Juokse vain, sa­tel­lii­tit seu­raa­vat – NUTS Kar­hun­kier­rok­sen 166 ki­lo­met­rin pin­ko­jia voi seurata GPS:n avulla livenä netissä

Tä­nään kes­ki­päi­väl­lä 166 ki­lo­met­rin mat­kal­la al­ka­nut NUTS Kar­hun­kier­ros -pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­ma tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den seu­ra­ta gps:n avul­la pi­sim­män mat­kan ult­ra­kul­ki­joi­ta li­ve­nä ne­tis­sä.

-
Kuva: Kuvakaappaus NUTSin gps-seurannasta ennen kello viittätoista perjantaina.

Tä­nään kes­ki­päi­väl­lä 166 ki­lo­met­rin mat­kal­la al­ka­nut NUTS Kar­hun­kier­ros -pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­ma tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den seu­ra­ta gps:n avul­la pi­sim­män mat­kan ult­ra­kul­ki­joi­ta li­ve­nä ne­tis­sä.

Juok­si­jat saa­vat naut­tia au­rin­koi­ses­ta il­mas­ta ja muu­ten­kin ki­san al­ku on su­ju­nut "hy­väl­lä pö­hi­näl­lä", ker­too Nort­hern Ult­ra Trail Ser­vi­cen (NUTS) vies­tin­tä­pääl­lik­kö El­sa Var­ja.

– Tois­tai­sek­si kaik­ki on ol­lut oi­kein hy­vin. Tä­nään on ol­lut pa­rem­pi sää­en­nus­te mitä odo­tet­tiin ja pit­kän­mat­kan­juok­si­jat oli­vat läh­dös­sä po­si­tii­vi­sen oloi­sia, Var­ja ker­too pu­he­li­mit­se ki­sa­pai­kal­ta.

Var­jan mu­kaan per­jan­tai-il­ta­päi­vä on ly­hy­em­pien mat­ko­jen juok­si­joi­den li­has­her­kis­te­lyn ai­kaa.

– Siel­lä pi­de­tään vi­reyt­tä yl­lä muu­ta­man ki­lo­met­rin len­keil­lä. Ko­vaa tree­niä ei vii­mei­sel­lä vii­kol­la voi teh­dä.

Li­has­huol­lon li­säk­si kil­pai­lus­sa toki kiin­nos­taa mui­den pär­jää­mi­nen. Ly­hy­em­män mat­kan ki­saa­jat aloit­ta­vat urak­kan­sa huo­men­na ja seu­raa­vat nyt tii­viis­ti pi­sim­män mat­kan juok­si­joi­den ete­ne­mis­tä li­vesc­ree­neil­tä, Var­ja ker­too.