Oulu

Miten palvelut järjestetään Oulussa?

Oululaiset voivat jatkossakin valita terveysasemansa, jolla asioivat. KUVA: Pekka Peura
Oulu 24.1.2013 10:22
Kaleva

Oulun kaupunki on esitellyt vaihtoehtoja Oulun palvelujen järjestämiseksi tulevaisuudessa. Pyysimme Kalevan lukijoita kertomaan, mikä heitä askarruttaa uudessa palvelumallissa. Kaupungin asiantuntijat vastaavat.  Kysymyksiä on lyhennetty ja samaa aihepiiriä koskevia yhdistetty, jotta mahdollisimman moneen asiaan saataisiin vastaus.

Mitkä ovat todelliset säästötavoitteet, apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo?

Tämän valtuustokauden aikana Oulun kaupungin on kyettävä parantamaan taloudellista tilaa ainakin 150 miljoonaa euron verran. Se syntyy uusien työpaikkojen, palvelumallin uudistamisen ja omaisuuteen liittyvien ratkaisujen kautta. Palvelumallin uudistuksella tavoitellaan luonnollisesti kustannustehokasta toimintaa. Onnistuminen näkyy suoraan kuntalaiselle veroprosentissa ja asiakasmaksuissa.

Milloin paneudutaan kaupungin organisaatioon? Suurin osa tuntuu olevan sitä mieltä, että tilaaja–tuottajamalli on epäonnistunut. Miksi sitä ei korjata?

Yhdistymisen valmistelun aikana on päätetty nykyinen organisaatio ja johtamisjärjestelmä. Yhdistymissopimuksen mukaisesti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen perustuu sopimuksiin. Niillä hankitaan palveluita niin omalta organisaatiolta kuin ulkopuolisilta tuottajilta. Malli tuo läpinäkyvyyttä palveluiden laadun ja kustannusten arviointiin.

Miten turvataan osaavan henkilöstön saanti, kun palvelujen tarve kasvaa? Nykyinen käytäntö ajaa viimeisetkin osaajat kaupungista.

Oulun kaupungilla on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Olemme saaneet useita innostuneita viestejä henkilöstöltä Palvelumalli 2020 kevään käsittelystä. Henkilökunta tulee olemaan mukana monella tavoin. Usein parhaimmat kuntalaislähtöistä palvelua edistävät ideat tulevat asiakasrajapinnasta.
Kun sähköistetään henkilöstön rutiinitehtävien hoitoa, saadaan lisää aikaa asiakastyölle. Palvelumalli 2020 esittää uusien toimintatapojen kehittämistä – esimerkiksi virtuaaliset palvelut tieto- ja viestintälaitteiden avulla ja liikkuvat palvelut.

Oulussa on yli 12 000 työntekijää. Eläkekahvituksia tulee olemaan useamman tuhannen työntekijän verran vuoteen 2020 mennessä. Uusia osaajia tarvitaan. Se saattaa tarjota uusiutumisen ja uuden uran mahdollisuuden kaupungin sisällä.

Miten suunnitelmat vaikuttavat hallinnossa toimivien ihmisten määrään?

Hallinto tarkoittaa johtamista ja virallisten asioitten hoitamista. Kuntien yhdistymisen ansiosta voimme joissakin palveluissa vähentää hallintotehtäviä tekevien henkilöiden määrää ja osaamista. Siten saamme lisää käsipareja asiakastyöhön.

Onko olemassa järjellistä suunnitelmaa ”tyhjille seinille”, kun tiloja vapautuu terveyskeskusten ja kirjastojen  sulkiessa ovensa?

Hyväkuntoisille rakennuksille löytyy käyttötarkoitus. Jotkut kiinteistöistä ovat tulleet tiensä päähän ja puretaan, maapohja voidaan aina hyödyntää. Kiinteistöomaisuutta voidaan myös myydä.

Aikooko kaupunki priorisoida palvelujaan siten, että kyetään pitämään kutakuinkin nykyinen taso, eikä aleta tehdä uusia rahanreikiä kunkin pienen eritysryhmän tarpeiden mukaan?

