Moottori

Kahdeksan tapaa vähentää polttoaineen kulutusta

KUVA: Jukka Leinonen
Moottori 7.8.2017 20:02
Henri Posa

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Ennakoiva ajaminen on tärkeässä roolissa polttoaineen säästämisessä, mutta se ei suinkaan ole ainoa kulutukseen vaikuttava tekijä. Sadat eurot odottavat kevyellä kaasujalalla ajavia. 

Polttoainemittarilla vie­raillessa tulee usein har­miteltua tankkauksen kalleutta – olisipa polt­toaine edullisempaa. Tankattavan polttoaineen hintaan voi itse asias­sa vaikuttaa, mutta ongelmaa voi lähestyä myös toiselta kantilta.

Tankkauksen loppusumma muo­dostuu polttoaineen hinnan ja määrän tulosta. Auton kuluttaman polttoaineen määrään voi kuiten­kin vaikuttaa monella toisistaan merkittävästi poikkeavalla tavalla.

Erityisesti kovien nopeuksien välttäminen tuo polttoainesäästöä pienemmän ilmanvastuksen muo­dossa, mutta on hyvä opetella tin­kimään myös kiihdyttelyistä ja jar­rutteluista. Kevyempi auto kuluttaa vähemmän kuin painava, ja korke­at rengaspaineet pitävät vierintä­vastuksen alhaisena. Pienillä muu­toksilla on saavutettavissa satojen eurojen vuotuiset säästöt.

1. Auton valinta

Kun auton vaihto on ajankohtais­ta, myös kulutus nousee usein kes­kusteluun. Erilaisia vaihtoehtoja on valtavasti. Jo pelkästään käyttö­voiman valinta saattaa osoittautua haasteelliseksi tehtäväksi. On hyvä muistaa, että myös kaasu- ja sähkö­käyttöiset ajoneuvot ovat varteen­otettavia vaihtoehtoja. Moni tässä jutussa kerrottava säästömahdol­lisuus koskee myös niitä, mutta ei välttämättä täysin samalla tavalla.

Automainoksissakin näkyviä NEDC-syklin mukaisia kulutuslu­kemia jahdatessa saa hien pintaan. Niihin on teoriassa mahdollista päästä, mutta todellisissa olosuh­teissa se on äärimmäisen vaikeaa.

Jotkut auto-moottoriyhdistel­mät tuntuvat pääsevän todellises­sa käytössä lähemmäksi luvattuja kulutuslukemia kuin jotkut muut, joten soppa on valmis. Autolehti­en suorittamat vertailutestit ovat edelleen suuressa arvossa myös sil­loin, kun auto valitaan kulutuksen perusteella.

2. Paineet ylös – painoa alas

Rengaspaineet vaikuttavat kulu­tuksen lisäksi auton käyttäytymi­seen, renkaiden pitoon ja ajomu­kavuuteen. Suosituspaineita on syytä noudattaa, mutta kulutuk­sen kannalta alhainen rengaspaine on pahasta. Eli renkaisiin kannat­taa pumpata ilmaa mieluummin kymmenys liikaa kuin liian vä­hän. Selvästi liian korkeat paineet heikentävät sekä mukavuutta että renkaan pitoa, joten liioitteluun ei kannata sortua.

Kylmissä olosuhteissa ilman ti­lavuus pienenee, jolloin myös ren­gaspaineet laskevat. Jos lämpötila on laskenut selvästi edellisen pai­neidentarkistuksen jälkeen, ren­gaspaineet kannattaa tarkistaa ja lisätä tarvittaessa ilmaa. Muuten­kin rengaspaineita on hyvä tark­kailla useamman kerran yhden rengaskauden aikana, jotta paineet ovat varmasti aina oikealla tasolla.

Paineiden lisäksi painolla on vai­kutusta kulutukseen. Suuren mas­san liikuttelu kuormittaa mootto­ria enemmän ja nostaa näin ollen kulutusta. Tässä on yksi syy, miksi autonvalmistajat ovat viime aikoi­na keskittyneet keventämään au­tojaan. Pienet autot ovat yleensä kevyitä, joten ne myös kuluttavat yleensä vähemmän kuin isommat menopelit.

