Ag­gres­sii­vi­nen susi hyök­käi­li naista ja koiraa kohden Rant­si­las­sa – poliisi määräsi asu­tuk­sen lähellä liik­ku­vat sudet kar­ko­tet­ta­vak­si

Po­lii­si­par­tio kävi tiistaina var­mis­ta­mas­sa jäl­kien pe­rus­teel­la Rantsilan Ke­rä­län­ky­läs­tä ag­g­res­sii­vi­ses­ta su­des­ta teh­dyn ilmoituksen.

Tietä ylittävä susi kuvattiin toissa sunnuntaina puoliltapäivin Rantsilassa Jylhänrannantiellä. Tiedossa ei ole, onko kyseessä sama yksilö, jonka koiraa ulkoiluttanut nainen oli havainnut.
Tietä ylittävä susi kuvattiin toissa sunnuntaina puoliltapäivin Rantsilassa Jylhänrannantiellä. Tiedossa ei ole, onko kyseessä sama yksilö, jonka koiraa ulkoiluttanut nainen oli havainnut.
Kuva: Sari Mikkola

Po­lii­si­par­tio kävi tiistaina var­mis­ta­mas­sa jäl­kien pe­rus­teel­la Rantsilan Ke­rä­län­ky­läs­tä aggressii­vi­ses­ta su­des­ta teh­dyn il­moi­tuk­sen.

Täl­lä het­kel­lä po­lii­si miet­tii mah­dol­li­sia toi­men­pi­tei­tä sut­ta koh­taan. Toi­men­pi­de­lis­tal­la on muun mu­as­sa su­den kar­kot­ta­mis­mah­dol­li­suus.

Sii­ka­jo­ki­laak­son riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja An­te­ro Niva ar­ve­lee, et­tä mah­do­ton­ta ei ole, et­tä vii­me viik­koi­na tois­tu­vas­ti Rant­si­las­sa, kah­ta puol­ta Sii­ka­jo­kea näyt­täy­ty­neen ja pi­ha­pii­rei­hin käyn­neis­tään jäl­kiä jät­tä­neen su­den pois­ta­mi­seen saa­tai­siin va­hin­ko­pe­rus­tei­nen kaa­to­lu­pa.

Vir­ka­val­ta kut­sut­tiin Rant­si­las­sa apuun, kun koi­raa pel­lol­la, noin sa­dan met­rin pääs­sä pi­has­ta ul­koi­lut­ta­mas­sa ol­lut nai­nen oli ha­vain­nut su­den.

Susi oli käyt­täy­ty­nyt ag­g­res­sii­vi­ses­ti ja hyök­käil­lyt nais­ta ja koi­raa koh­den, mut­ta kään­ty­nyt pois nai­sen me­lu­tes­sa ja hui­to­es­sa sut­ta kar­kot­taak­seen.

Rant­si­las­sa myös Sa­va­lo­jal­la on teh­ty use­am­man yön jäl­keen ha­vain­to­ja pi­ha­pii­ris­sä eläin­suo­jas­sa käy­neen su­den jäl­jis­tä.

– Ei tämä täm­mö­nen peli ve­te­le. Jos ha­lu­aa, et­tei mi­tään ikä­vää ta­pah­du, jo­tain on teh­tä­vä, to­te­aa An­te­ro Niva.

An­te­ro Niva ver­taa su­si­kan­nan ke­hit­ty­mis­tä jout­sen­ten yleis­ty­mi­seen.

– Suo­mes­sa oli vä­hän jout­se­nia, nyt nii­tä on pal­jon ja, jos me­net lä­hel­le jout­sen­ta, käy­vät ne pääl­le. Sama ti­lan­ne on ol­lut su­sien kans­sa, vä­hä­set su­det ovat ol­leet ih­mi­sar­ko­ja. Nyt nii­tä on pal­jon ja ar­kuus on pois­sa.

Tas­su-jär­jes­tel­mään päi­vit­ty­neet su­si­tie­dot ei­vät Ni­van huol­ta vä­hen­nä. Esi­mer­kik­si Rant­si­las­sa Kär­sä­män­ky­län ja Ne­los­tien vä­lis­sä on vii­den su­den lau­ma, Haa­pa­ve­den ja Ni­va­lan pe­ru­kal­la on 11 su­den lau­ma ja Piip­po­las­sa seit­se­män su­den lau­ma.

– Kyl­lä va­ro­vai­nen saa ol­la las­ten kans­sa täl­lä het­kel­lä asui­pa mel­kein mis­sä ta­han­sa. Ha­vain­to­kart­taa, kun on kat­so­nut joka puo­lel­la on su­si­ha­vain­to­ja, huo­kaa An­te­ro Niva.

Poliisi kertoi puoli kolmen jälkeen keskiviikkoiltapäivällä antaneensa Kerälänkylällä asutuksen lähellä liikkuneille susille karkottamispäätöksen. Poliisi määräsi sudet karkotettavaksi niiden käyttäytymisen ja aiheuttaman mahdollisen riskin vuoksi.

Kanta-arvion mukaan alueella elää susilauma. Karkottamisen toteuttavat Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-aputoimijat.

Juttua päivitetty 27.11.2019 kello 14.41: Poliisi antoi keskiviikkoiltapäivällä Kerälänkylällä liikkuneille susille karkottamispäätöksen.