Pohjois-Suomi

Japanilaiset tulivat vain saunaan, eritoten savusauna sai suuren arvostuksen – Tuleeko Kuusamosta nousevan auringon saunamekka?

Akira Ataka karjaisi vilvoiteltuaan tovin avannossa, aika samurai.
Pohjois-Suomi 21.4.2019 8:23
Jani Väisänen

Kat­su­ki Ta­na­ka on Ja­pa­nin sau­na­gu­ru. Nyt mies sau­noo Kuu­sa­mos­sa.

Ta­na­kan mu­ka­na on myös suu­ri jouk­ko Ja­pa­nin sau­na- ja kyl­py­lä­seu­ran sau­na­fa­ne­ja, tai hard core-sau­no­jia, ku­ten heis­tä yk­si myön­tää so­pi­vak­si ni­mi­tyk­sek­si po­ru­kal­le. Oi­ke­as­taan län­si­mai­set sa­nat, tai edes in­ti­a­lai­nen sana guru, ei ta­voi­ta sitä, mitä nämä ja­pa­ni­lai­set sau­no­mi­sel­la ta­voit­te­le­vat.

Ta­na­ka on kir­joit­ta­nut sau­nas­ta ja piir­tä­nyt suo­si­tun man­ga-sar­ja­ku­van, Sau­nan tie, Sadō. Se on kuin ai­kidō, joka mei­naa suo­mek­si har­mo­ni­sen voi­man tie­tä. Sau­na­seu­ra on ni­mit­tä­nyt Ta­na­kan sau­nan suur­lä­het­ti­lääk­si.

Ryh­mä kun­ni­oit­taa ka­ris­maat­tis­ta sau­no­jaa van­hal­le kult­tuu­ril­leen tyy­pil­li­seen ta­paan mo­nin huo­mi­o­no­soi­tuk­sin, hä­nen pu­het­taan kuun­nel­laan.

Koil­lis­sa­no­mat sau­noi ja kyl­pi avan­nos­sa ryh­män kut­su­ma­na vie­raa­na. Sau­no­mi­nen ta­pah­tui Iso­ken­käis­ten klu­bin mu­he­vas­sa sa­vu­sau­nas­sa, ei­kä löy­ly lop­pu­nut.

Vaik­ka ja­pa­ni­lais­ten en­sim­mäi­ses­sä sau­na­ryh­mäs­sä oli vain mie­hiä, pu­keu­dum­me kaik­ki ui­ma­hou­sui­hin, sil­lä mei­tä sau­not­taa klu­bin tar­jo­a­ma­na sau­na­e­män­tä­nä Kat­ja Vira.

Sadō:n tie ei ole ja­pa­ni­lai­sil­le vain jo­tos, jol­la as­kel­le­taan vaan se on tie, joka sym­bo­loi koko elä­män mit­tais­ta tai­val­lus­ta. Ei­kä vain tai­val­lus­ta vaan an­ka­raa­kin kil­voit­te­lua dō:n si­säi­sek­si hal­lit­se­mi­sek­si. Sa­vu­sau­nas­sa vah­vis­te­taan, et­tä ryh­män ajat­te­lun taus­tal­la on pit­käl­ti Zen-tra­di­tio. Zen-me­di­taa­ti­o­tek­nii­kat tyh­jän mie­len saa­vut­ta­mi­sek­si so­pi­vat hy­vin suo­ma­lai­siin sau­noi­hin, ker­to­vat ja­pa­ni­lai­set. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä suo­ma­lai­set sau­nat ovat hei­dän ha­vain­to­jen­sa mu­kaan par­haim­mil­laan pi­mei­tä.

Tyy­pil­li­set ja­pa­ni­lais­sau­nat si­säl­tä­vät ison te­le­vi­si­on. Sen nämä sau­nan tien kul­ki­jat myön­tä­vät kan­san­sa suu­rek­si vir­heek­si. He sel­väs­ti hä­pe­ä­vät kan­san­sa ja To­ki­on Chi­ban tek­nous­koi­sia vä­ri­väl­pä­tyk­siä, te­le­vi­si­oi­den ruu­tu­ja, sau­nois­saan.

Nyt he ovat tul­leet sau­nan ko­tiin, Suo­men Kuu­sa­moon.

– Ve­nä­jäl­lä­kin on ban­jo­ja, mut­ta sau­nan ko­ti­maa on Suo­mi, sen tie­däm­me ja sik­si kut­sum­me sau­naa sau­nak­si myös Ja­pa­nis­sa, ker­ro­taan lau­teil­la.