Palvelumalli 2020 tavoite on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset palvelut vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa. Jos kaupungin rahat rajusti vähenevät, palvelutasoa joudutaan alentamaan. Sama on edessä, mikäli toimintatapoja ja fyysistä verkossa ei muuteta.

Miten uusien alueiden palvelut järjestetään?

Palveluitten  järjestäminen pohjautuu asukkaitten tarpeelle. Yleensä uusilla alueilla on aluksi suurin tarve lapsiperheiden palveluille.

Miten Oulu toteuttaa palvelut kaikille maahanmuuttajille?

Maahanmuuttajien palveluihin on vasta tullut lakisääteisiä muutoksia. Kunnan tehtävänä on entistä enemmän ohjata ja neuvoa ulkomailta muuttavia asukkaita – olipa muuton taustalla opiskelu, työ, avioliitto tai muut syyt.

Kasvaako luokkakoko?

Mitä tarkoitetaan perusopetuksen kooltaan joustavimmilla oppilasryhmillä? Suurempia luokkakokoja? Tuleeko ryhmistä tulee entistä suurempia, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä?

Meillä on käytössä monipuoliset keinot oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseen. Näitä ovat muun ohella samanaikaisopettajuus, jakotunnit sekä erillisellä määrärahalla olevat resurssiopettajat. Lainsäädäntö säätelee ryhmäkokoa tilanteissa, joissa ryhmässä on niin sanottua pidennettyä opetusvelvollisuutta suorittavia oppilaita.
Oppilaiden hyvinvointi ja tarpeet ovat aina taustalla, kun rehtorit päättävät ryhmien muodostamisesta.  Osa ryhmistä voi siis olla nykyistä suurempia, mutta osa pienempiä oppilaiden edellytysten mukaan.

Miten hoidetaan yhtälö nuorten pahoinvointi/syrjäytyminen ja ”joustavat” oppilasryhmät?

Nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat huolestuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Oulussa lasten ja nuorten hyvinvointiin halutaan panostaa erityisesti. Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tuetaan niin pitkälle kuin mahdollista lähellä lapsen normaalia kasvuympäristöä, jonka yhteydessä tarjotaan myös erityisen tuen palveluita. Samoin ennaltaehkäisevä työ korostuu resurssien suuntaamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Miten käy erityisopetusryhmien? Lakkautetaanko ne?

Erityisopetusryhmien lakkauttaminen ei kuulu mihinkään vaihtoehtoon.
Miksi palveluverkkosuunnitelmassa ei otettu mitään kantaa Korvensuoran kouluun, vaikka kouluhankkeelle on myönnetty suunnittelurahat valtuuston päätöksellä vuoden 2012 joulukuussa? Sen sijaan verkkosuunnitelmissa puhuttiin jo Ritaharjun Puolukkakankaan vuoden 2018 hankesuunnitelmasta. Homma haisee.

Oulun kaupungin päättäjät ratkaisevat Korvensuoran kouluhankkeen toteuttamisen. Tällä hetkellä sille ei ole osoitettu investointimäärärahaa eikä määritelty, milloin se toteutetaan. Hiukkavaara tulee olemaan Oulun kaupungin kolmas osa-aluekeskus. Hiukkavaaran Puolukkakankaan monitoimitalo on hanke, joka toteutuu maankäytön toteuttamissuunnitelmien mukaan tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Millä perusteella Korvensuora on kaupunginosa, joka ei saa yhtenäiskoulua? Hiukkavaara saa, vaikka tähtäin on 10 vuoden päässä.

Hiukkavaaran osalta totean, että alueelle jo rakennetaan. Alueella sijaitsevat muut koulut täyttyvät nopeasti, joten monitoimitalon rakentaminen on muutaman vuoden kuluessa välttämätön.
Tässä yhteydessä on hyvä korostaa, että kyse ei ole pelkästään peruskoulun rakentamisesta. Samassa yhteydessä rakennetaan tilat päiväkodille, aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisopalveluille, liikunnalle, vapaalle sivistystyölle, kulttuuripalveluille sekä hyveen palveluille. Samoin kirjasto on suunniteltu sijoittuvan kohteen välittömään läheisyyteen, tässä tapauksessa tosin kauppakeskuksen yhteyteen.

Helpottuuko lääkäriin pääsy?

