Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Kos­ki­nen: Pe­rus­suo­ma­lais­ten maa­han­muut­to-oh­jel­ma ris­ti­rii­das­sa pe­rus­tus­lain kanssa

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma on osin ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja.

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma on osin ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.).

Koskinen viittaa ohjelman kohtaan, jossa esitetään, että tulonsiirtojen varassa elävät maahanmuuttajat pitäisi hajasijoittaa eri puolille Suomea tukien menettämisen uhalla.

- Perustuslain mukaan Suomen kansalaisilla ja maassa laillisesti oleskelevilla ulkomaalaisilla on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Lisäksi ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, joten eri lainsäädännön soveltamisen maahanmuuttajiin voisi olla vaikeasti perusteltavissa myös tältä kannalta, Koskinen sanoi.