Moottori

Näin tehdään pe­rus­teel­li­nen ke­vät­puh­dis­tus autolle

Moottori 20.5.2017 12:00
Henri Posa

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Viimeistään siinä vaiheessa, kun kevätsateet ja kunnallinen kunnossapito ovat pesseet tienpinnoista pois maantiesuolan ja hiekoitushiekan, on aika puhdistaa auto perusteellisesti. 

Auton peseminen ei kuu­lemma ole talvella jär­kevää. Väittämää perus­tellaan usein sillä, että auto likaantuu kuitenkin pian uu­destaan. Tottahan se onkin – mut­ta pestäänhän likaiset lattiatkin, vaikka ne likaantuvat varsin pian uudelleen?

Kyse on auton ylläpidosta. Auto on suurimmalle osalle meistä yksi kalleimmista yksittäisistä hankin­noista, joten siitä huolehtiminen on vähintäänkin suositeltavaa.

Säännöllinen pesu estää lian pinttymisen kiinni ja pahimmassa tapauksessa lian syöpymisen lak­ka- tai maalipinnan läpi. Pesemät­tömyys voi todellakin aiheuttaa pysyviä vaurioita auton pintaan. Lintujen happamat jätökset liene­vät vaarallisimmasta päästä, mut­ta niitä ei onneksi talvella paljon esiinny.

Talvella suurimman ongelman muodostaa maantiesuola. Ehjän maali- ja lakkapinnan läpi suola ei imeydy, mutta virheetön maalipin­ta löytyy korkeintaan tehdasuu­desta autosta. Kaikissa liikentees­sä olevissa autoissa on ainakin yksi kiveniskemä pellissä ja muutama auton alla. Ensimmäinen maalivau­rio on saattanut syntyä jo uuden auton ensimmäisen kotimatkan ai­kana. Asialle ei voi yksinkertaises­ti mitään.

Viimeistään siinä vaiheessa, kun kevätsateet ja kunnallinen kun­nossapito ovat pesseet tienpin­noista pois maantiesuolan ja hie­koitushiekan, on aika puhdistaa auto perusteellisesti talven jäljiltä. Käymme tässä artikkelissa läpi tär­keimmät asiat, mitkä pitää muis­taa, kun autolle tehdään perusteel­linen kevätpuhdistus.

Ensin alakerta

Auton peseminen kannattaa aloit­taa vanteista ja pyöränkaarista. Li­kaisimmat alueet puhdistetaan en­sin, ettei niistä leviä myöhemmissä vaiheissa kuraa maalipinnoille.

Pesuaine kannattaa aina levit­tää kuivalle pinnalle – ellei ohjeis­sa toisin käsketä – sillä näin sen laimennussuhde säilyy oikeana. Vahvasti happamien ja emäksisten pesuaineiden käyttöä kannattaa välttää. Vanteille ja käyttäjälle tur­vallisista pH-neutraaleista vaihto­ehdoista löytyy pesuteholtaan lois­tavia aineita.

Peseminen aloitetaan vanteista vanteille tarkoitetulla pesuaine¬liuoksella ja pesuvälineellä. KUVA: Auto Bild

Sopivan vaikutusajan jälkeen vanteet huuhdellaan puhtaaksi. Talven jälkeen ensimmäinen pesu­kerta ei välttämättä tuota täydellis­tä lopputulosta. Jos jälki ei miel­lytä, samaa vannepesuainetta voi kokeilla uudelleen vanneharjalla auttamalla. Tarjolla on pehmeitä, esimerkiksi lampaanvillajäljitel­mällä päällystettyjä, pesuvälineitä myös vanteille.

Vanteiden pesun yhteydessä kannattaa pestä myös auton alus­ta ja pyöränkaaret. Tämän vuoksi on suositeltavaa suunnata ainakin kerran vuodessa itsepesupaikalle. Myös pyöränkaariin voi levittää so­pivaa pesuainetta, ja niiden pesus­sa kannattaa käyttää apuna harjaa.