Hakeutuuko asiakas hyvinvointikeskukseen, -asemalle tai -pisteeseen  etäisyyden, vaivansa tai oman arvionsa mukaan vai määrittyykö oikea osoite aina alimman hoitotason laitoksessa, hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto?

Oululaiset voivat jatkossakin valita terveysasemansa (hyvinvointikeskus/asema), jolla asioivat. Lain mukaan terveysasemaa voi halutessaan vaihtaa seuraavan kerran vuoden kuluttua edellisestä vaihtopäivästä. Nykyisin, jos valinnasta ei erikseen ilmoita, terveysasema määräytyy osoitteen mukaan.
Tulevaisuudessa terveyskeskukset muutetaan laaja-alaisemmiksi hyvinvointikeskuksiksi/asemiksi, jossa on saatavilla myös sosiaalipalveluja. Esimerkiksi Kontinkankaalle nyt peruskorjattavana olevaan vanhan lääninsairaalan tiloihin on tulossa saman katon alle lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminnan, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon lisäksi muun muassa sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia ja perheneuvolan palveluja.

Minkä tasoista ja mitä palveluita saan palvelupisteistä?

Hyvinvointipisteitä sijoitetaan alueille, jotka ovat kaukana hyvinvointikeskuksista. Niissä olisi pysyvästi tai ajoittain henkilöstöä (esimerkiksi hoitajat, ohjaajat), jotka tarjoavat opastusta ja perustason sosiaali- ja terveyspalveluita.

Pisteissä voidaan käyttää etäkonsultaatioita kuten videoyhteyttä lääkäriin tai sosiaalityöntekijään. Hyvinvointipisteet ovat erityisen tärkeitä asiakkaille, jotka tarvitsevat usein peruspalveluita. Niihin on luontevaa sijoittaa paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden vastuu/omahoitajia.
Pisteet voivat toimia myös tukikohtina liikkuville erityisasiantuntijoille. Hyvinvointikeskukset tukevat pisteiden toimintaa  etäpalveluitten ja muiden sähköisten palveluitten avulla.

Hyvinvointipisteitä (terveyskioski) on suunniteltu sijoitettavan myös yhteen tai kahteen hypermarkettiin. Ne toimisivat ilman ajanvarausta ja olisivat koko väestön käytössä ilman erityisiä kriteereitä palveluun pääsemiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ennalta ehkäisy on etusijalla. Tarjolla on matalan kynnyksen palveluita väestölle, joka ei muuten hakeudu terveydenhuoltoon. Terveyskioskista saa terveysneuvontaa, omahoidon tukea, elintapaohjausta (terveysliikunta, painonhallinta, tupakoinnin lopettaminen, muisti, mieliala), hoidon tarpeen arviointia ja palveluohjausta, pieniä toimenpiteitä sekä sähköisiä hyvinvointipalveluita.

Saako pian lääkäriaikoja ilman, että puhelinvaihde tekee diagnooseja?

Tavoitteemme on laajentaa sähköisiä omahoidon palveluja kiireettömään ajanvaraukseen puhelinvarauksen lisäksi.

Helpottuuko lääkäriin pääsy vai vaikeutuuko se?

Hoidon ja palvelujen saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota uudistamalla yhteydensaantia, aukioloaikoja, sähköisiä palveluita ja toimintamalleja.
Terveyskeskuksissa on jo nyt ”Hyvä vastaanotto” -toimintamallia kehittäen mietitty ja kokeiltu muutoksia jonojen lyhentämiseksi ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Lisäksi ollaan nimeämässä vastuutyöntekijöitä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden ja perheiden palvelujen parantamiseksi.Tiedätkö aiheesta enemmän?
Lähetä vinkki, kuva tai video!
13222
MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (43)