Sau­no­jat ar­vi­oi­vat, et­tä Ja­pa­nis­sa on noin 10 000 sau­naa ja he viit­taa­vat ryh­män mu­ka­na ole­viin sau­na­mes­ta­rei­hin, joil­la on ihan oma sau­na. Nou­se­van au­rin­gon sau­nois­ta noin puo­let läm­pi­ä­vät puul­la.

Nyt ko­et­ta­vaa sa­vu­sau­naa ar­vos­te­taan ko­vin. Se vah­vis­te­taan voi­mak­kain nyök­käyk­sin. Ja­pa­nis­sa on vas­ta yk­si sa­vu­sau­na. Se kuu­luu ole­van Hok­kai­dol­la.

Akira Ataka vilvoittelee. Japanin uimavesien kerrotaan olevan kymmenisen astetta lämpimämpiä, joten nyt päästiin kuin vuoristorataan.

– Suo­ma­lai­nen sau­na­kult­tuu­ri rin­nas­tuu Ja­pa­nin tee­se­re­mo­ni­aan, ar­vi­oi Ta­kas­hi To­mi­o­ka.

Tee­se­re­mo­nia on so­dan­jäl­kei­sen Ja­pa­nin ar­von­sa tun­te­vas­sa kult­tuu­ris­sa eh­kä py­hin.

Ze­nin li­säk­si sau­no­jat to­te­a­vat vie­lä van­hem­pien ani­mis­tis­ten pe­rin­tei­den aut­ta­van hei­tä ym­mär­tä­mään, mikä suo­ma­lais­ten mie­les­tä sau­nas­sa voi ol­la py­hää.

– Meil­lä on van­ho­ja kuu­ma­ve­si­läh­tei­tä, joi­den höy­rys­sä on aja­tel­tu asu­van hen­kiä, ka­me­ja, ker­too Ta­ka­ya Hi­roo­ka.

Ka­mit ver­tau­tu­vat löy­lyyn.

Ja­pa­ni­lai­sen löy­lyn hen­ki asuu ken­ties vah­vim­pa­na Bep­pun-lah­den kuu­lui­sas­sa kyl­py­lä­kau­pun­ki Bep­pus­sa.

Ryh­män vii­si­päi­väi­nen reis­su on suun­nat­tu Kuu­sa­moon, jos­sa sau­no­taan kol­me päi­vää ja Hel­sin­kiin, jos­sa sau­no­taan vie­lä kak­si päi­vää.

Ja­pa­nin kan­san ar­ki­nen sau­na­kult­tuu­ri pe­riy­tyy pit­kän ajan taak­se ja kau­pun­kien yh­teis­kyl­py­löi­hin. Ve­den heit­tä­mi­nen kuu­mil­le ki­vil­le tun­ne­taan.

Sau­nan mai­ne oli kui­ten­kin pit­kään huo­no, ”siel­lä vain van­hat ukot is­tu­vat ja kär­si­vät ki­pua kuu­muu­des­ta”, nuo­ret sau­na­kat ker­to­vat.

Sau­na­mes­ta­ri Ta­na­kan avain­ko­ke­mus sau­no­mi­ses­ta syn­tyi, kun hän hok­sa­si yh­dis­tää sau­nan kuu­muu­teen ve­des­sä vil­voit­te­lun. Sau­na ja vil­voit­te­lu voi tuo­da tun­teen ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­ses­ta, jos­ta­kin jon­ka avul­la sau­nan tie­tä voi ta­voi­tel­la.

Yli-Hei­kin­jär­ven avan­to sa­vu­sau­nan edes­sä on ja­pa­ni­lais­ten sa­vu­sau­na­reis­sun ko­ho­koh­ta.

He pul­jaa­vat ve­des­sä pit­ki­ä­kin ai­ko­ja. Vesi on kyl­mää. Se lau­kai­see jän­ni­tyk­sen nis­kas­ta.

– Tämä on vuo­ris­to­ra­ta! Meil­lä Ja­pa­nis­sa ui­ma­ve­det ovat kym­me­nen tai vii­si­tois­ta as­tet­ta. Nyt pääs­tään vauh­tiin, ke­huu Yos­hi­ta­ka Nish­to näyt­tä­en kä­sil­lään vuo­ris­to­ra­dan syök­syä.