Myös useissa harjapesukoneis­sa on valittavissa alustapesu, jota kannattaa hyödyntää keväällä, jos alustaa ei ole mahdollista pestä kä­sin. Harjapesukone ei kuitenkaan yllä ihmistarkkuuteen hankalien välien ja pienien kolojen puhdista­misessa.

Tärkeä esipesu

Auton maalipinnan mikronaar­muuntumisen estämiseksi pese­misen kaikkein tärkein vaihe on ennen hankaamista tehtävä huo­lellinen esipesu. Vanteiden, alus­tan ja pyöränkaarien pesemisen jälkeen auton kuivaan maalipin­taan on suositeltavaa levittää esi­pesuaine.

Vaihtoehtoja on valtavasti va­haturvallisista aineista aina vah­voihin hiilivetyliuottimiin – ensin mainitut sopivat autostaan aktiivi­sesti huolehtivalle, ja vahvemmat aineet ovat tarpeen harvemmin pesevälle. Kannattaa muistaa, että hiilivetyliuottimia ei saa käyttää paikoissa, joissa ei ole hiekan- ja öljynerotuskaivoja. Tällöin hyvän vaihtoehdon tarjoavat niin sano­tut bioliuottimet – nimestään huo­limatta ne eivät sisällä liuottimia, mutta niiden pesuteho on silti saa­tu vastaavaksi.

Tarkoitukseen sopiva esipesuaine levitetään painepullosta, sumutinpullosta tai painepesuriin liitettävästä vaahdottimesta alhaalta ylöspäin edeten. KUVA: Auto Bild

Vahvempien pesuaineiden käy­tön jälkeen on tarpeen uusia maalipinnan suoja – yleensä siis vahakerros. Tästäkin syystä on suo­siteltavaa valita miedoin puhtaa­seen lopputulokseen riittävä pe­suaine. Toinen hyvä peruste tällä valinnalla on ympäristönäkökulma.

Esipesuaineen levitys kannattaa tehdä alhaalta ylöspäin, sillä pesu­aine pyrkii valumaan alaspäin. Pe­suaine ei saa kuivua pintaan, joten näin saadaan pisin mahdollinen vaikutus- ja työskentelyaika. Le­vitys voidaan tehdä painepesuriin saatavalla vaahdottimella tai käsin pumppupullolla. Itsepesupaikoil­la painepesureista saattaa löytyä myös pesuainetoiminto. Lopuksi pesuaine huuhdellaan huolellisesti.

Kahdella ämpärillä

Edellä kerrottujen toimenpiteiden jälkeen moni peruspesijä on tyyty­väinen – ja kyllähän auto näyttää merkittävästi lähtötilannetta puh­taammalta. Talvinen suolakäsittely on kuitenkin melko todennäköises­ti jättänyt maalipintaan kalvon, jo­ka ei poistu ilman mekaanista kos­ketusta. Samalla on hyvä puhdistaa ovisaumat ja muut rakoset pientä pensselimäistä harjaa käyttäen.

Kaksi ämpäriä ja pehmeä pesu­kinnas ovat kotipesijän ystäviä, mutta niiden käyttö on valitetta­van usein kielletty itsepesupai­koilla. Lupa omien pesuvälineiden käyttöön tulee varmistaa erikseen. Kahden ämpärin käyttö perustuu siihen, että jokaisen pienen alueen pesun jälkeen pesuväline huuh­dellaan puhdasta vettä sisältäväs­sä ämpärissä, ennen kuin se kas­tetaan jälleen pesuveteen. Näin pesuvesi pysyy puhtaana, eikä hiekkaa ja muuta likaa siirretä ta­kaisin auton maalipinnalle.