Kärsivällisyys loppuu Korvensuoralla. Tätä aluetta on vedätetty kaupungin virkamiesten toimesta vuosikymmeniä. Pelinappuloina ovat meidän lapsemme. Emme hyväksy tätä. On turha puhua kauniita sanoja Oulun kaupungin asukkaiden tasavertaisuudesta. Vain teot merkitsevät jotain. Lupausten lunastuksen aika on nyt!!!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Korvensuoralaisia vedetään kuin pässiä narusta. Tänne rakennettiin 10 vuotta sitten Talvikangas ja muutama vuosi sitten Talvikangas 2. Sen aikana kun täällä on asukasmäärä tuplaantunut, mutta palvelut ovat jääneet yhteen korttelikouluun,joka on 1-2 luokkalaisia varten. Koulu oli jo aloittaessa liian ahdas, tämän jälkeen tänne on rakennettu lisää ja myyty tontteja, joista kaupunki on saanut hyvän korvauksen. Ihmiset täällä, maksavat veroja toiseksi eniten Oulun kaupungista ja vuokratonteista tulee kokoajan myös vuokratuloja. Uuden tontin vuokra on suurempi kuin vanhan alueen tonttien, juuri siksi että kaupungilla olisi varaa investoida palveluihin. Mitä me olemme saaneet vastineeksi, kenelle näillä rahoilla rakennetaan ja maksetaan palveluja? Hönttämäessä Ihmiset ovat jo niin pessimistejä, etteivät uskalla enää toivoa mitään. Ovat asuneet jo 30 vuoden ajan ilman palveluja. Ihmiset sanovat että ovat kiltisti odottaneet että palvelut jossain vaiheessa tulee, niin kuin yleensä kaupungissa on tapana tulla. Asukkaat ovat olleet todella muutaman viime vuoden ajan hyvin aktiivisia, nyt olemme saaneet valtuutetuilta vihreää valoa suunnitteluun, mutta virkamiehet kävelevät sen yli. Nyt palveluverkkomallissa oli maininta Oulun lähikoulustategiasta, että lähikoulu ei automaattisesti ole Oulun kaupungian koulurakentamisen ydinkysymys, vaan kouluja rakennetaan tarpeen mukaan. Tälläkin päästään luistamaan edes siitä mihin olemme voineet tähän asti vedota, että koulu kuuluu alueellemme. Tässä olis ainesta jo hyvälle suomi elokuvalle tai tv-sarjalle. Kuinka nämä muutamat Hiukkavaaraan rakentavat voivat asua siellä jo vaikka heillä ei ole monitoimitaloa, yläkoulua, kirjastoa??Samoin kuin me muutama tuhat Korvensuoralaista, olemme asuneet vanhimmat jo lähes 30 vuoden ajan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Palvelumalli 2020 tavoite on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset palvelut", "Palveluitten järjestäminen pohjautuu asukkaitten tarpeelle" => miten nämä asiat näkyvät Korvensuoran alueen kohdalla? Tuohan on suoraa valehtelua!! Vai millä lailla Korvensuoran palvelut on yhdenvertaisia muiden kaupunginosien suhteen?
Lopetetaan sen perhanan Kallioparkin louhinta ja käytetään ne rahat näihin huomattavasti tärkeämpiin kohteisiin!! Niillä rahoilla rakennettaisiin koulut KORVENSUORALLE ja Oulunsaloon!!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Antasipa kaupunki sitten edes luvan perustaa yksityisiä kouluja, kun omia ei tehdä järkevällä suunnitelulla...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Korvensuoran alueelle on toivottu monitoimitalon yhteyteen jo vuosia sitten samat palvelut kuin Penttilä listasi rakennettavan Hiukkavaaraan. Lieköhän ideat kopioitu korvensuoralaisten tarpeista? Korvensuoran hankesuunnitelmassakin ne on jo osittain otettu huomioon. Kuuntelevatko virkamiehet todellakin asukkaita - heidän tarpeitaan ja toiveitaan? Onneksi valtuutetut ovat meitä nyt kuunnelleet ja luotamme siihen, että Korvensuoran suuralueen koulu-, päiväkoti- ja asukastupaongelmat saadaan nyt vihdoin ja viimein ratkaistua virkamiesten järjettömästä vastustuksesta huolimatta. Virkamiehet voisivat tulla testaamaan, miten mukavaa on kulkea linja-autolla Korvensuoralta Tuiraan -20 C:n pakkasessa ja käyttää päivittäin koulumatkoihin n. 2 tuntia muiden ongelmien lisäksi

