Moottori

Polttimoiden vaihtotesti: Mahdotonta – ei nyt sentään

Pistokoe osoittaa, että va­litettavan monessa autossa poltti­monvaihtoon ei kannata ryhtyä, jos ei ole hyvää näppituntumaa auto­jen kanssa touhuamisesta. KUVA: Auto Bild
Moottori 30.4.2017 20:30
Oskari Pentti

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Väitetään, että nykyautoihin on mahdoton vaihtaa polttimoita. Päätimme kokeilla, miten se onnistuu pariinkymmeneen muutaman vuoden ikäiseen autoon.

Polttimonvaihdon lähtö­ajatukseksi otimme sen, että polttimo huomattiin sammuneeksi matkan ai­kana, ja sen vaihtamiseen ryhdyt­tiin uuden polttimon ostamisen jälkeen huoltoaseman pihalla.

Testiin valikoitui muutamia vuo­sia vanhoja automalleja, sillä hyvin suuressa osassa uusista autoista lä­hivalot on toteutettu joko led- tai ksenontekniikalla. Ledejä ei yleen­sä vaihdella vaan uusitaan koko ajovaloyksikkö. Toki myös korjatta­vissa olevia led-valoja löytyy, mutta pääosin autojen led-ajovalot ovat ”kertakäyttöisiä”.

Ksenonpolttimoiden vaihtami­nen onnistuu, mutta niitä ei myy­dä huoltoasemilla. Lisäksi kse­nonpolttimon vaihtaminen vaatii suurempaa huolellisuutta kuin halogeenipolttimon vaihtaminen. Ksenonpolttimoa ei saa koskaan ”räplätä”, jos sille tulee jännite, sillä se on hengenvaarallisen korkea.

Vielä 70-luvulla polttimon vaih­to edellytti yleensä umpion irrot­tamista. Työkaluksi riitti taltta- tai ristipääruuvimeisseli, jolla irrotet­tiin ensin umpion kehys ja sitten itse umpio. Hieman myöhemmin vaihtaminen onnistui konehuoneen puolelta umpiota irrottamatta.

Sittemmin konehuoneisiin on kertynyt yhä enemmän tavaraa, ja muotoilu on syönyt niistä ”yli­määräistä” tilaa. Polttimonvaihto oli vielä viime vuosisadalla help­po homma, joka onnistui vaivatta huoltoaseman pihalla. Tai sitten on käynyt niin, että aika on kullannut muistot: homma vain tuntui hel­pommalta ja nopeammalta kuin nykyään.

Puskuri irrota ja kiinnitä!

Mutta palataan nykypäivään. Polt­timonvaihtotestiin valikoitui 21 autoa, jotka olivat vuosimallia 2007–16. Pääosa testiautoista oli kuitenkin 3–4-vuotiaita.

Polttimonvaihdon pitäisi peri­aatteessa olla läpihuutojuttu, sillä viime vuosikymmenellä voimaan astunut valaisimien ja merkki­valolaitteiden asennusdirektiivi 2007/357EY edellyttää, että ajoneu­von valaisimien polttimoiden on oltava vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja, elleivät ne kuulu ajo­neuvon varustukseen. Vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta kaasupur­kaus- eli ksenonvalaisimiin.

Hyvää tarkoittavasta direktii­vistä huolimatta polttimonvaihto saattaa olla tienpäällä tekemä­tön paikka. Valtaosassa testi­autoista vaihto onnistui vielä koh­talaisella vaivalla, mutta mukana oli myös autoja, joihin en viitsisi tai onnistuisi vaihtamaan poltti­moa huoltoaseman pihalla.

Polttimon vaihtaminen vaatii usein sorminäppäryyttä. KUVA: Auto Bild

Valot ovat liikenneturvallisuu­den kannalta tärkeät, joten tuo di­rektiivi on periaatteessa hyvä asia, mutta valitettavasti se ei välttämä helpota polttimonvaihtoa. Vaihto voi kyllä onnistua autossa mukana olevilla työkaluilla, mutta direktiivi ei määritä sitä, kuinka paljon autoa voidaan olettaa purettavaksi ennen vaihtotyötä.

Siinä vaiheessa, kun ohjeissa oh­jeistetaan irrottamaan etupusku­ri, homma jää yleensä ”tallityöksi”, sillä harvassa ovat ne autoilijat, jot­ka ryhtyvät yhden polttimon takia purkamaan auton keulaa huolto­aseman pihalla.

Muotoilun ja aerodynamiikan ehdoilla

Ford Mondeon kolmas sukupolvi ihastutti aikanaan polttimonvaih­don helppoudella. Saattaa kuu­lostaa työläältä, jos koko umpion joutuu irrottamaan ennen poltti­monvaihtoa, mutta todellisuus on toinen. Kun umpiota kiinni pitävät kaksi metalliliuskaa nostaa ylös ja irrottaa maskin, umpion saa hel­posti syliin, ja sen jälkeen polttimo on helppo vaihtaa. Mondeon maski on kiinni kahdella helposti irrotet­tavalla muovinastalla. Volvolla on – tai oli – käytössä samanlainen um­pion kiinnitystapa, mutta Volvossa umpion irrottaminen ei edellytä edes etumaskin irrottamista.

Mondeo valikoitui testiautoksi muotoilunsa takia. Kokeilin polt­timonvaihtoa neljännen ja viiden­nen sukupolven Mondeoihin sen jälkeen, kun kolmannen sukupol­ven mallin helppous oli vielä mie­lessä. Neljännen sukupolven Mo­deossa umpiot ovat kiinni kahdella ruuvilla, joiden irrottaminen ei ole erityisen hankalaa. Umpion otta­minen pois paikaltaan on kuiten­kin työläämpää kuin edeltävässä mallissa, sillä homma edellyttää tuntuvasti enemmän sovittelua lokasuojan ja etumaskin välissä. Tämän jälkeen polttimonvaihto hoituu kyllä helposti, mutta kai­ken kaikkiaan kehitys on kulkenut huonompaan suuntaan.

Viidennen sukupolven Mondeon kohdalla ohjekirja neuvoo irrotta­maan umpion, mutta sitä ennen on irrotettava sekä etumaskin päällä oleva muovi että etupuskuri. Täs­sä vaiheessa homma menee sen verran työlääksi, että itse en läh­tisi polttimonvaihtoon huoltoase­man pihalla. Kehitys ei siis aina vie käyttäjälle helpompaan suuntaan.

Alkushokki

Vaihtotyö kannattaa aina aloittaa tutustumalla ohjekirjaan. Joiden­kin merkkien kohdalla ohjekir­jan selaaminen tosin tappaa polt­timonvaihtoinnon heti alkuunsa. Näin käy varsinkin silloin, kun oh­jeissa mainitaan, että umpio on ir­rotettava tai polttimo vaihdettava sisälokasuojan kautta.

Tämän ei kuitenkaan kannata antaa säikyttää, sillä umpion ir­rottaminen ei välttämättä edelly­tä kuin muutaman ruuvin irrotta­mista. Testiin sattui yksi auto, jossa polttimonvaihto piti tehtävä sisä­lokasuojan kautta – mutta homma hoitui jopa yllättävän helposti.

Joskus polttimonvaihtointo voi latistua konepellin avaamisen jäl­keen, vaikka ohjekirjassa onkin hy­vät ohjeet. Umpion takana voi olla työtä hankaloittamassa lasinpesu­nestesäiliön täyttöputki tai jokin relerasia. Usein ne lähtevät kuiten­kin irti ilman työkaluja ja tilaa saa raivattua lisää.

Tilanpuute on suurin ongelma myös valitettavan monessa sellai­sessa autossa, jossa polttimonvaih­to on periaatteessa helppo. Homma hoituisi helposti umpion takakan­nen irrottamisen jälkeen, mutta polttimonvaihtoon varattu tila on usein harmittavan ahdas.

Rystyset ruvella

Vaihdettavaksi polttimoksi vali­koitui lähivalopolttimo, sillä lähi­valoja käytetään huomattavasti enemmän kuin kaukovaloja, joten ”lyhyiden” polttimo palaa yleen­sä useammin kuin kaukovalopolt­timo. Se, kumman puolen polttimo vaihdettiin, määräytyi sen mu­kaan, kumpi puoli oli hankalampi joko tilanpuutteen tai edestä irro­tettavien muiden osien takia.

Tämä pistokoe osoittaa, että va­litettavan monessa autossa poltti­monvaihtoon ei kannata ryhtyä, jos ei ole hyvää näppituntumaa auto­jen kanssa touhuamisesta. Varsin monessa nyt kokeillussa autossa polttimonvaihto edellyttää varsin vankka rutiinia ”tallihommista”.

Polttimonvaihdon pitäisi peri­aatteessa olla läpihuutojuttu. KUVA: Auto Bild

Polttimonvaihtokoe tehtiin läm­pimässä hallissa, joten olosuhteet olivat huomattavasti inhimillisem­mät verrattaessa siihen, että poltti­monvaihto tehdään huoltoaseman pihalla vesi- tai räntäsateessa.

Mittasimme vaihtotyöhön kuluneen ajan. Kello käynnis­tettiin, kun käyttöohjekirjan ohjei­siin oli ensin tutustuttu ja konepel­ti avattu. Työkaluksi hyväksyttiin monitoimityökalu, josta käytettiin taltta- ja ristipäämeisseliä. Kel­lottamamme ajat ovat useimmil­le vaihtajille alakanttiin, ja pihalla vaihdettaessa vaihtoon voi joillakin merkeillä kulua helposti kaksin­kertainenkin aika – toki oman au­tonsa hyvin tunteva saattaa selvitä vaihtotyöstä myös testiaikaa nope­ammin.

Erilaiset kiinnikkeet

Aikoinaan polttimo oli lähes poik­keuksetta lukittu paikalleen jou­sella, jonka taivuttamien edellytti joissakin autoissa melkoisesti sor­mivoimia. Lisäksi aina ei ole täyt­tä varmuutta siitä, mihin suuntaan jousta pitää taivuttaa, kun poltti­mon haluaa irrottaa.

Kameralla varustettu matkapu­helin auttaa tässä hommassa: um­pion takakannen irrotuksen jäl­keen polttimon kannasta otetusta kuvasta saattaa nähdä, miten jousi ”toimii”. Ennen jousen irrottamis­ta sähköliitin kannattaa yleensä irrottaa polttimosta. Jos liitin on tarttunut kovaa kiinni, sitä kannat­taa nitkuttaa hieman edestakaisin ja tukea polttimoa toisella kädellä paikallaan. Pelkkä voiman lisäämi­nen liittimen irrottamiseen saat­taa johtaa siihen, että polttimon kiinnikejousi taipuu ja irtoaa pai­kaltaan. Tämän jälkeen polttimon vaihto ei olekaan enää kovin yksin­kertaista.

Osalla automerkissä on käytössä klipsit, jotka pitävät polttimon pai­kallaan. Nämä klipsit antavat pe­riksi jo siinä vaiheessa, kun liitintä irrottaa, joten polttimo irtoaa hel­posti liittimen mukana. Kokeiden aikana kävi selväksi, että uuden polttimon saaminen kunnolla pai­kalleen oikeaan asentoon oli näissä autoissa aikaa vienyttä puuhaa. Pe­riaatteessa homma olisi näissä au­toissa varsin yksinkertaista, jos ti­laa olisi riittävästi ja umpion takaa näkisi sisään, mitä on tekemässä.

Helpoiten saa paikalleen sel­laisen polttimon, joka lukittuu paikalleen neljäsosakierroksen kääntämisellä. Vaihtoehto tälle pi­kakiinnitykselle on se, että polt­timo on kiinnitetty kantaan, joka kiinnitetään umpioon samanlaisel­la varttikierroksen kääntämisellä.

Vaikka kiinnikkeillä on sama pe­rusperiaate, niiden käytettävyy­dessä on eroja sen mukaan, mi­ten niiden muotoilu on toteutettu. Joissakin testin autoista tarvit­tiin melkoisesti sormivoimaa, et­tä polttimon sai pyöräytettyä irti. Jotkut ovat onnistuneet kiinnik­keen muotoilussa paremmin, ja silloin kiertoliikkeeseen saa pa­remmin voimaa.

