Kuusamo kou­lut­taa lä­hi­avus­ta­jia op­pi­so­pi­muk­sel­la – taus­tal­la huoli työ­voi­man riit­tä­vyy­des­tä

Kuu­sa­mos­sa käyn­nis­tyy en­si vuo­den alus­ta lä­hi­a­vus­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus.

Lähiavustajakoulutukseen hakijalta edellytetään aitoa kiinnostusta ikäihmisten parissa työskentelyyn, intoa opiskeluun ja itsenäiseen työskentelyyn. Häneltä odotetaan hyviä sosiaalisia taitoja ja rohkeutta kohdata uusia ihmisiä.
Lähiavustajakoulutukseen hakijalta edellytetään aitoa kiinnostusta ikäihmisten parissa työskentelyyn, intoa opiskeluun ja itsenäiseen työskentelyyn. Häneltä odotetaan hyviä sosiaalisia taitoja ja rohkeutta kohdata uusia ihmisiä.

Kuu­sa­mos­sa käyn­nis­tyy en­si vuo­den alus­ta lä­hi­a­vus­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus.

Kau­pun­gin ikäih­mis­ten pal­ve­luis­sa aloi­te­taan lä­hi­a­vus­ta­ja­pi­lot­ti, jo­hon par­hail­laan ha­e­taan kym­men­tä mää­rä­ai­kais­ta työn­te­ki­jää op­pi­so­pi­mus­suh­tee­seen vuo­den ajak­si.

Va­li­tut työn­te­ki­jät opis­ke­le­vat lä­hi­a­vus­ta­jik­si Kai­nuun am­mat­ti­o­pis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­pis­teen jär­jes­tä­mäs­sä kou­lu­tuk­ses­sa.

Op­pi­mi­nen ta­pah­tuu pää­o­sin työ­yk­si­köis­sä ja li­säk­si opin­to­ja täy­den­ne­tään op­pi­lai­tok­ses­sa noin nel­jä­nä lä­hi­o­pe­tus­päi­vä­nä kuu­kau­des­sa.

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus kes­tää vuo­den.

– Ikäih­mis­ten pal­ve­luis­sa to­teu­te­taan lä­hi­a­vus­ta­ja­pi­lot­ti en­si vuon­na. Pi­lot­ti­vuo­den ai­ka­na tar­kas­tel­laan ja tut­ki­taan, löy­tyy­kö meil­lä sel­lais­ta teh­tä­vä­ku­vaa, jos­sa voi­si työs­ken­nel­lä avus­ta­ja­kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta, ker­too ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen tu­lo­sa­lu­e­joh­ta­ja Satu Kan­gas.

Taus­tal­la on huo­li työ­voi­man riit­tä­vyy­des­tä sote-alal­la tu­le­vi­na vuo­si­na. Pel­käs­tään kau­pun­gin yk­si­köis­tä ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta elä­köi­tyy vii­den seu­raa­van vuo­den ai­ka­na va­jaa 40 työn­te­ki­jää. Yh­tä lail­la vä­keä elä­köi­tyy myös yk­si­tyi­sis­tä hoi­va­yk­si­köis­tä.

Sa­ma­nai­kai­ses­ti van­hus­ten mää­rä li­sään­tyy.

Li­säk­si on huo­mi­oi­ta­va la­ki­luon­nos te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­ses­ta, mikä Kuu­sa­mos­sa tar­koit­taa noin 20 li­sä­työn­te­ki­jän tar­vet­ta pel­käs­tään hoi­va­ko­tei­hin.

Työ­voi­ma­tar­ve täl­lä alal­la on lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa siis vain kas­va­va.

Kan­gas ko­ros­taa, et­tä lä­hi­a­vus­ta­jien kou­lut­ta­mi­sel­la ei ol­la vie­mäs­sä ole­mas­sa ole­via am­mat­ti­ni­mik­kei­tä pois.

– Suu­rim­mak­si osak­si tul­laan jat­kos­sa­kin tar­vit­se­maan vä­hin­tään lä­hi­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta, mut­ta tar­vet­ta on myös avus­ta­vil­le teh­tä­vil­le.

Pi­lot­ti­vuo­den ai­ka­na toi­mi­van oh­jaus­ryh­män teh­tä­vä­nä on mää­ri­tel­lä yh­des­sä ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen hen­ki­lös­tön kans­sa eri am­mat­ti­hen­ki­löi­den (kou­lu­tet­tu avus­ta­va hen­ki­lö, lä­hi­hoi­ta­ja, sai­raan­hoi­ta­ja) teh­tä­vä­roo­lit asi­ak­kaan päi­vit­täi­ses­sä avus­ta­mi­ses­sa.

Myös ko­to­na asu­mis­ta tu­ke­vien pal­ve­lui­den pal­ve­lu­tuot­teet mää­ri­tel­lään uu­del­leen.

Ha­ku­ai­kaa lä­hi­a­vus­ta­ja­kou­lu­tuk­seen on 1.12.2019 saak­ka.

Ha­ke­mus tu­lee teh­dä säh­köi­ses­ti in­ter­ne­tin kaut­ta osoit­tees­sa www.kun­ta­rek­ry.fi - työ­a­vain nu­me­ro 258924. Mah­dol­li­set pa­pe­ri­ha­ke­muk­set tu­lee toi­mit­taa osoit­tee­seen: Pe­rus­tur­va, PL 9 93601 Kuu­sa­mo.