kaikilla lapsen kasvuympäristön aikuisilla. Lapsen taitoja lisätään ja myönteistä asennetta seksuaalisuuteen vahvistetaan antamalla lapselle asianmukaista ja ikätasoista tietoa.

Tiedot ja taidot kasvattavat kykyä suojella itseä ja asettaa rajoja. Aikuisen on tärkeää suhtautua seksuaalisuuteen hyväksyvästi ja avoimuudella, keskustella seksuaalisuudesta, kehon rajoista ja uhkaavista tilanteista.

-

Aihe voi tuntua vaivaannuttavalta ja epämukavalta, mutta aikuisen kiusaantuneisuus ja tiedon puute eivät saisi estää keskustelua.

Lapsen kysyessä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, kysymyksiä ei tule torjua, vaan vastata mahdollisimman rehellisesti lapsen ikätason mukaisesti. Aikuisen tulee päästä yli omasta häpeästään ja käyttää keskusteluissa oikeita termejä, pienillä lapsilla pylly, pippeli ja pimppi.

Epämääräisten termien käyttäminen lisää väärinymmärryksen riskiä. Kiertotermit suojaavat enemmän aikuisia kuin lapsia. Keskustelu lasten kanssa antaa vahvan viestin lapsille, että aiheesta on sallittua puhua ja mieltä painavista asioista voi kertoa.

Meidän aikuisten on tärkeä seurata aktiivisesti lasten arjessa esiin nousevia ilmiöitä ja vahvistaa turvataito-osaamista, jotta osaamme olla turvallisina ja luotettavina aikuisina lasten kasvuhaasteissa. Turvataitojen opettaminen on tärkeä osa seksuaalikasvatusta. Niiden avulla lapsi oppii välttämään ja tunnistamaan uhkaavia tilanteita sekä toimimaan turvallisesti reaali- ja somemaailmassa.

Meidän kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä lapsen seksuaalioikeuksien ja seksuaalikasvatuksen toteutumiseksi. Alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ennalta ehkäistään Oulun kaupungin Turvallinen Oulu-hankkeella.

Yhtenä toimenpiteenä on saada seksuaalikasvatus osaksi esi- ja perusopetuksen arkea sekä lisätä ammattihenkilöstön ja vanhempien tietoja, taitoja ja myönteistä asennetta seksuaalikasvatukseen.

Oulussa käynnistetyt toimenpiteet ovat linjassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen marraskuun lopussa julkaistavan, Lanzarote sopimusta konkretisoivan, lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn toimeenpanosuunnitelman (2020-2025) kanssa.

Meidän tulee miettiä, millaisia arvoja ja asenteita haluamme välittää yhteiskunnassamme, jotta lapsen oikeudet toteutuvat aidosti.

Hanna Poijula ja Arttu Kuivala ovat kasvatustieteiden maistereita ja työskentelevät Turvallinen Oulu –hankkeessa.