Polttimoiden vaihtotesti

Citroën C4 vm. 2013

Tilaa on kohtalaisesti. Polttimo on syvällä umpion sisällä, ja takakannen reikä on pienehkö. Polttimon asetta­minen paikalleen edellyttää poltti­mon pitämistä etu- ja keskisormen välissä. Perinteisen jousikiinnikkeen asentaminen paikalleen ei edellytä suurta voimaa.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 3 min 20 s

Tähdet: ***

 

Ford Fiesta vm. 2013

Umpio on irrotettava polttimoa vaih­dettaessa. Umpio on kiinni kahdella ruuvilla, ja umpion nykäiseminen irti kiinnikkeestä vaatii hieman ronskim­paa otetta. Sähköliittimen irrottami­sen jälkeen polttimon vaihtaminen on helppoa, vaikka aikaa menee hieman reilummin.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 5 min 20 s
Tähdet:***

 

Ford Focus vm. 2013

Kahdella ruuvilla kiinnitetty umpio on irrotettava. Umpio lähtee helposti paikaltaan eteenpäin vetämällä, ja sähköliittimen irrottamisen jälkeen polttimon vaihtaminen on helppoa. Homma on helpompi kuin saman ikäisessä Fiestassa.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 2 min 30 s

Tähdet: ****

 

Ford Mondeo vm. 2012

Umpio on irrotettava, kiinni kah­della ruuvilla. Ennen tätä maskin ja puskurin kiinnike poistetaan. Umpiota käännellään, ja sekä maskia että puskuria on taivutetaan, jotta umpion saa paikaltaan. Etummainen kiinnitysruuvi on ahtaassa raossa, ja sen laittaminen vaatii tarkkuutta.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 11 min 35 s

Tähdet: *½

 

Ford Mondeo vm. 2016

Ohjeen mukaan umpio on irrotettava, mutta sitä ennen on purettava pois puskuri ja muita muoviosia. Mondeon kohdalla on edellismalleihin verrat­tuna menty hankalampaan suuntaan. Polttimon vaihtaminen huoltoaseman pihalla ei ole houkutteleva ajatus.

Vaihtopuoli:

Vaihtoaika:

Tähdet:

 

Kia cee’d vm. 2007

Oikealla puolella umpion takana oleva relerasia rajoittaa tilaa. Se lähtee kuinkin varsin helposti paikaltaan, jonka jälkeen polttimon vaihtamiseen on kohtalaisen hyvin tilaa. Jousikiin­nikkeen irrottaminen ei vaadi suurta voimaa, ja umpion takana on riittävän kokoinen reikä.

Vaihtopuoli: oikea

Vaihtoaika: 3 min 30 s

Tähdet: ***

 

Mercedes-Benz B vm. 2013

Polttimo vaihdetaan sisälokasuojan kautta. Umpion takakansi on helpompi irrottaa konehuoneen puolelta. Kyykistymistä edellyttävä homma on helpohko. Suurin haitta on se, että si­sälokasuojaan kerääntynyt lika sotkee hihat ja saattaa hankaloittaa lokasuo­jassa olevan muoviluukun avaamista.

Vaihtopuoli: oikea

Vaihtoaika: 2 min 40 s
Tähdet:***

 

Opel Corsa vm. 2012

Vasemmalla puolella sulakerasian kansi rajoittaa työtilaa. Polttimo on kiinni klipseillä, ja lähtee helposti irti sähköliittimen kanssa. Sen laittami­nen takaisin vaatii malttia ja oikeaa asentoa. Umpion takakannen reikä on pieni, ja polttimon painaminen kiin­nikkeisiin vaatii melkoisesti voimaa.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 4 min 10 s

Tähdet:**

 

Peugeot 308 vm. 2013

Tilaa on kohtalaisesti, ja jousikiinnik­keen irrottaminen vaatii näppituntu­maa. Polttimo on valitettavan syvällä takakannen reiästä, ja sen asenta­minen paikalleen ja jousikiinnikkeen vääntäminen oikeaan asentoon vaatii tarkkuutta.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 5 min

Tähdet:***

 

Peugeot 508 vm. 2012

Vasemmanpuoleisen polttimon vaihtaminen ei onnistu, sillä akun kaapelointi on harmittavasti vedetty umpion takaa, joten tilaa vaihtoon ei ole. Sääli sinänsä, sillä oikealla puolel­la, jossa tilaa on reilummin, vaihtami­nen onnistuu helposti.

