Koulutus: Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä

Panimot: Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kolumni

Lapsi ei pärjää yksin – ei myös­kään opet­ta­ja

Viimeaikainen koulukeskustelu on keskittynyt parjaamaan ajankohtaisia koulu-uudistuksia, kuten opetussuunnitelmaa ja avoimiin tiloihin perustuvaa koulurakentamista. Keskustelu on kuitenkin hakoteillä.

Viimeaikainen koulukeskustelu on keskittynyt parjaamaan ajankohtaisia koulu-uudistuksia, kuten opetussuunnitelmaa ja avoimiin tiloihin perustuvaa koulurakentamista. Oppimisen tutkijoiden silmin keskustelu on kuitenkin hakoteillä.

Opetussuunnitelma ei oleta lapsen selviävän ilman opetusta eikä avoin oppimisen tila tee opiskelusta mahdotonta.

-

Opetussuunnitelman tavoitteena on, että lapset ja nuoret ”oppivat toimimaan itseohjautuvammin”. Itseohjautuvuus on nimenomaan oppimiseen liittyvä tavoite, mikä velvoittaa opettajat tukemaan oppilaiden oppimistaitojen eli oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä.

Taitava oppija säätelee omaa toimintaansa ja kykenee ohjaamaan omaa oppimistaan olemalla tavoitteellinen ja aktiivinen toimija, joka tietoisesti suunnittelee, tarkkailee ja arvioi omia tiedollisia ja taidollisia prosessejaan, mutta myös motivaatiotaan ja tunteitaan. Nämä taidot on tutkimuksissa yhdistetty muun muassa korkeampaan työskentelymotivaatioon ja koulussa jaksamiseen.

-

Oppimisen itsesäätelytaidot kehittyvät läpi elämän, ja niiden omaksuminen voi olla haastavaa lapselle, jonka oppimistaidot ovat vasta kehittymässä. Tutkimusten mukaan lapsilla onkin erilaisia tapoja ja valmiuksia oppia.

Lasten oppimiseen vaikuttaa paljon lapsen ikä, mutta myös muun muassa lapsen neurobiologinen kypsyminen, käsitteellisen ymmärryksen kehittyminen sekä temperamenttiset tekijät. Näiden yksilöllisten tekijöiden lisäksi oppimiseen vaikuttaa myös saatavilla oleva tuki. Juuri tämä asettaa selkeät reunaehdot perusopetukselle ja ammattikasvattajille.

Toisin sanoen lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja kasvattajien velvollisuus on tarjota sitä heille.

Lapsen oppimistaitojen kehittymisen näkökulmasta opettajan rooli on merkittävä. Mitä enemmän oppilaalla on oppimistaidoissa opittavaa, sitä enemmän opettajan tukea tarvitaan.

Lasten oppimistaitojen kehittymisen tukeminen vaatii opettajilta ensinnäkin sen, että he ymmärtävät, mitä itseohjautuvuus tarkoittaa ja mitä ovat ne oppimisen itsesäätelytaidot, joiden avulla tähän tavoitteeseen voidaan päästä.

Toiseksi opettajilla tulee olla omakohtaista kokemusta oppimisen itsesäätelyn merkityksestä, jotta he voivat aidosti soveltaa ja tukea lasten oppimistaitojen kehittymistä.

Kolmanneksi opettajat tarvitsevat lisää tietoa siitä, miltä oppimisen itsesäätelyn tukeminen luokassa näyttää, millaisia toimintatapoja ja välineitä on olemassa ja miten niitä on mahdollista soveltaa omassa opetuksessa.

Tutkimus ja koulujen kanssa tehty yhteistyö ovat osoittaneet opettajien kokevan, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa ja työkaluja lasten oppimistaitojen tukemiseksi.

Oulun yliopiston oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä tähän haasteeseen on lähdetty vastaamaan useiden hankkeiden avulla. Niissä pyritään kehittämään opettajien ja opettajankouluttajien tietämystä ja osaamista oppimisen itsesäätelystä ja näiden taitojen tukemisesta.

Kehitystyö on aloitettu varhaiskasvatuksesta, sillä jo päiväkoti-ikäiset voivat oppia erilaisia oppimistaitoja, jos niiden kehittymistä tuetaan aktiivisesti osana arjen oppimistilanteita.

Näin luodaan pohjaa lasten kouluun siirtymiselle ja sosiaalisten suhteiden kehittymiselle.

Koulupolulle siirryttäessä lapsen mahdollisuudet oppia monipuolisia oppimistaitoja kasvavat pikkuhiljaa.

Koulumaailmaan kohdistuvissa kehityshankkeissa tutkimusperustaista tietoa onkin pyritty viemään entistä lähemmäs käytännön opetusta.

Hankkeiden aikana asiantuntijat välittävät uusinta tutkimustietoa käytännön toimijoille ja saavat samalla opettajankoulutuksen kehittämiselle tärkeää tietoa käytännön arjesta. Yhteistyön aikana tunnistetaan myös uusia kehittämiskohteita, joihin tutkimuksen avulla voidaan pureutua perusteellisemmin.

Näin vuoropuhelu kehittää koko suomalaista koulujärjestelmää.

Parhaillaan vilkkaana käyvässä, opetussuunnitelmaa koskevassa keskustelussa olisi tärkeää katsoa eteenpäin – syyttely ei vie meitä eteenpäin.

Tärkeintä on miettiä, miten voimme tukea opettajia uuden opetussuunnitelman toteutuksessa ja mitkä ovat niitä työkaluja, joita opettajat aidosti tarvitsevat.

Valmista toimintamallia siitä, mikä on täydellisen oikea tapa tukea lasten oppimistaitojen kehittymistä, tuskin löytyy. Tarvitaan luovuutta ja rohkeutta tarttua haasteeseen ja päivittää opetusmenetelmiä tutkimusperustaiseen suuntaan, lasten yksilölliset tarpeet huomioiden.

Tässä hyvin tärkeään rooliin nousee opettajien ja muiden oppimisen asiantuntijoiden yhteistyö.

KM Marika Koivuniemi ja KT Heikki Kontturi ovat oppimisen tutkijoita Oulun yliopiston oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä.