Moottori

Auton maalipinnan suo­ja­tuot­tei­ta on nykyään moneen lähtöön - tässä keskeisimmät vaihtoehdot

Maalipinnan suojatuotteiden valikoima on valtava, joten väärän aineen käyttäjäksi on helppo päätyä. KUVA: Auto Bild
Moottori 9.7.2017 20:30
Henri Posa

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Autovahoiksi miellettävät maalipinnan suojatuotteet aiheuttavat valinnanvaikeuksia jopa asiaan paneutuneelle. Nykyään on tarjolla valtavasti erilaisia vaihtoehtoja.

Auton maalipintaa voi nykyään suojata sään ja lian armoilta niin monella erilaisella tuotteella, että asiaan perehty­nyt harrastajakin joutuu toisi­naan ihmettelemään suuren tar­jonnan edessä. Asiaa ei suinkaan helpota se, että saman teknolo­gian pohjaltakin voidaan raken­taa nykytietämyksellä täysin erilaisia tuotteita. Esimerkik­si perinteisistä luonnonvahois­ta voidaan valmistaa tuote, joka antaa näyttelyautolla muuta­maksi viikoksi upean kiillon, tai tuote, joka suojaa käyttöauton maalipintaa useita kuukausia.

Yleiskielessä kaikki maalipin­nan suojatuotteet niputetaan sanan vaha alle, mutta vahal­le on olemassa määritelmä, jota kaikki maalipinnalle tarkoitetut suojatuotteet eivät kuitenkaan täytä. Se ei tosin vaikuta millään tavalla kyseisten aineiden hy­vyyteen tai huonouteen.

Auton maalipintaa voi nykyi­sin suojata myös erilaisilla syn­teettisillä tuotteilla, jotka eivät ole teknisessä mielessä vaho­ja. Tästä syystä olisi toisinaan tarpeen erotella esimerkiksi luonnonvahat synteettisistä va­hoista, synteettisistä polymee­ripohjaisista suojatuotteista ja kestopinnoitteista.

Kaikilla erilaisilla maalipin­nan suojatuotteilla on yhteise­nä tavoitteena pinnan suojaa­minen, mutta asiaa lähestytään erilaisilla tekniikoilla. Eri tekno­logiaan pohjautuvien tuotteiden kestossa saattaa olla merkittäviä eroja, mutta sitä ilmenee myös samaan teknologiaan pohjau­tuvien tuotteiden kesken. Puh­taasti suojaavien tuotteiden antamat ulkonäköerot ovat ää­rettömän pieniä, ja yleensä erot on havaittavissa vain virheettö­mäksi kiillotetulla pinnalla.

Vahat

Autovahojen historia ulot­tuu autoa pidemmälle, sillä jo 1800-luvulla Saksassa levitettiin hevoskärryjen pintojen suojaksi vahaa. Vaha on siis teknologiana auton maalipinnan suojatuot­teista kaikkein vanhin, mutta pitkä historia ei suinkaan tar­koita sitä, että vaha olisi tuot­teena vanhentunut.

Tunnetuimpia luonnonvaho­ja ovat kandelilla-, karnauba- ja mehiläisvaha. Luonnonvahojen lisäksi tarjolla on myös synteet­tisiä vahoja, jotka valmistetaan yleensä raakaöljyn pohjalta.

Vaha on joko nestemäistä tai kiinteää. Teoriassa vaha on kiin­teänä kestoltaan parempi kuin sama vaha nestemäisenä, sillä siinä on vähemmän liuottimia, mutta asia ei ole näin yksinker­tainen. Harvoin on mahdollista verrata keskenään samaa vaha­reseptiä kiinteänä ja nestemäi­senä. Keston lisäksi esimerkik­si levitettävyys on käyttäjän kannalta tärkeä ominaisuus, ja lopputuotteen koostu­mus on saatettu valita parhaana kompromissina näi­den kahden väliltä. Parhaimmil­laan luonnonvahoillakin pääs­tään yli puolen vuoden kestoon.

Lämmin, öljyinen ja täyteläi­nen kiilto ovat vahoihin liitet­täviä kehusanoja. Moni pitääkin karnaubavahaa ainoana oikeana valintana eritoten silloin, kun tavoitellaan tummasävyisen näyttelyauton kiiltoa. Vesi hel­meilee kauniisti luonnonvahan pinnalla, mutta luonnonvahan heikkoutena on huono kemikaa­lien kesto – eli auto tulisi pestä käsin miedoilla pesuaineilla.

Hybridit

Kun vahoihin lisätään synteet­tisiä ainesosia, niin harrastaja­piireissä puhutaan hybrideistä. Tämä on varsin johdonmukaista, sillä tällä lainasanalla tarkoite­taan juuri yhdistelmää. Hybridin ja vahan raja ei ole täysin selvä, sillä myös vahassa voi olla se­kaisin synteettisiä ja luonnolli­sia vahoja. Tällainen tuote lienee hybridivaha, mutta näin tarkalla määritelmällä ei oikeastaan ole suurempaa merkitystä.

Käyttäjän kannalta merkittä­vää on se, että hybrideihin on pyritty yhdistämään luonnon­vahojen ja synteettisten aines­osien parhaat puolet. Osa au­tomarketeissa myytävistä ”vahoista” on todellisuudessa hybridejä.

Erityisesti kiinteät hybridit yh­distävät usein samaan pakettiin hyvän keston, helpon käytettä­vyyden ja edullisen hinnan. Ta­vallisesti kesto vaihtelee pesume­netelmistä riippuen muutamasta kuukaudesta yli puoleen vuoteen.

Sealantit

Puhtaasti synteettisistä aines­osista koostuvista tuotteista käy­tetään englanninkielistä nimeä ”sealant”. Termille ei ole toistai­seksi löytynyt hyvää suomennos­ta. Käytännössä suurin osa auto­markettien tarjonnasta kuuluu näihin ihmisen valmistamiin ke­miallisiin cocktaileihin.

Synteettisillä aineilla saavu­tetaan toisinaan kustannus­säästöjä, mutta merkittävämpi syy niiden käytölle on tuottei­den tasalaatuisuus. Luonnollisis­ta raaka-aineista ei löydy kahta keskenään samanlaista vahahip­pua, mutta synteettisten ainei­den käyttö helpottaa laadunvar­mistusta.

Loppukäyttäjälle tärkein asia on synteettisten aineiden mah­dollistama parempi kemikaalien kestävyys. Laadukas sealant sallii pari liuotinpesua, mutta huono sealant ei ole yhtään luonnonva­haa kummoisempi. Kesto on ta­vallisesti samaa luokkaa kuin hybridituotteilla.

Synteettisten tuotteiden kiiltoa kehutaan lasimaisek­si, ja siksi niitä  suo­sitaan vaaleilla sävyillä. Vesi valuu usein suoraan pois sealantin pinnalta, eikä ve­si pisaroidu samalla tavalla kuin luonnonvahojen pinnalla.

Kaikki kerralla

Tarjolla on myös aineita, jotka lupaavat tehdä kaiken kerralla. Englannissa näille on kirjainly­henne AIO (All In One). Puh­taalle maalipinnalle käytet­tävät AIO-aineet vaativat usein pelkän levityksen li­säksi myös hieman han­kausta. Tämä johtuu siitä, että AIO-tuotteet sisältä­vät puhdistavien ja suo­jaavien ainesosien lisäksi usein hienosti hiovia par­tikkeleita. AIO-aineet soveltuvat toisinaan myös koneelli­sesti levitettäväksi.