Vaihtopuoli: oikea, vasen ei onnistu

Vaihtoaika: 1 min

Tähdet: *

 

Škoda Fabia vm. 2012

Umpion takana on kohtalasien hyvin tilaa. Polttimo on kiinni varttikierrok­sen käännettävällä pikakiinnikkeellä. Homma on sinänsä helppo, mutta uutta polttimoa asennettaessa on pidettävä huoli, että johdot eivät jää kiinnikkeen väliin, jolloin polttimoa ei saa paikalleen.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 2 min 30 s

Tähdet: ***½

 

Toyota Auris vm. 2014

Oikealla lasinpesunestesäiliön täyttö­putki on edessä. Se on helposti irro­tettavissa, jonka jälkeen tilaa umpion takana on riittävästi. Pyöräytettä­vällä pikakiinnikkeellä oleva polttimo lähtee helposti paikaltaan. Umpion takana oleva aukko voisi olla hieman suurempi.

Vaihtopuoli: oikea

Vaihtoaika: 2 min

Tähdet: ****

 

Toyota Avensis vm. 2016

Se, että emme saaneet Avensiksessa vaihdettua polttimoa, ei johtunut tilanpuutteesta vaan siitä, että siinä on led-valot. Niiden uusimiseksi koko umpio on vaihdettava, mutta sitä ei yleensä tehdä tienpäällä. Ledien hyvä puoli halogeenipolttimoihin verrattu­na on niiden pidempi kestoikä.

Vaihtopuoli:

Vaihtoaika:

Tähdet:

 

Toyota Avensis vm. 2013

Vasemmalla puolella on umpion ta­kapuolelta irrotettava imuilmaputken pätkä. Sen kiinnikkeen irrottaminen vaatii talttapäämeisseliä. Tämän jälkeen polttimon vaihtaminen on helppo homma, eikä pyöräytettävässä pikakiinnikkeessä olevan polttimon vaihto ole hankalaa.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 2 min 20 s

Tähdet: ****

 

Toyota Yaris vm. 2016

Muista Toyota-malleista poiketen polttimo on perinteisellä jousikiinnik­keellä. Sen irrottaminen on kuitenkin helppoa, sillä näkyvyys on erinomai­nen. Eniten voimaa vaatii sähköliitti­men nitkuttelu polttimon kannasta. Perinteinenkin voi olla hyvä, jos näkyvyyttä ja tilaa on riittävästi.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 1 min 15 s

Tähdet: ****½

 

Volvo V60 vm. 2014

V60:ssa umpio on kiinni nostettavilla liuskoilla. Liuskat ovat saaneet uuden muodon, eikä niiden irrottaminen edellytä suurtakaan voimaa. Umpio irtoaa helposti, mutta takakannen kiinnitysruuvit ovat torx-kannalla, jota autosta ei löytynyt. Aiemmin takakansi lähti auki ilman työkaluja.

Vaihtopuoli: oikea/vasen

Vaihtoaika:

Tähdet:

 

Volvo V50 vm. 2011

V50:ssä konepeiton avaaminen poltti­mon vaihtamiseksi saattaa säikäyt­tää. Umpio on kiinni nostettavalla metalliliuskalla, ja sen irrottamisen jälkeen homma onnistuu helposti. Sähköliittimen irrotus vaatii hieman sormivoimia, mutta polttimon saa vaihdettua sitä irrottamatta.