Pehmeä muovirunkoinen, pensselimäinen harja ja pesuaineliuosta sisältävä sumutinpullo ovat erinomaiset välineet ovenvälien pesemiseen. KUVA: Auto Bild

Myöskään käsinpesuun käytettä­vän pesuaineen ei saa antaa kuivua pintaan, joten auringossa työsken­nellessä autoa joutuu usein huuh­tomaan pesun aikana useampaan otteeseen. Kinnaspesun jälkeen maalipinta kannattaa tarkastaa vielä kerran, mikäli haluaa parasta mahdollista jälkeä.

Erilaisiin ongelmiin löytyy omat aineensa. Mustat pikipaakut pois­tuvat pienpoistoaineella, kun taas ruskeanoranssi jarrupöly ja muu lentoruoste vaatii eri aineen. Mo­lempiin tosin auttaa myös niin sa­nottu puhdistussavi, jota saa nyky­ään useista automarketeista.

Pinta kuivaksi

Maantiepöly tarraa rumasti koste­aan maalipintaan, mutta auto kui­vataan vasta sitten, kun maalipin­ta on oikeasti puhdas. Konepesussa kuivaaminen tehdään pesettäjän puolesta, mutta käsinpesijöille voi suositella laadukasta mikrokui­tuista kuivausliinaa. Liina voittaa kuivaustehossa säämiskän men­nen tullen ja on myös sitä hellempi maalipinnalle.

Ovien välit ja tiivisteet kannat­taa kuivata samalla tavalla, mut­ta niille riittää pienempi eli näp­pärämpi liina. Myös vanteille voi käyttää hieman pienempää liinaa. Likaisempiin kohteisiin kannattaa käyttää huonompia liinoja ja nä­kyvälle maalipinnalle vain parasta. Mikrokuituliinoja voi pestä pyykin­pesukoneessa.

Kuivaamisen yhteydessä voi käyttää märälle pinnalle suihkutet­tavia tuotteita, joita mainostetaan usein nimillä pikavaha ja pikakiil­loke. Ne ovat erinomaisia ovien välien kuivaamiseen, ja kuivaus­liinakin liukuu tällöin paremmin. Pika-aineet eivät kestä maalipin­nalla samalla tavalla kuin kiinteät vahat ja modernit polymeerisuoja­tuotteet, mutta niiden levitys su­juu huomattavasti nopeammin, jo­ten niitä tulee ehkä myös käytettyä hieman useammin.

Lasipinnat kirkkaiksi

Kevätsiivouksen yhteydessä ei kan­nata unohtaa lasipintoja, sillä niillä on ratkaiseva merkitys näkyvyy­teen esimerkiksi juuri kevätaurin­gossa. Lisäksi rasvan ja pölyn pyyh­kiminen pois lasien sisäpinnoilta estää tehokkaasti huurtumista. Lyhytnukkainen mikrokuituliina ja tavallinen lasinpuhdistusaine muodostavat parhaan yhdistelmän lasien siistimiseen.

Lopuksi puhdistetaan lasit lyhyt¬nukkaisella mikrokuituliinalla ja lasinpuhdistusaineella. KUVA: Auto Bild

Auton lasit eivät poikkea kodin laseista, joten kotitalouskäyttöön tarkoitettu lasinpuhdistusaine käy varsin hyvin. Poikkeuksen sään­töön tekevät kalvolla tummenne­tut lasit, joiden kohdalla kannattaa noudattaa varovaisuutta. Hyvä tapa on kokeilla ainetta ensin varovasti pienelle alueelle. Myös mahdollisia lämmitysvastuksia kannattaa koh­della hellävaraisesti.

Sisäpuhdistus

Sisätiloista kannattaa imuroida pois talven liat. Tätä ei tarvitse teh­dä auton pesun yhteydessä, mut­ta toisaalta kaiken voi hoitaa myös kerralla. Ylimääräinen lika kerää myös kosteutta, joten jo pelkkä imurointi auttaa hieman huurtu­misongelmaan.

Irrotettavat kangasmatot on hyvä kuivattaa esimerkiksi sisä­tiloissa. Mikäli mahdollista, kan­gasmatot kannattaa pestä – niistä lähtevän likaveden ruskeusaste on hurja.