Kaksi erilaista AIO-tuotetta. Vasemmanpuoleinen soveltuu hyvin käsin käytettäväksi, kun taas oikeanpuoleinen kaipaa kiillotuskonetta. Tuotteille on yhteistä lähtötilannetta kiiltävämpi maalipinta mutta heikko kesto. KUVA: Auto Bild

Oma lukunsa ovat kliineriva­hoina mainostettavat tuotteet. Niissä ajatuksena on tuotteen ni­men mukaisesti pinnan puhdis­taminen ennen parempaa suojaa tarjoavan tuotteen levittämis­tä. Toisaalta niiden pitäisi myös suojata maalipintaan, tai muu­ten vaha-sanan käytölle ei ole pe­rusteita. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan toisinaan vahasta puhu­taan vain asiakkaiden houkutta­miseksi.

Pinnoitteet

Suurin kehitysharppaus maali­pinnan suojatuotteiden kohdalla ovat kestopinnoitteet, joilla voi­daan saavuttaa kymmenientu­hansien kilometrien ja useiden vuosien kesto. Pinnoitteiden vä­lillä on kuitenkin valtavia eroja, eikä kaikkia mainospuheita kan­nata uskoa.

Erilaisia lähestymistapoja on useita, mutta tavoite on kaikille yhteinen. Pinnoitteilla haetaan erinomaista kestävyyttä kemi­kaaleja vastaan, pitkää kestoa ja kiillon säilymistä. Parhaat tuot­teet täyttävät nämä lupaukset oi­kein levitettynä, mutta varuillaan kannattaa olla. Pinnoitteen levit­tämistä ei voi suositella henkilöl­le, joka ei ole aivan varma osaa­misensa riittämisestä.

Vuosia pinnassa pysyvä pinnoi­te on äärimmäisen hankala pois­tettava, joten sen alle ei parane jättää maalipinnan virheitä – ne näkyvät suurennuslasin kaltai­sesti maalipintaa korostavan pin­noitteen lävitse. Tämä vaatii uu­dellekin autolle monen tunnin viimeistelykiillotuksen, joten työ maksaa useita satoja euroja. Hal­valla ei saa hyvää.

Pikatuotteet

Yhden uusimmista autonhoidon trendeistä muodostavat suihku­tettavat maalipinnan suojatuot­teet. Suomenkielessä näille tuot­teille on vakiintumassa termi pikavaha. Tarjolla on sekä puh­taita suojatuotteita (spray wax, spray sealant) että näyttelykäy­tössä pölyjen pyyhkimiseen tar­koitettuja pikakiillokkeita (quick detailer). Näistä myös jälkim­mäiset saattavat sisältää vahaa tai synteettisiä suoja-aineita.

Kaikkia näitä käytetään ta­vallisesti samalla tavalla. Ainet­ta suihkautetaan mikrokuitulii­naan tai suoraan maalipinnalle, ja se levitetään pintaan pienel­le alueelle. Tämän jälkeen kaikki ylijäämä pyyhitään välittömästi pois. Käyttö on erittäin nopeaa, mutta vastaavasti suoja kestää tavallisesti viikosta muutamaan kuukauteen. Parhaimmilla spray sealant -luokkaan kuuluvil­la tuotteilla päästään jopa puolen vuoden kestoon.

Pikatuotteitakin on monenlaisia, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi (tuotteet vasemmalta oikealle) kuivuneiden vesipisaroiden jättämien kalkkijäämien poistoon, kuivausapuna edistämässä veden valumista pinnalta, antamassa lisäliukkautta ovisaumojen kuivaamisessa ja antamassa nopean suojan maalipinnalle muutamaksi kuukaudeksi. KUVA: Auto Bild

Kuumin uutuus ovat suojatuot­teet, jotka sumutetaan pesun jäl­keen märkään pintaan ja huuhdel­laan pois vedellä (spray & rinse). Tuotetta ei siis tarvitse levittää, eikä autoa ole pakko edes kuivata huuhtelun jälkeen. Uutuustuottei­den käyttö on muita suojatuotteita helpompaa, ja nämä tuotteet suo­jaavat maalipintaa suolalta ainakin muutaman viikon ajan.