Samasta syystä autossa ei kan­nata kuljettaa mitään ylimääräistä tavaraa. Vararengas tai paikkapul­lo, ensiapulaukku ja renkaanvaih­dossa tarvittava tunkki on järkevää pitää autossa, mutta ylimääräiset työkalut ja tavarat kannattaa säilöä jossakin muualla.

3. Sähkölaitteet sammuksiin ja huollot kuntoon

Virallisissa NEDC-syklin kulutus­mittauksissa kaikki sähkölait­teet ovat pois päältä. Tämä temp­pu pienentää kuluvan polttoaineen määrää, sillä kaikki sähkölaitteet kuormittavat laturin välityksellä moottoria. Esimerkiksi ilmastoin­nin ja radion sulkeminen pienen­tää hieman kulutusta. Liikenne­säännöt ja liikenneturvallisuus tulee kuitenkin asettaa etusijalle.

Kylminä vuodenaikoina moot­torin esilämmittäminen vaikuttaa merkittävästi liikkeellelähdön jäl­keiseen kulutukseen. Jos liikkeel­le lähdetään aikaisin aamulla, esi­lämmitystä kannattaa ehkä tehdä pitkälle kevääseen ja aloittaa se jo aikaisin syksyllä. Moottorin­lämmittimen käytön suosi­tusylärajana pidetään viittä celsius-astetta.

Myös auton kunnosta on syytä pitää huolta. Huonokuntoiset sy­tytystulpat ja likainen moottorin ilmansuodatin nostavat kulutus­ta. Laahaava jarru onkin sitten jo melkoista myrkkyä ympäristölle ja kulutukselle. Jarrun voimakas laa­haaminen saa jarrulevyn lämpene­mään voimakkaasti, mikä vaikut­taa myös liikenneturvallisuuteen – ja liikenneturvallisuus on kulu­tustakin tärkeämpi syy huolehtia auton kunnosta.

4. Ajotapa avainasemassa

Yksinkertaisin tapa vaikuttaa ku­lutukseen on taloudellinen ajo – mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.

Manuaalivaihteisella autol­la on tärkeää hyödyntää vaih­teita oikein. Liikkeellelähdön jälkeen tulee vaihtaa mahdollisim­man aikaisin pois ykkösvaihteel­ta. Kiihdytykset tehdään vääntöä hyödyntäen matalilla kierroksilla. Taloudellisesti ajettaessa saa kiih­dyttää ripeästi, mutta sitä ei saa tehdä kaasu pohjassa.

Hyvä yleisohje on, että tarjolla olevasta väännöstä hyödynnetään noin 70 prosenttia. Näin saadaan nopeasti käyttöön tilanteeseen so­piva suurin ajovaihde, ja taloudel­linen ajaminen tasakaasulla voi al­kaa. Liian matalia kierroksia ei tule missään vaiheessa käyttää, sillä liian alhaisilla kierroksilla mootto­ri täristää ja jurnuttaa, mikä ei ole hyväksi moottorille.

Mahdollisuuksien mukaan kan­nattaa suosia vierintävastukseltaan pienintä ajoväylää. Talvella se tar­koittaa tien loskatonta kohtaa, ja kesällä on suositeltavaa ajaa poissa nastojen karhentamista ajourista. Liikennesääntöjä tulee kuitenkin aina noudattaa, ja kaikki kikkai­lu kulutuksen minimoimiseksi on pannassa.

5. Nopeuden vaikutus

Myös turhaa tyhjäkäyntiä pitää välttää. Pitkän seisomisen aika­na on taloudellisinta sammuttaa moottori, ja nykyautoissa oleva sammutus-käynnistysautomatiik­ka on kehitetty juuri tästä syystä. Sammuttamisen suurin hyöty jää saavuttamatta lyhyiden pysäh­dysten aikana, mutta auto ei voi ennakoida tulevan pysähdyksen pituutta.

Nopeus vaikuttaa ilmanvastuk­seen, jonka kasvu nostaa moot­torin tehontarvetta. Tämä ilme­nee kasvavana kulutuksena, joka on riippuvainen myös moottorin parhaan hyötysuhteen alueesta ja vaihteiden välityksistä. Erilaiset autot reagoivat tästä syystä eri ta­valla tietyllä nopeusalueella tapah­tuvaan nopeuden nostamiseen ja laskemiseen.