Mat­kai­lu­vä­en toi­veis­sa on, et­tä Kuu­sa­mos­ta syn­tyy ja­pa­ni­lai­sil­le sau­nan mek­ka ja sau­nan tien kul­ki­joi­ta saa­puu Kuu­sa­moon li­sää. Ryh­mäs­sä oli vain yk­si kut­su­vie­ras, man­ga-tai­tei­li­ja Ta­na­ka. Kaik­ki muut mak­soi­vat py­hiin­va­el­luk­sen­sa Kuu­sa­moon it­se.

Ja­pa­ni­lais­ten Kuu­sa­mon vie­rai­lua koor­di­noi­va Ruka Ad­ven­tu­re­sin myyn­ti­neu­vot­te­li­ja Kris­ti­ne Prude ker­too, et­tä sau­na­mat­kai­li­jois­ta odo­te­taan uut­ta seg­ment­tiä Koil­lis­maan mat­kai­luun.

– Ko­vas­ti toi­vo­taan, et­tä Ja­pa­nis­ta tu­lee li­sä­ryh­miä.

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (31)

Tässä kouluesimerkki siitä, miten yksinkertaisilla asioilla meille saadaan kansainvälisiä turisteja. Ei tarvita mitään hupilandioita tai viihdekeskuksia - päinvastoin. Sitä mitä meillä on ja muualta maailmasta puuttuu: tilaa, hiljaisuutta, puhdasta ilmaa ja vettä, ainutlaatuisia luontokokemuksia... Koko Suomi voisi olla yksi matkailun ihmemaa. Mutta varsinkin Oulun seudulla tätä ei tajuta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vai sellainen (siis saunamekka) Kuusamosta kuulostaa TÄLLÄ KERTAA olevan tulossa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaivosbisbes vaikuttaa turismia vähentävästi, joten japanilaiset saunafanit ovat tervetulleita Kuusamoon.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt kerralla nousi japanilaisten arvostus, ymmärtävät savusaunan päälle. Hienoa! - Oli tuossa joulun seutuun jostakin Helsingin Eirasta joku tradeeraaja tms. osakepelle. Ei ymmärtänyt porukoineen mitään saunatyypeistä. Kelpasi tuo Harvialan grilli, jonka saa puhelimella päälle ja on monenlaista säätönappulaakin ja merkkivaloa. Kyllä tyyppi seuruineen rellesti. Niin sitä pitääkin. No hyvät hinnat saimme . Tullee ensi vuonnakin, kuulemma firman piikkiin kaikki! No se sopii, utmärkt!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tietääkseni puutarhafirma Harviala ei tee grillejä, eikä kiukaita. Harvia tekee.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lentomatkailu Lappiin lopetettava välittömästi, miksi vihreät ei ota asiaa vakavasti. Koko Lappi saastuu turistien CO2 päästöistä!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vihreitä ei kiinnosta koska he tietävät, että ilmastovouhotus on vain politiikkaa ja liiketoimintaa. Luonnon kanssa sillä on hyvin vähän tekemitä. Japanista ei sitäpaitsi ole tulossa tänne konelasteittain saunojia. Jos jo olemassa olevien lentojen mukana tulee kourallinen saunaturisteja niin so what. Jos japanilaiset turistit eivät lennä Suomeen niin he lentävät jonnekin muualle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vihreät ei välitä mistään päästöistä itse lentelevät jatkuvasti ympäri maapalloa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

CO2 lienee lentokoneen päästöistä vähinten haitallinen. NOX, hiukkaset ym. paljon pahempia. Ja luontoa kuormittavat vielä enemmän ihmisen aiheuttamat päästöt, kakka, pissa, lääkejäämät jne. Mutta ne kaikki sallitaan koska kyseessä ei ole puunhakkuu tai kaivos. Voi kaksinaamaisuuden määrää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Meediot meditaatiot on itseasiassa Egyptistä . Punainen lohikäärme ja kultaiset hindut budhat on sitä kundaliinikäärme henkeä Niilin faaraon hovista kautta Aasian levinnyt . Noitia ja guruja mm.thaimaassa ihmisiä hypnotisoidaan ja kaadetaan myös Intiassa NS.nauraen . Esim The Beatles yhtye kävi Intiassa hihhuloimassa budha munkkien kanssa . Tämä new age uskonto ei ole Jeesuksen uskoa . ( YouTubessa videoita kun ihmiset kiemurtelee lattioilla gurun ympärillä).