Auton sisäpuhdistus palkitsee te­kijänsä – puhtaaseen autoon istu­minen synnyttää melkoisen mie­lihyväntunteen. Ja kunnollinen ulkopuhdistus minimoi ruostekuk­kien puhkeamista.

Tilaa Kaleva diginä ja pääset samalla tutustumaan Auto Bildin lehtiin uudessa eKalevassa!

MAINOS

Kommentoi

'Irrotettavat kangasmatot ' - enpä ole yhdessäkään sellaisia nähnyt . Kyllä ne ovat listojen ja penkkien alla tiukasti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Irrotettavat kangasmatot ' - enpä ole yhdessäkään sellaisia nähnyt . Kyllä ne ovat listojen ja penkkien alla tiukasti.

Kyllä mulla on irrotettavat KANGASMATOT EDESSÄ JA TAKANA.
En tarkoita sitä kokomattoa vaan sen suojaksi tulevia irrotettavia mattoja.
Talveksi laitan IRROTETTAVAT KUMIMATOT.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä vain mullakin on kolmessa autossani kaikissa irrotettavat kangasmatot. Talvella käytettävään tosin vaihdan rapakelien alettua niiden tilalle kumimatot. Kesäauto ei taas muita tarvikaan kuin ne velourmatot.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Helpompaa kuin kuvassa on pestä talvipyörät, kun ne ovat irrallaan ja vastaavasti kesäpyörät.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Niinpä niin, missäköhän sitä saa autonsa moisilla myrkyillä pestä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Muistakaapa sitten ettei autoa saa pestä esim. taloyhtiöiden pihoilla ja parkkipaikoilla vaan pesu tulee suorittaa autonpesuun tarkoitetuissa tiloissa jossa on öljynerotusviemäri.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Se on öljynerotuskaivo nimeltään ja autonpesupaikoissa ei tarvita öljynerotuskaivoa, vaan kaivot mihin pesuvedet menee.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Muistakaapa sitten ettei autoa saa pestä esim. taloyhtiöiden pihoilla ja parkkipaikoilla vaan pesu tulee suorittaa autonpesuun tarkoitetuissa tiloissa jossa on öljynerotusviemäri.

Kyllä saa pestä kerrostalon parkkipaikalla
mutta ei liotus-aineilla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Taloyhtiön parkkipaikalla nuo köyhät pesee autojaan liuottimilla vaikka on kielletty. Itse vien vasta laajentuneeseen liikkeeseen ja aina tulee puhtaana ja kunnossa ulos. Kiitos huollolle viimekertaisesta kun vaihdoin samalla isompaan malliin. Odotus vain tuskastuttaa, kun ei ollut autoa sopivilla varustuksilla varastossa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ruotsin mosse pitääkin käyttää huollossa viikottain jos meinaa pesettämään päästä seuraavalla viikolla.
Tuskin ne parkkipaikka pesijät sen köyhempiä on kuin sinä, vaan he ovat viisaampia ja haluavat pitää autostaan huolta.
Nykyajan autoshamppoot on ymäristöystävällisiä ja voit pestä niillä huoletta missä vain.
Tuskin siellä kukaan liuottimia käyttää.
Mutta älä suotta ole kade, sillä kyllä hekin sinua outona pitää joka ei huolehdi autostaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