Hiukkavaaran kehittämiseen on saatu TEKESiltä ja Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR) kaksivuotinen rahoitus. Liekö tämä syynä siihen, että virkamiesten mielestä on tärkeämpää rakentaa monitoimitalo metsän puita varten, kuin todellisia asukkaita varten?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kun ei Mika Penttilä nyt osannut vastata kysymykseen "Millä perusteella Korvensuora on kaupunginosa, joka ei saa yhtenäiskoulua?", niin toivoisi että kävisi paikan päällä tutustumassa tilanteeseen ja kommentoisi sitten.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei olisi kyllä Mika Penttilän vastauksilla päästy läpi YO-kirjoitusten äidinkielen kokeesta. Vastaukset eivät vastanneet juuri lainkaan kysymyksiä... Talvikankaalle ON talot jo rakennettu - useita vuosia sitten ja luvattua koulua ei vain ole näkynyt. Hiukkavaaraan ollaan vasta aikeissa rakentaa. Siinä on melkoinen ero. Haiskahtaa kyllä melko pahasti. Olen ymmärtänyt, että virkamiestenkin tulisi kohdella kuntalaisiaan tasa-arvoisesti. Korvensuoran suuraluetta on kohdeltu kyllä erittäin epätasa-arvoisesti jo vuosikymmenien ajan. Miten virkamiehet edes kehtaavat antaa tämän jatkua ja vieläpä virkamies -vetoisesti. Fiksuinta olisi vain myöntää tehdyt virheet ja laittaa hihat heilumaan Korvensuoran monitoimitalon rakentamisen kanssa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uskomatonta että Korvensuoran yläkoulu (monitoimitalo) sivuutetaan siitä kysyttäessä ja siirretään huomio Hiukkavaaran perustelemiselle!!? Miksi Korvensuoralaiset ovat vähempiarvoisia? Kaikki järkiperusteet koulun puolesta on ja etenkin kun nykyinen alakoulu on homeessa. Lapset ja työntekijät sairastelevat ja yläkoululaiset kuskataan linja-autolla toiseen kaupunginosaan homeiseen kouluun.. Kuka ottaa vastuun ja selittää miksi tämä on oikein Korvensuoralaisille?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Palvelumallin onnistuminen näkyy suoraan veroäyrissä ja palvelumaksuissa", tässä vastausten anti tiivistettynä Sinikka Salon sanoja lainaten.Olis kyllä toivonut sen näkyvän asukastyytyväisyydessäkin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Monitoimitalo ja päiväkoti Hiukkavaaraan heti! Ja poikkimaansillan rakentaminen täytyy aloittaa välittömästi!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Äläpä kuule hoppuile. Kyllä se on niin että entiset alueet kuntoon ensin ja niihin peruspalvelut. Korvensuoralaiset oppilaat käyvät opintiensä kärsien huonosta sisäilmasta ja homeesta. Päiväkootiinkin joutuu monet menemään toisellepuolelle kaupunkia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hiukkavaarassa ei ole vielä asutusta ja lähikouluissa on tilaa vielä mahdollisille oppilaille. Tässä taloudellisessa tilassa on syytä keskittyä laittamaan ensiksi Korvensuoran suuralueen kouluasiat kuntoon ja sitten on Hiukkavaaran vuoro.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voi pyhä jysäys sentään! Tiltu- mallia ei siis voi purkaa, kun kerran on näin päätetty. Tämä kuvastaa täydellisesti tätä "äly"- Oulun päätöksentekoa. Edelleen perään myös vastausta henkilöstön saatavuuden haasteisiin- mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet? Pidetäänkö henkilöstöstä kiinni kuuntelemalla heidän tietojaan työstään? Ei toteudu. Otetaanko henkilöstö mukaan työtään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon? Ei toteudu. Huolehditaanko täydennyskoulutuksesta? Ei toteudu. Maksetaanko kilpailukykyistä palkkaa? Ei toteudu. Näännytetäänkö henkilöstö liian suuren työmäärän ja huonon johtamisen alle? Kyllä toteutuu!!!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Penttilä vastaa, että Hiukkavaaraan toteutetaan sitä sun tätä. Hän ei ilmeisesti tiedä, että niitä samoja palveluita on oltu toistuvasti vailla Korvensuoralle. Poliitikot ja virkamiehet ovat vuoron perään käyneet kuulemassa, että mm. kirjasto, liikuntatilat ja asukastupa tarvitaan. Keskustelutilaisuuksissa 2008, 2010 ja 2012 on vuoron perään käyty kuulemassa ja myös lupaamassa vuosille 2011, 2013 ja 2015. Hankesuunnitelmassakin puhutaan monitoimikorttelista, kun päiväkodit ja nuorisotalokin kuuluvat pihapiiriin parhaassa vaihtoehdossa! Monitoimikeskus olisi syntymässä täysin palvelumallin ajatusten mukaisesti. Myös hyve-palvelut mahtuisivat mukaan. Tahtoa vain puuttuu. Korvensuora ei ole vielä IN. Toivottavasti tahtoa on edustajissamme niin paljon, että se päästäisiin toteuttamaan suunnitellulla aikataululla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tällaisessa taloudellisessa tilanteessa STOP koko Hiukkavaara projektille. Virkamiesten silmissä kiiluu vain eurojen kuva ja mahtavan maineen saaminen muiden kaupunkien silmissä. Ei ne ihmisistä välitä vaan rahasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaakkuri kasvoi hyvinvoinnin aikaan, Hiukkavaara ei kasva nyt samalla vauhilla millään.. ehkä 10 vuoden päästä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Penttilän pitäisi edes tutustua korvensuoran alueeseen jotta tietäisi millaisissa olosuhteissa lapset joutuvat kasvamaan!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (43)