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Meediot ovat kyllä yleismaailmallinen ilmiö, jota on kaikissa ns. luonnonuskonnoissa, mm. muiniassuomalaisten shamaanit olivat tällaisia. Miten meditaatio on Egyptistä? se vähän kyllä kummastuttaa tässä kommentissa. Eiköhän se ole erityisesti itämaisten uskontojen kuten hindulaisuuden ja buddhalaisuuden heiniä? Muinaiset egyptiläiset eivät meditoineet.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lentäminen ei vissiin saastuta mutta autot halutaan suomesta kieltää bensiini ja diisel älytöntä lentää toiselta puolen maailmaa saunomaan

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Saunoja , on heillä pilvenpiirtäjät ja huvilat , miljoonat autot ja veneet . Heille on hai kalojen evät herkkua ja merilevä . Raakoja kaloja syö köyhät kun ei ole varaa kypsentää ruokia . Niissä on matoja . Ajattele sitä että eläimet pieree ja kakkaa koko ajan ja syö toisia eläimiä . Ennen matkustettiin kameleilla nyt mennään lentokoneilla . Japanissa on muuten on luotijunat jotka liikkuu sekunneissa !

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen samaa mieltä ihmisiä kuskataan tänne pönttölään maailman ääristä milloin mihinkin pippaloon ja kukaan ei puhu saastuttamisesta.Vaan auta armias kun jätkä kulkee töihin syrjäseudulta kaikki viherpiipertäjät vaatii muuttamaan kasvukeskuksiin.Tämän talven aikana pohjoiseen on tullut liki 700 Charter lentoa ulkomailta kuka mitäkin katsomaan Lentäminen on kaikkein saastuttavin liikkumisen muoto.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomessa on saastuttamisen nimissä menty liiallisuuksiin. Turistien rahat kyllä kelpaa, joten paras olla vaiti pitkämatkalaisten japanilaisten erikoisuuksien perässä lentelemisestä. Japanilaiset on itsetuntoista väkeä, loukkaantuvat helposti, rahakasta väkeä ei kannata ohjata menemään muuhun maahan kuluttamaan rahojaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kait asiaa ois Prudella
sekä, Atakalla
Mut tarkene ei jutella
kylmä, Akiralla
Saunojalla, Tanakalla
sä vilua, et nää
Saunojalla, hanakalla
kiuas, piälle jää

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Facebookissa on myös näppärä "Savusauna" -yhteisö / ryhmä, joka kannattaa tsekata jos on kiinnostunut aiheesta. Ihmiset tuntuvat jakavan siellä hyvin saunakuvia, kokemuksia ja jopa ohjeita saunan rakentamiseen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Niin, olisihan se ekoteko jättää lentämättä, mutta puuttuisiko siitä se esoottinen puoli; voisihan heille valmistaa ja lähettää valmiiksi savustettuja saunoja aurinkosähkölämmitteisinä, jotta raha matkailun menettämisenä saataisiin sitä kautta takaisin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mikä eksoottinen mihin tässä tarvitaan eksoottista onhan nuo eksoottiset nähty niistä ei tule kuin ongelmia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (31)

Uutisvirta

86
Mielikuvat, populismi ja politiikan ääripäät puhuttivat keskustalaisessa kesäillassa – Sipilä: "Maailmankirjat ovat eri asennossa kuin neljä vuotta sitten"
55
Puheenaihe: Tarvitaanko Suomeen kaivosvero?
52
Pääministeri Rinne uskoo, että sivu suun menneet johtopaikat edesauttavat Jutta Urpilaisen pääsyä komissaariksi
44
Lapsen ei tarvitse opettaa itseään, muistuttaa Opetushallitus – opetusneuvos teroittaa opettajien roolia: "Kaiken pitää olla suunniteltua"
30
Törkeästä veropetoksesta epäilty mies pakeni nuuskalastin kanssa, oli ajaa tullimiesten päälle Tervolassa – poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä
30
Vuodetut asiakirjat luovat karun kuvan sopimuksettoman brexitin vaikutuksista – Britanniaa saattaa uhata pula polttoaineesta, ruuasta ja lääkkeistä
19
Sammaltien muuttaminen yleiskaavassa työpaikka-alueeksi huolettaa asukkaita – "Uusia rakennuslupia voi nykytilanteessa saada, mutta hakijaa informoidaan yleiskaavasta, ympäröivästä alueesta ja siihen liittyvistä riskeistä"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Tuulivaroitus maa-alueille: 
Maan pohjois- ja länsiosassa etelätuuli on voimakasta aamulla ja aamupäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Hoitajien palkkoja pitää leikata

Tuollaisia juttuja tulee, kun tietyt ihmisrymät ei käytä kondomia Lue lisää...
Skeptikko

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

17.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image