Fi­lee­raus­veit­si näyttää tämän kalan rin­nal­la leik­ki­ka­lul­ta – Timo sai jään alta it­se­näi­syys­päi­vä­nä siian, joka yltää kahden tis­ki­al­taan päästä päähän: "Nyt tuli re­kor­di!"

Kuu­sa­mo­lai­nen Timo Tör­mä­nen oli nos­ta­mas­sa sii­ka­verk­koa ot­taak­seen ne ko­ko­naan pois, kun hän tun­si ver­kos­sa ly­my­ä­vän jo­tain pai­na­vaa.

Timo Törmänen sai jättimäisen siian. Kalalla oli mittaa 79 senttiä.
Timo Törmänen sai jättimäisen siian.
Timo Törmänen sai jättimäisen siian.

Kan­to­ky­län ve­sil­lä kuu­lui it­se­näi­syys­päi­vän aa­mu­na kel­lo kym­me­nen ai­kaan ih­me­tyk­sen huu­dah­dus. Kuu­sa­mo­lai­nen Timo Tör­mä­nen oli nos­ta­mas­sa sii­ka­verk­koa ot­taak­seen ne ko­ko­naan pois, kun hän tun­si ver­kos­sa ly­my­ä­vän jo­tain pai­na­vaa. Pian lii­naa ke­la­tes­sa pai­non syy sel­vi­si: 55 mil­li­met­rin ver­kon mu­ka­na nou­si val­ta­va, yli vii­den ki­lon pai­noi­nen uros­sii­ka.

– Nyt tai­si tul­la re­kor­di, Tör­mä­nen ker­too to­den­neen­sa en­si ker­taa sii­an näh­des­sään. 

Jät­ti­läis­mäi­sen sii­an nos­ta­mi­nen ve­des­tä ei näyt­tä­nyt hel­pol­ta, sil­lä se oli kiin­ni ver­kos­sa vain suu­pie­les­tään. Jos kala oli­si pot­kais­sut ker­ran­kin oli­si se Tör­mä­sen mu­kaan läh­te­nyt omil­le teil­leen. Ti­lan­ne ai­heut­ti ka­las­ta­jas­sa lie­vää jän­ni­tys­tä. Iso otus oli kui­ten­kin yl­lät­tä­vän säy­seä ta­paus.

– Sil­lä ei näyt­tä­nyt ole­van mi­hin­kään hop­pu ei­kä se yrit­tä­nyt kar­kuun. Otin sen rau­hal­li­ses­ti kiin­ni, nos­tin jääl­le ja las­kin ve­ret pois.

Tör­mä­nen ker­too ar­vi­oi­neen­sa jääl­lä ka­lan pai­nok­si noin vii­si ki­loa. Ar­vio meni mel­ko nap­piin, kun Kuu­sa­mon K-kau­pan pun­ni­tuk­ses­sa vaa­ka ker­toi ka­lan pai­na­van 5 010 gram­maa. Täl­lä pai­nol­la kala si­joit­tuu epä­vi­ral­li­sen Kalasaalis-si­vus­ton sii­ka­en­nä­tys­lis­tan kak­kos­si­jal­le.

Kalalla oli mittaa 79 senttiä.
Kalalla oli mittaa 79 senttiä.

Täl­lä sii­ka­saa­liil­la Tör­mä­nen voi ha­kea Suo­men va­paa-ajan­ka­las­ta­jien kes­kus­jär­jes­tön suur­ka­la­re­kis­te­riin.

Ka­la­ta­lou­den kes­kus­lii­ton mu­kaan Suo­men tä­män vuo­si­tu­han­nen suu­rin sii­ka saa­tiin ve­tou­is­te­le­mal­la Num­mi-Pu­su­lan Sy­vä­lam­mel­ta vuon­na 2000. Se pai­noi 7 080 gram­maa.

Ko­tiin pääs­ty­ään Tör­mä­nen ku­vaut­ti sii­an vie­lä ko­ti­o­lois­sa. Haas­teek­si muo­dos­tui ka­lan koon ha­vain­nol­lis­ta­mi­nen va­lo­ku­vas­sa, sil­lä kun oli pi­tuut­ta 79 sent­tiä ja pak­suut­ta 46,5 sent­tiä.

– Se oli niin val­ta­va, et­tä yl­si kah­den tis­ki­al­taan ylit­se.

Val­ta­vas­ta sii­as­ta on iloa ai­na­kin tu­le­viin py­hiin saak­ka. Ka­las­ta on riit­tä­nyt suo­lauk­sen li­säk­si va­kuu­miin ja Tör­mä­nen ker­too naut­ti­van­sa sii­kaa per­heen­sä kans­sa mo­nin ta­voin jou­lu­na.

– Sitä var­maan sa­vus­te­taan, suo­la­taan ja lai­te­taan uu­ni­ka­la­na. Pel­käs­tään fi­leet­kin ovat ai­ka­moi­sen ko­koi­sia!