2-krt vuodessa riittää vallan mainiosti auton ulkopesuun. Nykyään maalit ovat todella kestäviä eivätkä ole millänsäkään suoloista. Kivet ja hiekka on maalipinnan tuho joka pöllyää varsinkin oulun pohjatiellä kun sora-autot eivät peitä hiekkakuormiaan vaan pöllyttävät sitä tiestöille.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Heh, nykyajan maalit on pehmeää vesiväriä ja todella huonoja.
Ennen ei käytetty vesiohenteisia maaleja ja maaliin laitettiin kovetinta, ja silloin maalit kesti jopa kiven iskuja, ei enää.
Ja nuo sinun hiekkakuorma tarinat voidaan jättää omaan arvoon, se hiekka kun ei kuluta maalipintaa tippaakaan.
Hiekoitussepeli joka jää renkaisiin ja lentää renkaista nopeuden kasvaessa on se syy miksi maalipinta hajoaa.
Pahimpia kivienkerääjiä on kitkarenkaat ja jos kaikki ajaisi nastoilla, ei hiekotusta tarvitsisi lainkaan ja näin maalipinta pysyisi kunnossa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pesen auton joka viikko ja myös vahaan joka viikko
pelkällä vedellä pesen parkkipaikalla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Volvohuollossa pesuaineillakin on hajuvesien litrahinnat. Ammattifixaajiakin löytyy joilla jälki on parempi kuin Äimäraution pesuautomaateissa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Taloyhtiön parkkipaikalla nuo köyhät pesee autojaan liuottimilla vaikka on kielletty. Itse vien vasta laajentuneeseen liikkeeseen ja aina tulee puhtaana ja kunnossa ulos. Kiitos huollolle viimekertaisesta kun vaihdoin samalla isompaan malliin. Odotus vain tuskastuttaa, kun ei ollut autoa sopivilla varustuksilla varastossa.

Tiedätkö että volvosi on koottu Skodan osista.
Terv:tehtaan työntekijä Göteborista

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

11:26
Useita jättihotellin asiakkaana olevia suomalaisia päätyi Teneriffalla karanteeniin koronaviruksen vuoksi
10:57
Oulun yliopistossa kehitettiin uusi ekosementti, joka vähentää sementin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi – raaka-aineena teollisuuden jätettä
10:36
Venäläiset luulivat, että aids on lyöty – suosittu tubettaja kuitenkin paljasti karun tilanteen
10:30
Oulun kaupunginkirjastolla oli ennätysten vuosi – kävijämäärä lähestyy kahta miljoonaa
10:10
Kirjastoon iski vandaali, joka liimaili kirjoihin tarrasilmiä - "Voivat aiheuttaa meille hallitsemattomia painajaisia"
10:01
Pohjois-Pohjanmaalla enemmän työttömiä kuin viime vuonna, maakunnan suurin työttömyysaste Taivalkoskella
10:00
Tuore selvitys on herätys työnantajille: Rahalla palkitseminen motivoi eniten työntekijöitä
18
Tervahiihto peruttiin hätiköidysti – Oulun seudulla mitä parhaimmat lumi- ja latuolot Lukijalta
18
Uusi Oulun kaupunginvaltuuston kokoussali herätti ihastusta valtuutetuissa – Teatterin Pikisalissa riitti tilaa ja happea hengitettäväksi
14
Oululaisen lähiöpubin omistajat harjoittivat alkoholin ohimyyntiä eivätkä merkinneet omia juomia kirjanpitoon – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen
12
Seitsemän ihmistä on kuollut koronavirukseen Italiassa – pelätään miljardimenetyksiä matkailussa, naapurimaiden terveysministerit hätäkokoukseen.
9
Valtuustoaloite: Yksityisteiden aurausurakoinnit yhtenäisempään kilpailutukseen
8
Oulun Energian uusi lajittelulaitos nostaa teollisuuden, rakentamisen, purkamisen ja kaupan jätteiden hyödyntämisen lähes sataan prosenttiin
7
Hengitystietulehduksia sairastavat potilaat ruuhkauttaneet akuuttivastaanotot ja päivystyksen Oulussa – liikkeellä influenssaa ja RS-virusta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Milloin Marinin hallitus kaatuu?

208 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Ihminen on loppupeleissä aina yksin

Olen aika kyllästynyt rassukoihin jotka aina valittaa. Nykyään se näyttää olevan jonkinlainen tapa, haluta saada huomiot... Lue lisää...
älkää aina valittako

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

25.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image