Vaihtopuoli: oikea/vasen

Vaihtoaika: 1 min 50 s

Tähdet: ****½

 

Volkswagen Golf vm. 2014

Polttimonvaihtoa hankaloittaa tilan puute ja voimantarve. Umpion takan on varsin rajallisesti tilaa, eikä kään­nettävään pikakiinnikkeeseen pääse käsiksi kuin sormenpäillä. Pikakiinnik­keen kääntäminen vaatii melkoisesti voimia, mutta siitä ei saa kunnon otetta.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 5 min 10 s

Tähdet: ***

 

Volkswagen Golf Sportsvan vm. 2015

Muista Volkswageneista poiketen umpion takakansi on kiinni metalli­sella pannalla, sen avaaminen vaatii reilummin sormivoimia. Takakannen asentaminen kiinnikkeisiin vaatii tarkkuutta. Pikaliittimessä olevan polttimoin paikalleen saaminen kysyy tilanpuutteen takia hieman malttia.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 2 min

Tähdet: ***

 

Volkswagen Jetta vm. 2012

Homman luulisi Jettassa ja Golfissa olevan sama, mutta Jettaan on jätet­ty enemmän tilaa. Toinen merkittävä helpotus on neljäsosakierroksen kääntyvän kiinnikkeen muotoilu: siitä saa tuntuvasti tukevamman otteen, joten voimaa tarvitaan vähemmän kuin Golfissa.

Vaihtopuoli: oikea

Vaihtoaika: 1 min 20 s

Tähdet: ****

 

Volkswagen Passat vm. 2011

Umpion takakannen irrottaminen on helppo homma, ja klipseillä kiinni oleva polttimo irtoaa helposti sähkö­liittimen mukana. Uuden polttimon laittaminen paikalleen edellyttää huolellisuutta, jotta sen saa oikeaan asentoon. Tilanpuute on ilmeinen ja sormivoimia tarvitaan melkoisesti.

Vaihtopuoli: vasen

Vaihtoaika: 8 min 30 s

Tähdet: **

Vinkkejä polttimonvaihtoon

Tutustu ohjekirjan ohjeisiin.

Hanki oikeantyyppinen polttimo.

Takakannen irrottamisen jälkeen ota (kännykameralla) kuva – sen avulla on helpompi hahmottaa, miten päin polttimo tulee laittaa, ja mihin päin mahdollista jousta tulee käännellä.

Katso, miten päin polttimo on irrotettaessa, sillä polttimo menee kunnolla paikalleen vain yhdessä asennossa.

Älä koske uuden polttimon lasiin paljailla tai likaisilla sormilla – lasiin tarttuva rasva ja lika lyhentävät polttimon käyttöikää.

Jos polttimo näkyy umpion lasin läpi, se helpottaa polttimon laittamista oikeaan asentoon.

 

MAINOS

Kommentoi

Vielä liikkuu esim vm 1988 Jetta, johon H4 polttimon vaihto on todella helppoa ja nopeaa. Aika voidaan ilmoittaa sekunneisss, vaikka en olekaan urakalla tehnyt. Kuljettajsn puolella akku hieman ahdistaa tilaa, vaan ihan hyvin onnistuu. Tärkeintä on asettaa poltin kunnolla paikoillensa. Ts kaikki polttimon 3 sakaraa kunnolla pohjaan jotta on suorassa, sitten jousi kiinni, kumisuoja paikoilleen ja lopuksi lampun kantaan johtoliitin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Näyttää aika yltiöpositiivisilta nuo ammattilaisen lämpimässä hyvin valaistussa hallissa kellottamat ajat.
Arki näyttää hieman toisennäköiseltä kun keskivertoautoilija seisoo lähes pimeällä huoltoaseman pihalla pyhävaatteissa räntäsateessa ympärikuraisen auton äärellä. Polttimon hän on vaihtanut muutaman kerran elämänsä aikana, jos kertaakaan, eikä tähän kyseiseen autoon koskaan. Pelkästään käyttöohjeen selaamiseen pimeässä menee enemmän aikaa kuin tämän testin ajat, käyttöohjeen pläräämistähän ei jostain syystä tässä edes laskettu mukaan. Kun sitten on ryhtymässä toimeen jää homma kyllä tekemättä kun pikkutakki päällä pitäisi löytää kuraisesta autosta polttimon/puskurin ruuvi tai päästä jotenkin itseään sotkematta märällä öljyisellä pihalla pyörän kotelon kautta sisään. Heh.
Polttimoiden kiinnityssysteemitkin on niin epäselviä toiminnaltaan ja asentolukitukseltaan että ahtaassa kolossa ilman näköhavaintoa on satunnainen käyttäjä ihmeissään. Miksei polttimon kiinnitys voi olla niin selkeä että kuka vain osaa sen paikalleen painaa vain oikeassa asennossa ja esim 1/4 kierolla lukita, ilman näköhavaintoa kaikki.
Ajovalo on niin tärkeä turvavaruste että kenen tahansa pitäisi pystyä se vaihtamaan heti kun polttimo palaa, myös pimeässä tumma puku päällä. Eikä muutaman viikon päästä kun pääsee huoltoon asian hoidattamaan.
No onneksi nopeasti yleistyvät ledit poistavat tämän ongelman edellyttäen että ne myös kestävät auton kymmenen vuoden eliniän, mikä jää nähtäväksi.
Toki kun suomessa auto on yhä käytössä 11 vuotiaana voikin auton silloisella omistajalla olla jännät paikat kun uutta lediumpiota ei autoon enää saa tai kun tämä eksoottinen vain kyseisessä automallissa käytössä ollut osa maksaa enemmän kuin auton arvo tuossa kohdin on...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