Moottoritiellä kulutusero suu­rimman sallitun nopeuden (120 km/h) ja leppoisan ajon (100 km/h) välillä saattaa olla merkittävä – si­tä kannattaa kokeilla. Samalla voi myös laskea ajallisesti syntyvän eron. Tunnin matkaan tulee hi­taammin ajettaessa lisäystä 12 mi­nuuttia. Litran kulutuserolla nä­mä 12 minuuttia vastaavat vajaan kahden euron säästöä. Kuljettaja päättää, arvostaako hän enemmän rahan vai ajan säästymistä – en­simmäisestä on konkreettista hyö­tyä, jälkimmäisestä ei todennäköi­sesti ole.

Vaikka edessä ajavan takapus­kurissa roikkuminen pienentää il­manvastusta, niin se ei ole missään nimessä kokonaistaloudellista. Lii­kenneonnettomuuden riskin kas­vaminen on hyvällä onnella vain tilastollinen kustannus, mutta etu­puskuriin ja konepeltiin tulevien kiveniskemien maalauttaminen tai tuulilasiin syntyneiden iskemien paikkautus rasittavat varmuudel­la kukkaroa. Riittämätön turvavä­li estää myös ennakoivan ajamisen hyödyntämisen, joten jopa kulutus­säästö jää helposti saavuttamatta.

6. Ilman jarruja

Taloudellinen ajaminen ei todella­kaan tarkoita sitä, että körötellään muun liikenteen tukkeena.

Liiallinen nopeuden alentami­nen kaarteisiin, jarruttamises­ta puhumattakaan, lisää polttoai­neenkulutusta. Kaarteissa pyritään säilyttämään ajonopeus pehmeillä – mutta omalla kaistalla kulkevil­la – ajolinjoilla, jolloin kiihdyttä­misen tarve minimoituu. Kiihdyt­tämiseen kuluu paljon energiaa, vaikka sen tekee mahdollisimman taloudellisesti.

Mahdollisimman tasainen nope­us on siis avainasemassa, kun pyri­tään taloudelliseen ajamiseen. Sitä ei kuitenkaan pidä liioitella turval­lisuuden kustannuksella, sillä liian suuri nopeus voi tulla todella kal­liiksi. Äärirajoilla ajettaessa myös renkaat kuluvat nopeasti.

Ylimääräisestä jarruttelusta eroon pääsevä säästää rahaa myös siinä, että jarrupalojen ja -levyjen vaihtoväli pitenee.

Kaikki tämä edellyttää tulevi­en liikennetilanteiden, kelien ja tien profiilin ennakointia – mikä on hyväksi myös liikenneturvalli­suudelle.

7. Ennakointi kannattaa

Ennakointi on yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä, millä pa­rannetaan polttoainetaloutta ja liikenneturvallisuutta. Jokainen kuljettaja ennakoi liikennettä jo luonnostaan, mutta taitoa voi hel­posti parantaa keskittymällä omiin tekemisiinsä – sama pätee tietysti kaikkiin ajotaitoihin.

Ennakointia opettelemalla mat­kanteosta tulee mielenkiintoisem­paa, ja aika tuntuu kuluvan nope­ammin, kun aivoilla on mielekästä tekemistä. Ennakointi vaatii kat­seen nostamista ylös mittaristos­ta ja pitämistä pitkällä horison­tissa. Tämä vaatii totuttelua – ja vielä myöhemminkin muistutte­lua, mutta sen tarve vähenee ajan kanssa.

Liikennevaloihin on tehokkainta hidastaa ajoissa moottorijarrutus­ta hyödyntämällä ja pysähtymistä välttäen. Samaa keinoa voi hyödyn­tää esimerkiksi silloin, kun edes­sä on kääntyvä ajoneuvo. Tällai­nen ennakointi edellyttää riittävää turvaväliä. Manuaalivaihteisessa autossa on syytä vaihtaa pienem­mälle vaihteelle ennen moottorin asettumista tyhjäkäynnille, jotta moottorijarrutus jatkuu.

Maantiellä on taloudellisinta pi­tää kaasupoljin mahdollisimman ”tasaisena”. Tästä seuraa tietysti pientä nopeuden heilahtelua tien profiilin mukaan. Ajatuksena on, että nopeuden annetaan kiihtyä alamäessä, jotta se voi sitten ylä­mäessä hieman laskea. Tyhjällä tie­osuudella tekniikka on hyvä, mutta ruuhka-ajossa se todennäköisesti kiristää takana ajavien hermoja. Eli harkintaa kannattaa käyttää.

