Kau­pun­ki­pyö­rät pois käy­tös­tä Kuu­sa­mos­sa – Puolet pyö­ris­tä pahoin sär­jet­ty tai ka­teis­sa: "Kaunis aja­tus­han tämä kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä oli"

Kuusamon kaupunki poistaa käytöstä kesäkuun alussa tulleet ilmaiset kaupunkipyörät sekä pyöräasemat. Pyörät kerätään pois elokuun loppuun mennessä.

Kuusamon katukuvaan kesäkuun alussa ilmestyneet vihreät kaupunkipyörät häviävät elokuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä noin puolet kahdestakymmenestä pyörästä on hukassa tai pahoin rikki.
Kuusamon katukuvaan kesäkuun alussa ilmestyneet vihreät kaupunkipyörät häviävät elokuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä noin puolet kahdestakymmenestä pyörästä on hukassa tai pahoin rikki.
Kuva: Mikko Halvari

Kau­pun­ki pois­taa käy­tös­tä ke­sä­kuun alus­sa Kuu­sa­moon tul­leet il­mai­set kau­pun­ki­pyö­rät sekä pyö­rä­a­se­mat. Kau­pun­ki ke­rää pyö­rät pois käy­tös­tä elo­kuun lop­puun men­nes­sä, kos­ka nii­tä on ri­kot­tu ta­hal­li­ses­ti ja jä­tet­ty pa­laut­ta­mat­ta pyö­rä­par­keil­le huo­mat­ta­va mää­rä.

– Työ­mää­rä, joka tar­vit­tai­siin pyö­rien kor­jaa­mi­seen ja pyö­rä­par­keil­le pa­laut­ta­mi­seen, on lii­an suu­ri. Li­säk­si, jos täh­tääm­me kau­pun­ki­pyö­rien osal­ta kes­tä­vään liik­ku­mi­seen, ei ole jär­keä, et­tä jou­dum­me nii­tä kus­kaa­maan au­toil­la asun­to­jen pi­hoil­ta, ta­ka­pi­hoil­ta tai pol­ku­jen var­sil­ta ta­kai­sin pyö­rä­park­kei­hin, sa­noo Kuu­sa­mon kau­pun­gin ke­hi­tys­pääl­lik­kö Jari Kar­sik­ko.

Täl­lä het­kel­lä noin puo­let kah­des­ta­kym­me­nes­tä kau­pun­ki­pyö­räs­tä on ka­teis­sa tai rik­ki niin pa­hoin, et­tei nii­tä kan­na­ta enää kor­ja­ta.

Pois ke­rä­tyt pyö­rät kau­pun­ki kun­nos­taa ja myy Muun­ta­mol­la. Pyö­rien mu­ka­na myyn­nis­sä ovat myös Koil­lis­maan Osuus­kau­pan lah­joit­ta­mat ky­pä­rät.

Kau­pun­ki­pyö­rä­ko­kei­lu mak­soi kau­pun­gil­le Kar­si­kon mu­kaan al­le kol­me­tu­hat­ta eu­roa.

Kar­sik­ko on har­mis­saan, et­tei­vät kaik­ki pyö­rien käyt­tä­jät nou­dat­ta­neet sään­tö­jä.

– On hyvä huo­mi­oi­da, et­tä var­mas­ti suu­rin osa käy­tös­tä on ol­lut asi­al­lis­ta. Kau­pun­ki­lai­sil­ta on tul­lut pal­jon kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta. Asi­a­ton­ta pyö­rien käyt­töä on kui­ten­kin ol­lut riit­tä­vän pal­jon. Tämä ta­hal­li­nen pyö­rien sär­ke­mi­nen oli vii­mei­nen niit­ti, vaik­ka sitä te­kee­kin pie­ni vä­hem­mis­tö.

Vie­lä ei ole tie­toa, pa­laa­vat­ko kau­pun­ki­pyö­rät Kuu­sa­moon myö­hem­min. Kau­pun­ki te­kee asi­as­ta pää­tök­sen tal­ven ku­lu­es­sa.

– Kau­nis aja­tus­han tämä kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä oli, mut­ta to­teut­ta­mis­ta­paa täy­tyy vie­lä tuu­na­ta, Kar­sik­ko to­te­aa.

Ka­don­nei­ta kau­pun­ki­pyö­riä ha­vai­tes­saan kuu­sa­mo­lai­set voi­vat il­moit­taa niis­tä Muun­ta­mol­le.