Spray & rinse -tuotteita ei kui­tenkaan ole vielä kovin hyvin tar­jolla tavallisissa marketeissa. Korrek Pro TFC Kestopin­noite on lähellä näi­tä tuotteita, mut­ta niistä poiketen Korrekin valmis­te edellyttää levitystä. Ni­mestään huolimatta se ei ole kestopinnoite, sillä sen kesto on spray & rinse -tuotteiden luokkaa.

Mikä kovavaha?

Autofiksarit ja pesupaikat mainos­tavat usein suurin kirjaimin ko­vavahausta. Harvoin kuitenkaan keskustellaan siitä, mitä kovava­haus tarkoittaa. Huolestuttavasti myös alan ammattilaisilla tuntuu olevan erilaisia käsityksiä aihees­ta. Koko kovavahaus lienee vain markkinointia.

Toisinaan kovavahalla kerro­taan tarkoitettavan suojausta, joka muuttuu maalipinnalla tavallista vahakerrosta kovemmaksi. Vahan kovuudella ei valitettavasti ole suo­raa korrelaatiota sen enempää kes­toon kuin naarmuuntumiseenkaan, joten väite voidaan sivuuttaa mer­kityksettömänä.

Kovavahauksen kalliimpaa hintaa perustellaan myös pinnan tarkem­malla puhdistamisella ennen vaha­usta. Tämä on hyvä asia, mutta edel­leenkin jää epäselväksi, miten tämä liittyy kovavahaukseen. Myös neste­mäisiä synteettisiä aineita mainos­tetaan kovavahoina, vaikka niissä ei välttämättä ole tippaakaan vahaa.

Ehkä järkevin selitys on, että ko­vavahauksessa käytetään kiinteitä vahoja. Mutta voisihan niitä siinä tapauksessa mainostaa kiinteinä va­hoina. Kovavahaukselle mainostet­tuun puolen vuoden kestoon pääs­tään laadukkaalla kiinteällä vahalla, jos autoa pestään hellävaraisesti.

Kovavahauksen mainostami­seen kohdistetut epäilykset ei­vät kuitenkaan tarkoita sitä, että sellaisesta ei kannattaisi maksaa. Paremmilla aineilla huolellisesti suoritettu vahaus on kiistatta lisä­hinnan arvoinen. Kannattaa kui­tenkin selvittää, mistä maksaa, kyseenalaistaa markkinointihöpinät, ja olla tarkkana. Hyvä työnjälki on kallista, mutta mainospuheista ei kannata maksaa.

Tilaa Auto Bild täältä!

Kalevan digitilaajana voit tutustua Auto Bildin lehtiin uudessa eKalevassa!

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Koskaan en ole autoa pessyt saatikka vahannut. Vaihdan auton uuteen muutaman vuoden välein niin aina on maalipinta kunnossa kun sitä ei ole pesukoneilla ja väärillä vahausmenetelmillä pilattu. Auton hinta ei siitä nouse vaikka kuinka sitä jynssää tai puleeraa. Sisältä sitä voi siivoilla niin oon mukavampi ajellakkin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Valehtelet maalipinta ei todellakaan ole hyvä jos et pese autoa muutamaan vuoteen niinkuin sanot

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oma suosikkini kerran, max. kahdesti vuodessa vahaukseen on Collinite 476s hybridivaha. Sopii hyvälle maalipinnalle, koska ei ole mikään hiomatahna, vaan lähtöoletuksena on puhdas ja ehjä maalipinta.