8. Seurantaa ja opettelua

Kehittyminen vaatii aina palautet­ta. Taloudellisen ajon opettelussa palautteenantajana toimivat pit­kässä juoksussa kulutuslukemat – harvalla meistä on mahdollisuus käydä ammattilaisten tarjoamilla oppitunneilla.

Se, että tankin tankkaa aina täy­teen, helpottaa kuluneen polttoai­neen määrän vertaamista matka­mittarin lukemaan. Lukemat voi kirjata tietokoneelle Excel-lasken­tataulukkoon tai kännykkäsovel­lukseen – nykyään on tarjolla mo­nia sovelluksia, joiden avulla voi seurata autoilun kustannuksia.

Hetkellisen kulutuksen seuraa­minen on helpointa, jos autossa on ajotietokone. Sen avulla voi tark­kailla myös keskikulutuksen kehit­tymistä pidemmällä aikavälillä ja hyödyntää muutenkin taloudelli­sen ajotavan opettelussa.

Taloudellinen ajaminen on ym­päristöystävällistä, sillä hiilidiok­sidipäästöt laskevat samaa tahtia kulutuksen kanssa. Ennakoivan ajotavan on todettu parantavan myös liikenneturvallisuutta – ja sil­loin voittavat muukin kuin poltto­ainetta säästävä kuljettaja.

Tilaa Auto Bild täältä!

Kalevan digitilaajana voit tutustua Auto Bildin lehtiin uudessa eKalevassa!

 

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (62)

Ensimmäinen miten vähentää on polttoaineen kulutusta on katsoo miten sitä kaasupoljinta painaa ettei liian raskas kaasujalka ole. Hyvä liikenteessä ennakointi ja moottori jarrutukset pienentää kulutusta. Myös seurata mistä halvimmalla polttoainetta saa matkan varrella tuo säästöä. Kaikista tärkeintä tietenkin on, että pitää auton kunnossa. Autossa voi vähän vaikuttaa hyvillä matalan vierintä vastuksen renkailla, matala viskositeetti öljyllä mikä autolle sopii. Myös renkaiden paineistuksella jos lyhyttä matkaa ajaa voi hieman korkeemmilla ajaa, mutta voivat vaikuttaa ajo ominaisuuksiin. Myös moottorin suodattimet on hyvä tarkistaa välillä ja vaihtaa uusiin. Myös autossa turha paino nostaa kulutusta ja ylimääräiset tuulenvastusta olevat asiat vaikuttaa. Vanhoissa autoissa ilman vastuskerroin on ollut hyvä ja auton otsapinta alan muokkauksella voi vaikuttaa suuremmilla nopeuksilla auton vastukseen ja sitä kautta kulutukseen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kiihdytettäessä nimen omaan kannattaa käyttää koko vääntö. Suuremmalle vaihtaessa kierrokset putoaa muuten liian alas ja pois parhaalta vääntöalueelta, joka lisää polttoaineen kulutusta ja vaikuttaa myös moottorin kestävyyteen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Autoilusta (laveasti ottaen) voi säästää myös jättämällä se Auto Bild tilaamatta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minä käytän vakionopeudensäädintä paljon myös kaupunkinopeuksissa. Jos edessä on loiva mäki, niin saatan pudottaa vakionopeussäätimen pois päältä ylämäessä ja kytken sen takaisin alamäessä. Moottorijarrutus on myös ahkerassa käytössä ja jarruja käytän vasta pysähtymiseen. Pyrin myös ennakoimaan, jotta välttyisin turhilta jarruttamisilta. Moottoritieltä poistuessa on usein mahdollista rullata moottorijarrutuksella pitkäkin matka, mutta valitettavan usein edelläajavan lähestyvät jarruvalot tekevät sen mahdottomaksi. Taloudellinen kiihdytys on monelle epäselvä, koska se ei todellakaan ole pitkä ja hidas. Kiihdytys kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti, mutta pitää kierrokset alhaalla. Toisin kuin jutussa sanotaan, niin kaasu kannattaa painaa kokonaan pohjaan (pl. automaattivaihteiset, joissa ei kannata tehdä ns. kick-downia) ja ainoastaan huolehtia, että kierrokset pysyvät alle 2000 rpm dieselillä ja alle 2500 rpm bensakoneella ennen suuremmalle vaihtamista. Taloudellinen kiihdytys on yllättävän ripeä. Pitää olla tavallaan kiire saavuttaa tasainen matkanopeus ja päästä pois polttoainetta kuluttavasta kiihdytystilanteesta.
Kuitenkin pyrin liikennettä ennakoidessani ottamaan huomioon kanssa-autoilijat. En esimerkiksi "valuttele" seuraaviin liikennevaloihin siten, että estän takaatulevilta pääsyn kääntyvien luiskalle. Jos liikennevaloja on tiheässä, niin en hidastelemalla estä takanatulevia pääsemästä valoristeyksen yli ja haittaa näin liikenteen sujuvuutta.
Välillä sitten kiihdyttelen surutta ja polttoaineen kulutuksesta välittämättä, jos niin mieli tekee. Ei tuo paljon mittarilla maksa, kunhan ei innostu liian usein.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kannatta seurata auton jarruja ettei ne ala laahaamaan. Omassa autossani takajarruja saa tietyn väliajoin herkistää, kun ne alkaa lämpeneen ja se näkyy heti polttoineen lisäkulutuksena ajotietokoneella.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ilman tätä uutista en olisi pärjännyt. Hyvä neuvo olisi myös jättää auto hankkimatta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kun jättää auton pihaan ja ajaa polkupyörällä kaikki lyhyet matkat niin ei bensaa kulu yhtään. Öljyäkin menee vain kettinkiin .

