Hai­luo­dos­sa ja Li­min­gas­sa maa­kun­nan paras työl­li­syys – avoimia työ­paik­ko­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la 8 500

Hai­luo­dos­sa ja Li­min­gas­sa oli syys­kuun lo­pus­sa la­keu­den ja koko maa­kun­nan pa­ras työl­li­syys. Työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli mo­lem­mis­sa kun­nis­sa 5,6 pro­sent­tia työn­ha­ki­jois­ta.

Rakennusalalla riittää yhä työpaikkoja.
Rakennusalalla riittää yhä työpaikkoja.
Kuva: Petri Huhtinen

Hai­luo­dos­sa ja Li­min­gas­sa oli syys­kuun lo­pus­sa la­keu­den ja koko maa­kun­nan pa­ras työl­li­syys. Työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli mo­lem­mis­sa kun­nis­sa 5,6 pro­sent­tia työn­ha­ki­jois­ta.

Tyr­nä­väl­lä vas­taa­va luku oli 6,1, Kem­pe­lees­sä 6,4 ja Lu­mi­jo­el­la 7,4. Ou­lun työt­tö­myy­sas­te oli 10,5. Maa­kun­nan pa­hin työt­tö­myys on Tai­val­kos­kel­la, mis­sä pro­sent­ti on 12,5.

Syys­kuun lo­pus­sa työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta lo­mau­te­tut mu­kaan lu­kien oli 17 200.

Työt­tö­mis­tä mie­hiä oli 9 700 ja nai­sia oli 7 500. Työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli 3,1 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten. Elo­kuun lo­pus­ta työt­tö­mien mää­rä vä­he­ni noin 400:lla.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la 9,2 pro­sent­tia, mikä on sa­maa ta­soa (-0,3 pro­sent­tiyk­sik­köä) kuin vuo­si sit­ten.

Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­rä vä­he­ni 800:lla (-16 pro­sent­tia). Nuo­ria al­le 25-vuo­ti­ai­ta oli maa­kun­nas­sa työt­tö­mä­nä 2 800, jois­ta 700 oli al­le 20-vuo­ti­ai­ta. Nuor­ten työt­tö­mien mää­rä oli py­sy­nyt suun­nil­leen edel­lis­vuo­den ta­sol­la (-100 hen­keä).

Poh­jois-Poh­jan­maan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa oli syys­kuun ai­ka­na tar­jol­la 8 500 avoin­ta työ­paik­kaa. Uu­sia työ­paik­ko­ja il­moi­tet­tiin avoi­mek­si syys­kuun ai­ka­na 4 200, mikä on 900 paik­kaa enem­män kuin vuo­si sit­ten. Työ­nan­ta­jat ha­ki­vat run­saas­ti työn­te­ki­jöi­tä eri­tyi­ses­ti ra­ken­ta­mi­sen ja eri pal­ve­lu­jen teh­tä­viin – muun mu­as­sa ra­ken­nus­työn­te­ki­jöi­tä, lä­hi­hoi­ta­jia ja tar­joi­li­joi­ta. Mui­den työn­te­ki­jöi­den ryh­män teh­tä­viin ha­et­tiin esi­mer­kik­si ra­ken­nu­sa­pu­lai­sia ja sii­voo­jia.