Fen­no­voi­man vt. vies­tin­tä­joh­ta­jak­si Vi­han­nis­ta ko­toi­sin oleva Heli Nikula – liittyy samalla yhtiön joh­to­ryh­mään

Heli Ni­ku­la seu­raa teh­tä­väs­sä Mai­ra Ket­tus­ta, joka jät­ti Fen­no­voi­man vies­tin­tä­joh­ta­jan pai­kan vii­me vii­kol­la.

Heli Nikula työskentelee Fennovoiman vt. viestintäjohtajana toistaiseksi. Tällä viikolla tehtävässä aloittaneesta 45-vuotiaasta vihantilaisesta tuli samalla yhtiön johtoryhmän jäsen.
Heli Nikula työskentelee Fennovoiman vt. viestintäjohtajana toistaiseksi. Tällä viikolla tehtävässä aloittaneesta 45-vuotiaasta vihantilaisesta tuli samalla yhtiön johtoryhmän jäsen.
Kuva: Vesa Joensuu

Ydin­voi­ma­laa Py­hä­jo­en Han­hi­ki­ven nie­mel­le suun­nit­te­le­van Fen­no­voi­man vies­tin­tä­o­sas­to on saanut uuden vetäjän. Fen­no­voi­man vt. vies­tin­tä­joh­ta­jak­si on ni­mi­tet­ty Vi­han­nis­ta ko­toi­sin ole­va hu­ma­nis­tis­ten tie­tei­den kan­di­daat­ti Heli Ni­ku­la.

Tällä viikolla tehtävässä aloittaneesta 45-vuotiaasta vihantilaisesta tuli samalla yhtiön johtoryhmän jäsen.

Ni­ku­la seu­raa teh­tä­väs­sä Mai­ra Ket­tus­ta, joka jät­ti Fen­no­voi­man vies­tin­tä­joh­ta­jan pai­kan vii­me vii­kol­la. 

– Mu­ka­va saa­da uu­sia kul­mia työ­hön ja isom­mat saap­paat, vaik­ka Mai­raa on­kin ikä­vä, Ni­ku­la sa­noo.

Lah­des­sa asu­va Heli Ni­ku­la on työs­ken­nel­lyt Fen­no­voi­mas­sa nel­jä ja puo­li vuot­ta. Hän aloit­ti tou­ko­kuus­sa 2014 yh­ti­ös­sä tie­dot­ta­ja­na vas­tuu­a­lu­ee­naan si­säi­nen vies­tin­tä. Ni­ku­la toi­mi myös si­dos­ryh­mä­leh­ti Fen­no­sen sekä yh­ti­ön si­säi­sen int­ra­ne­tin pää­toi­mit­ta­ja­na.

Elo­kuus­sa 2015 Ni­ku­la ni­mi­tet­tiin vies­tin­tä­pääl­li­kök­si. Hän on työs­ken­nel­lyt koko Fen­no­voi­ma-uran­sa ajan yh­ti­ön pää­kont­to­ris­sa Hel­sin­gis­sä, mut­ta on ker­to­nut ha­keu­tu­neen­sa töi­hin Fen­no­voi­maan osit­tain sik­si, et­tä hän on ko­toi­sin vain 40 ki­lo­met­rin pääs­tä Han­hi­ki­ven nie­men lai­tos­pai­kas­ta. Ni­ku­la viet­ti lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa Vi­han­nin kir­kon­ky­läl­lä.

– Ydin­voi­ma­la­han­ke on iso pi­ris­tys­ruis­ke koko sil­le alu­eel­le jo en­nen kuin voi­ma­lai­tos käy, hän to­te­aa.

Heli Ni­ku­la on käy­nyt pe­rus­kou­lun ja lu­ki­on Vi­han­nis­sa ja opis­kel­lut suo­men kiel­tä ja vies­tin­tää Ou­lun yli­o­pis­tos­sa.