Kainuun sote vetoaa maa­kun­nan yri­tyk­siin: Hen­gi­tys­suo­jai­mia tar­vi­taan

Kai­nuus­sa on todettu torstaihin men­nes­sä 39 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 300.

Hengityssuojaimista on pula Kainuussakin.
Hengityssuojaimista on pula Kainuussakin.
Kuva: Antti Pasanen

Kai­nuus­sa on todettu torstaihin men­nes­sä 39 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 300.

Hengityssuojaimista on pulaa Kainuussakin, ja saatavuus on heikko. Kainuun sote-yhtymä vetoaa kaikkiin kainuulaisiin yrityksiin, joiden varastoissa on hengityssuojaimia. Sote-yhtymä kertoo tarvitsevansa lisää suojaimia ja pyytää olemaan yhteydessa yhtymän logistiikkakeskukseen, jos joltain yritykseltä löytyy vielä suojaimia.  

Hoi­to- ja hoi­va­ko­tien ja ko­ti­hoi­don asuk­kai­den omai­sil­ta on tul­lut huo­les­tu­nei­ta yh­tey­de­not­to­ja kos­kien hen­ki­lö­kun­nan liik­ku­mis­ta paik­ka­kun­nal­ta toi­sel­le, suo­jai­mien käy­tös­tä ja omais­ten ylei­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta.

Kai­nuun so­te kertoo te­kevänsä kai­ken mah­dol­li­sen tur­va­tak­seen iäk­käi­den asiak­kai­den hoi­don par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la var­sin­kin näis­sä olo­suh­teis­sa. Yhtymä kertoo tiedotteessaan, että omais­ten huo­li on suu­ri, ja vie­rai­lu­kiel­to tuo li­sää epä­var­muut­ta lä­heis­ten puo­les­ta.

Kai­nuun so­ten hoi­to­ko­deis­sa ja hoi­vayk­si­köis­sä on Suo­men hal­li­tuk­sen lin­jauk­sen mu­kai­nen 16.3.20 voi­maan tul­lut vie­rai­lu­kiel­to. Kielto koskee myös kaik­kea asuk­kail­le tu­le­via lä­he­tyk­siä ja toi­mi­tuk­sia.

Asuk­kai­den oma­hoi­ta­jat ovat vii­me ai­koi­na ol­leet yk­si­köis­tä yh­tey­des­sä omai­siin. Yh­tey­de­no­ton tar­koi­tuk­se­na on, et­tä omai­set saa­vat se­kä tie­toa omaisen voinnista ja siitä, mi­ten yh­teyt­tä pi­de­tään vie­rai­lu­kiel­lon ol­les­sa voi­mas­sa.

Omai­sil­le pos­ti­te­taan tä­män vii­kon ai­ka­na kir­je, jossa on ker­rot­tu mah­dol­li­set yh­tey­den­pi­to­ta­vat se­kä yk­si­köi­den lä­hie­si­mies­ten ja pal­ve­lu­pääl­li­köi­den yh­teys­tie­dot.