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itselläni kaasuauto noin 5 vuotta. Toimii hyvin ja ajo noin puolet bensiini-autojen verrattuna. Voi ajaa myös bensalla, kun kaasu loppuu n. 300 kilometrin biokaasulla tai maakaasulla ajon jälkeen. Nyt myös Oulun Ruskoon avataan elokuun lopussa kaasuasema ja toinen on tulossa käsittääkseni vielä tänä vuonna.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vein auton romuttamoon, enkä enää ostanut uutta 2 vuotta sitten. Näin kaupunkilaisena kaikki sujuu helposti pyöräillen ja joskus sateen sattuessa käytän linja-autoa. Yhden kerran olen joutunut ajamaan taksilla. Eli kaikki vakuutusmaksut ja autoverot jne.. jäi pois ennen oli pihisteltävä joka päivä kaikista asioista, koska autonpito oli niin kallista. Nyt rahaa jää tilille ja on terveempi ja hyvä olo. Lisäksi pyöräilen pääsee moneen paikkaan nopeammin kuin autolla, eikä tarvitse istua autojonossa ruuhkassa. Olen todella tyytyväinen valintaani ja suosittelen muillekin. Kannattaa kokeilla ainahan voi palata valtion ryöstörahastukseen takaisin jos siltä tuntuu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Säästäminen alkaa etoa jo sanoina saatikka tekoina . 7:kymppisenä äijänä olen elänyt aikajakson missä aina on säästetty , jokaisessa vaiheessa aihe mikä hyvänsä on ollut tavoite säästää . Mihinkään positiiviseen nuo säästöt eivät kuitenkaan ole johtaneet . Joten älkää SÄÄSTÄKÖ mitään missään . Se on turhuutta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

