Lukijalta
Mielipide

Kouluihin tarvitaan toimintaterapeuttista osaamista – mielenterveyspalvelujen kasvava tarve pakottaa miettimään uusia toimintatapoja

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 11.2. Kansallisen mielenterveysstrategian, jolla tähdätään mielenterveyspalveluiden kehittämiseen 2020-luvulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 11.2. Kansallisen mielenterveysstrategian, jolla tähdätään mielenterveyspalveluiden kehittämiseen 2020-luvulla.

Suunnitteilla on muun muassa lisätä opiskelijahuoltoon matalan kynnyksen hoitotyötä ja pyrkiä erilaisin uudistuksin vastaamaan kasvaneeseen lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kysyntään. Palvelujen lisääminen ja uusien hoitomuotojen käyttöönotto edellyttää oppilas- ja opiskelijahuoltoon lisää työntekijöitä.

Toimintaterapeutti on toimintakyvyn ammattilainen, jolla on taitoa arvioida, analysoida ja muokata toimintoja ja ympäristöjä vastaamaan paremmin lapsen tai nuoren toimintakykyä niin, että hän pystyy osallistumaan elämänsä eri toimintoihin.

Toimintaterapiassa vahvistetaan vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa ja toimintaa terapeuttisesti käyttäen lapsen tai nuoren taitoja selviytyä omassa arjessaan.

Sen lisäksi, että me toimintaterapeutit olemme motoristen, hahmottamisen, tarkkaavuuden ja keskittymisen taitojen ammattilaisia, olemme myös koulutettuja sekä arvioimaan että toteuttamaan terapiaa psyykkisten ja psykososiaalisten valmiuksien ja taitojen alueella.

”Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kasvava tarve pakottaa miettimään uusia tapoja viedä monipuolista terapeuttista osaamista kouluihin ja oppilaitoksiin.”

Toiminnallisin menetelmin voidaan työstää lasten ja nuorten kanssa esimerkiksi tunne-elämään, käyttäytymisen häiriöihin ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita. Toimintaterapeutteina me olemme myös fyysisen ja sosiaalisen ympäristön analyysin ja mukauttamisen ammattilaisia.

Pystymme tarjoamaan asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa siihen, miten psyykkisesti oireilevan lapsen tai nuoren toimintaympäristön muutoksilla voidaan tukea taitojen vahvistumista.

Oppilas- tai opiskelijahuollon toimintaterapia on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä. Ympäristönä koulu ja oppilaitokset ovat merkittävä osa lasten ja nuorten arkea, jossa toimintaterapeutin jatkuvalla läsnäololla voidaan tarjota varhainen apu kasvun ja kehityksen tukemista ajatellen.

Toimintaterapeutti voi esimerkiksi yksin tai yhteistyössä oppilashuollon muiden asiantuntijoiden kanssa pitää erilaisia taitoja ja valmiuksia vahvistavia ryhmiä. Toimintaterapeutti voi tukea opettajia luomaan erilaisin ratkaisuin muutoksia luokkaympäristöihin, jotta kaikkien oppilaiden osallistuminen ja oppiminen mahdollistuisivat.

Kun toimintaterapeutti on osana kouluyhteisöä, hän tuntee koulun työskentelytavat, ja yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa pystytään koulutyön tukemista tehostamaan ja haasteisiin tarttumaan välittömästi niiden ilmaannuttua.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kasvava tarve pakottaa miettimään uusia tapoja viedä monipuolista terapeuttista osaamista kouluihin ja oppilaitoksiin.

Toimintaterapeuttien palkkaaminen kouluihin tuo kustannussäästöjä ja lisää oppilas- ja opiskelijahuollossa vankkaa moniammatillista osaamista. Kouluihin ja oppilaitoksiin tarvitaan toimintaterapeuttien asiantuntijuutta, jonka osaamisen ytimessä on toimintojen ja toimintaympäristöjen muokkaaminen siten, että kaikkien osallisuus ja osallistuminen mahdollistuu.

Pauliina Tolonen

Liisa Goman

Sari Manninen

kirjoittajat työskentelevät toimintaterapeutteina Oulun kaupungin lasten- ja nuorisopsykiatrisessa työryhmässä

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.