BMW 500 f10 vm.2010
Pari minuuttia per puoli, xenon polttimet.
Kerran seitsemässä vuodessa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olet varmasti tosi onnellinen ja tyytyväinen itseesi, kun ilmoitit tuon meille kaikille?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei ikinä led-valoja koska siinä koko paketin vaihto on kallista hommaa. Toinen älyvapaa homma on rakentaa auto josta joutuu purkamaan puoli keulaa että saa polttimon vaihdettua. Ei houkuta sellainen uutena eikä käytettynä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

2010 kaskaissa parkkien vaihtaminen vaatii henkilöä, jolla on millin paksut sormet, jotka on puolimetriä pitkät, ja voimaa kuin bull-mentulan hauiksessa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

2013 corolla sedanin kuskin puolen kaukovalopolttimon vaihto onnistuu kätilön & Nasan raketti-insinöörin koulutuksen saaneelta henkilöltä, jolla vasemmassa kädessä kaksi ylimääräistä kyynärniveltä, etu ja keskisormet oltava 20cm pitkät.
Tai vaihtoehtoisesti pura puolet apulaitteista ja käytä lampun vaihtoon puoli päivää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yritimme vaihtaa kaverin Golfiin taannoin parkkivalohehkua oikein porukalla. Tekemättä jäi. Yleensä mitä täydempi konehuone, sitä hankalampaa ja kalliimpaa huollot ja korjaukset.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Saab 95 lampun vaihto vasen puoli akun edestä 25 sekuntia,oikea puoli 30 sekuntia(vuosimalli 2005)

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Omassa autossa noin minuutin homma polttimon vaihto . Puoleen tuntiin vaihtaa autoon kaikki poltimot .

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

valittitta just helpot autot olisitte valinneet alfa 156-166 , renault necanen tai lacuna tai uuden skootan niin ette minuuteissa vaiha..

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

AI jaa, sulla ei kokemusta meganesta? Lampun vaihto onnistuu 2-3 minuutissa/ puoli.
Ja muuten vinkkinä ettei sitä tehdä konepeltiä avaamalla. Ota selvää ennenkuin puhut.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tähän pitäis tehdä laki että se voi vaihtaa peräti matkan varrella ilman erikoisia työkaluja

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jotta ei ole liian helppoa vaihtaa niin toiselle puolella voi olla melko helppoa mutta toiselle puolelle vaatii melkoisesti työtä esim. akun irroittamisen (joka muuten aiheuttaa joissakin autoissa ongelmia joten sitä ei kannata tehdä ellei tiedä sen aiheuttavan vain esim. kellon laittamista oikeaan aikaan).

Sitten on eri juttu vaihtaa esim. jarruvalo-poltin ja takavalo-poltin. molemmille voi olla oma poltin tai sitten molemmat ovat samassa polttimessa jolloin poltin täytyy olla oikeanlainen. puhumattakaan että niitä polttimia saattaa olla kolmekin per puoli.
Siinä se aika mukavasti menee kun selvittelee millainen poltin se tuohon täytyykään laittaa.