" Manuaalivaihteisessa autossa on syytä vaihtaa pienem­mälle vaihteelle ennen moottorin asettumista tyhjäkäynnille, jotta moottorijarrutus jatkuu."
Ei mitään perää. Jos valo vaihtuu punaiseksi, pistetään vaihde vapaalle puoli kilometriä ennen valoja. Näin saadaan autolle mahdollisimman pitkä etenemä. Yleensä valo ehtii vaihtua vihreäksi, kolmonen sisään ja kaasua. Moottorijarrutus ei säästä, vaikka polttoaineen syöttö on poikki, koska auton etenemä lyhenee ja loppumatka pitää ajaa normaalisti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei se kyllä ihan noinkaan mene. Jos tilanne on se että auto pitää pysäyttää, niin tietenkin kannattaa jarruttaa moottorilla, eiklä rullata vapaalla. Varsinkin jos valot vaikka siellä satojen metrien päässä vaihtuvat juuri punaiseksi, niin suotta rullaat vapaalla kun kuitenkin joudut sitten tappamaan lopun vauhdin jarrulla. Moottorijarrulla hidastuvuus on nopeampaa ja sen vapaalla rullaamisen voi säästää sitten pienemmille nopeuksille, jolloin valoihin ei tarvi pysähtyä ollenkaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos rupeaa himmailemaan puoli kilometriä ennen valoja, valot ehtivät vaihtua vihreäksi ja taas punaiseksi...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ja Autossa ei kulu öjyäkään kun ei lisää siihen ollenkaan.
Näin säästyy myös pensaa kun ei lisää sitä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuon ennakointi ja muutenkin joustavuus liikenteessä vähentää kulutusta, pienentää stressiä ja lisää liikenteen sujuvuutta.
Tässä on monella opittavaa esim. moottoritiellä ajattaessa sujuvuus paranee kun hieman antaa tilaa moottoritielle tuleville eikä jääräpäisesti pidä kiinni siitä että minulla on etuajo-oikeus.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hiaste töyssyt pois,ne jos mitkä lisää kulutusta. Kenenkähän keksintö lie ja ovat vielä niin korkeita että matalammat autot raapii pohjia.Tulee ylimääräistä kiihytystä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (62)

Uutisvirta

18:28
Venäjälle ennustetaan pahaa lamaa – korona ja öljyn hinnan lasku tekevät tuhojaan
17:53
Yle: Espoolaisessa hoivakodissa useita koronatartuntoja, kolme asukasta kuollut
17:37
Epi­de­mia alkoi jo Kit­ti­läs­sä, ta­pauk­sia myös Yl­läk­sel­lä – Lapissa on vii­kon­lo­pun aikana pal­jas­tu­nut yh­teen­sä 16 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Tilaajille
16:35
Koitelissa viikonloppuna hirmuisesti väkeä ja parkkipaikat täynnä - Oululaiset nauttivat täysin rinnoin aurinkoisesta kevätsäästä
15:52
Viikonloppuna sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden määrä kasvoi nopeasti – Suomi yhä matkalla kohti epidemian huippua
15:45
Katri Kulmuni sanoo HS:lle, että koronatesteihin voidaan laittaa vaikka miljardi euroa – kokoomuksen kansanedustajat tukevat ajatusta
15:00
Bingo oli pitkään Martinniemen työväentalon vetonaula ja onnikat kuskasivat kansaa paikalle Pateniemeä ja Iitä myöten – työväentalo tuhoutui tulipalossa kolmannen kerran Tilaajille
75
Puheenaihe: Pitäisikö alkoholin myyntiin puuttua, kun sen käyttö on siirtynyt toistaiseksi kokonaan koteihin? "Alkoholia haluava löytää sitä kuitenkin aina jostakin"
62
THL:n pääjohtaja HS:n haastattelussa: Laaja testaus ja altistuneiden eristäminen voisi mahdollistaa koronarajoitusten asteittaisen purkamisen
61
Näkökulma: Joka suunnalta tulvii nyt uusia menoja miljardiluokan lisäbudjettiin – Hallituksen kehysriihi muuttui koronariiheksi
44
Saksalaistutkijat ehdottavat, miten yhteiskunnan rajoituksia kannattaa purkaa samalla koronavirusta halliten – rokote on liian kaukana
33
Suomessa on nyt 1 927 varmennettua koronatartuntaa – OYSin erva-alueella koronapotilaiden määrä kasvanut, Pohjois-Pohjanmaan luvut ennallaan
33
Katri Kulmuni sanoo HS:lle, että koronatesteihin voidaan laittaa vaikka miljardi euroa – kokoomuksen kansanedustajat tukevat ajatusta
28
Ruuhkat Oulun keskustan ikuinen riesa – lisääntyvä autoliikenne ei mitenkään toimi vanhassa hevosen mukaan mitoitetussa ruutukaavassa Lukijalta

Etusivulla nyt

Mainos

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Ville Tavion näkemykset

298 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Näen pelkureita ja raukkamaisuutta

Minä näen ihmisten raadollisuutta, kateellisuutta ja suoranaista pahuutta kanssaihmisiä kohtaan! Sekö on sitä parasta su... Lue lisää...
Lady in black

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

4.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image