Uutisvirta

17:04
Koulukiusatusta tytöstä kasvoi tatuoitu Miss Rovaniemi – nyt hän örisee metallibändissä ja järjestää Ouluun vaihtoehtokulttuurien messut Tilaajille
16:36
"On vaikea tarkkaan arvioida, millainen vaikutus huumausaineilla on tavallisen raahelaisen turvallisuuteen" – Poliisi valvoi tehostetusti huumeita Raahessa, tuloksena 17 rikosilmoitusta
16:27
Korkeasaaren nuori Topias-norppa menehtyi yllättäen – heinän mukana syöty hiekka aiheutti suolitukoksen
16:08
Kaleva oikaisee
15:59
Bittiumille Puolustusvoimille toimitettaviin radioihin liittyvä 1,6 miljoonan euron jatkotilaus
15:55
Pohjois-Pohjanmaan museon suosikkinäyttelyt kiinni rakennusteknisistä syistä – Koiramäki ei siirtyisi muualle ongelmitta, museolehtori paljastaa
15:41
Mies pahoinpiteli toista ravitsemusliikkeessä Kuhmossa – töytäisi uhrinsa kaksi kertaa lattialle
40
Päästöjen vähentämiseksi tehtävissä vapaaehtoisesti paljonkin – kauppaan voi joskus kävellä ja julkisia kulkuneuvoja tulee suosia Lukijalta
36
Vähälumisen ja vetisen talven olosuhteet osoittautuivat liian vaikeiksi, perinteikäs Tervahiihto peruttiin
23
Oululainen varavaltuutettu Kati Jurkko siirtyy SDP:stä kokoomukseen
21
Pudasjärvi vetoaa päättäjiin – 110-paikkaisen vastaanottokeskuksen lopetus veisi työpaikkoja ja vaikuttaisi palvelujen kysyntään
16
Oulun seudulla varoitetaan kovasta tuulesta, huonosta ajokelistä ja liukkaista kevyen liikenteen väylistä – tuulenpuuskat voivat puhaltaa myrskylukemissa
15
Myrsky on tehnyt tuhojaan: Laajat sähkökatkot tulivat nyt pohjoiseenkin – ajokeli on paikoin erittäin huono
12
Merivesi voi nousta rajusti Perämerellä, merivartiosto varoittaa: "Näin kovat ennustukset ovat todella harvinaisia"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Miksi Perussuomalaisia pelätään?

254 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Miksi Perussuomalaisia pelätään?

Samasta syystä, kuin Natsejakin. He vetoavat ihmisten vietteihin ja syrjäyttävät moraalin. Silloin pintaan nousee ahneus... Lue lisää...
PSYKOPAATTIEN DIKTAT...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

17.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image