Nykyään on muiden polttimoiden tilalle vaihdettavissa led-polttimojakin

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei täsmänneet ohjekirjan tiedot auton varusteiden kanssa, siitä ei siis apua. Myöskään varaosaliikkeen tietokanta ei osannut löytää oikeanlaista polttimoa rekisterinumeron perusteella. Ihan karvalakkimallin auto kuitenkin. Kyllä tuon direktiivin turvin pitäisi konahtaa autonvalmistajien suuntaan ja vaatia oikeasti helposti vaihdettavia ja standardoituja polttimoita EU-alueelle tuotaviin autoihin, kyse on turvallisuudesta. Eli jokaisen kuskin pitäisi pystyä vaihtoon pyhäkamppeissa tien päällä, silloin ollaan oikealla tasolla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mercedes-Benz 300d w 124 vm 1992. Vaihtoaika 30sek , tähtiä sata. Mittari toisella miljoonalla ja matka jatkuu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nykyisin on paljon autoja joissa valo näyttää minne sattuu, kun polttimo on vaihdettu itse. Kannattaa ajaa seinän lähelle ennen polttimon vaihtoa ja katsoa valokuvio ja korkeus ja vaihdon jälkeen tarkistaa että kuvio ja korkeus täsmää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

23:01
Marketin sulkeminen keskellä päivää herätti huhuja henkilökunnan sairastumisesta Haukiputaalla – osuuskauppa vahvistaa, että myymälä oli suljettu parin tunnin ajan
22:51
Kuoleman hiljainen kaupunki – New Yorkissa rekkoihin työnnetään kuolleita, liikkeet ovat kiinni ja lääkärit ihmettelevät tilannetta
22:49
Euroryhmä lähestyi sopua koronatukipaketista – Euroryhmän puheenjohtaja: "Me olemme hyvin lähellä sopimusta"
21:54
Kaleva selvitti, mitä Kärppien nousujoukkueen pelaajille kuuluu nykyään: valmentajia, tohtori, myyntipäällikkö, toimitusjohtaja... Tilaajille
21:37
Venäjä lähestyy koronaepidemian huippua kiihtyvällä nopeudella – karanteenin aikana alkoholin myynti on lähtenyt kasvuun
21:34
Edellinen epidemia on Hongkongista Ouluun muuttaneella Emily Wongilla hyvässä muistissa – nyt hän ompelee kasvomaskinsa itse: "SARSin jälkeen ajatukset maskista muuttuivat" Tilaajille
21:12
Maskeja sekä Jylhältä että Sarmasteelta tilanneen huoltovarmuuskeskuksen Lounema pahoittelee virheitä – "Jälkipyykin pesu on sitten, kun on saatu akuutti tilanne hoidettua"
57
Ylen kannatusmittaus: SDP:n kannatus nousi, pääministeripuolueen suosio kasvanut poikkeustilaviikkojen aikana
55
SK: Valtion hengityssuojainkauppaan kietoutuu melkoinen soppa – kaupasta tuli riita kauneusyrittäjä Tiina Jylhän ja liikemiehen välille
46
Pääministeri Marin Ylellä: Uudenmaan sulku loppuu todennäköisesti 19. huhtikuuta
33
Huoltovarmuuskeskuksen tilauksen arvo on 30 miljoonaa euroa – Hengityssuojaimia Kiinasta toimittavien kauppiaiden tiedot leimattiin salaisiksi
26
Suojavälineiden riittävyyteen ja hankintaan liittyy riitoja ja kummallisuuksia – työministeri haluaa selvityksen
20
Historiallinen 4,1 miljardin lisäbudjetti on vasta alkusoittoa – tarvitaan lisää rahaa ja todennäköisesti uusia entistä tiukempia rajoituksia
17
Koronakuolemia kaksi lisää, viruksen aiheuttama tauti on vaatinut hengen 42 ihmiseltä Suomessa – tehohoidossa nyt 82 henkilöä

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Hurmos loppumassa - paluu Sipilän linjoille?

214 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Ensi talven aurinkolomat

Kyllä niitä , nyt kannatta jo katsoa, missä niitä jo myydään ja kartoittaa hinta tasoa. Lue lisää...
Kyllä lähden

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

9.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image