Kovaksi vahaksi hämmästyttävän helppolevitteinen ihan käsipelilläkin. Kiilto voi olla korkeintaan kohtuullinen, mutta veden ja lian hylkivyys ja kestävyys on ihan omaan luokkaansa, etenkin, kun vahauksen jälkeen ei kuukausiin tarvi pesua kuin kylmällä vedellä. Vesi jää katolle desilitran pisaroiksi ja lähtee puhaltamalla pois.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Autojen arvo laskee niin nopeasti ettei niitä kannata rassata enempää kuin pakolliset huoltotoimet. Tein kerran testin kun minulla oli kaksi samanlaista autoa, joista toista pesin kk välein ja toista vuoden niin parin vuoden päästä autot olivat samassa kunnossa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pesin ja vahasin autoni viimeksi 4 vuotta sitten. Paljon turhaa työtä jäänyt tekemättä. Autoni on 28 v ikäinen ja jokapäiväisessä käytössä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minusta on mukavampi ajaa sisältä ja päältä siistillä autolla. En minä kotonanikaan siivoa talon arvon vaan viihtyvyyden vuoksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä noi pinnoitteet on hyviä mutta ei niiden asennus onnistu ihan koti "vahaajalta" ja vaatii koneelliset pohjatyöt!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä autoglym on ykkönen,muut täyttä roskaa,helppo käyttää ja lopputulos huippu hyvä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No ei todellakaan ole. Autoglym on pudonnut jo vuosia sitten kehityksen kelkasta. Tuota vain ostetaan kun "teknarit" sun muut mainostaa ja paremmasta ei tiedetä.
Kannattaa tsekata oikeiden laatutuotteiden valmistajat. Helppous, kiilto, kesto ja hinta-laatu ihan eri luokkaa. Mm. Chemical Guys, Gyeon, Dodo Juice. Noita saa Suomestakin nykyään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Autoglym pudonnut kelkasta tosiaankin jo vuosia sitten,punainen vaha vaatii päällensä kultavahan vielä ja ei tosiaankaan pysy pinnassa kun hetken.
Vielä kun lisätään vahan sotkevuus listat ym tummat osat mihin tarttuu,tosi vaikea poistaa ei nykyaikaa tollanen vaha enään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Autoglymin aineilla saa kyllä hyvän jäljen, mutta kun niitä pitää olla monta purkillista eri tarkoitukseen. Näyttelyautolle sopivaa, mutta käyttöautoon mieluummin helpommat prosessit, kiitos.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllähän se on niin, että autoglym on aloittelijoille vaikka kuinka kuninkaalliset suosittelevat. Oikea hi end vaha on Swissvax.
Purkki maksaa jopa 600€, on sitä miehevä levitellä auton pinnalle kauniina kesäpäivänä puun varjossa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hyvä artikkeli, kerrankin analysoitu vahat ja pesut kunnolla!

Tässä asiasta superbluffi: kaikkein suurin huijaus on Vaasan Kivihaan ABC:n Shine tecs -vahaus, joka toimii seuraavasti:
- maksa 32 euroa, ja pesulinja ajaa 7 minuutin ajan tavallista Tehopesun ja Peruspesun ohjelmaa, jossa on pesu-kevytvaha-kuivaus.
- Shine tecs -vahaus tulee vasta silloin, kun hoksaat mennä kassalle ja sanoa, että pesu ei kestänytkään 14 minuuttia, vaan 7 minuuttia
- auto on kelmeä ja laikukas, vaikka "Shine tecs -vahaus" on nesteinä ja aineina muka laitettu, kun poika on hallissa tarkistamassa.

Huijausta koko Shine tecs -vahaus, ja ABC sitä levittää autojen päälle. Bluffipesu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

kunnon automies ei autoa pesukoneeseen vie, vaan pesee auton käsin. Aluksi huuhtelu, shamppoo pesu sienellä, huuhtelu ja loppupesu pehmeällä harjalla. Sitten auto vahataan käsin, pari kerrosta on suositus. Ennen vahausta käsitellään auto vahanpoistoaineella.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Premiun - henkiset eivät sotke tehtaan vahausta millään jälkikäsittelyllä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mitä ihmeen tehtaan vahausta?
Uusissa autoissa on monesti pinta kiillottamatta ja ne on ihan järkyttävällä appelsiini pinnalla. En tiedä jätetäänkö pinta tarkoituksella sellaiseksi, kun hieman turhaa se kiillotus ennen kuljetusta on tehdä. Kun autoja on maalattu jopa uusiksi, ennen kuin ne on luovutettu asiakkaalle, kun kuljetuksessa on tullut vaurioita.. Suosittelisin katsomaan sitä premiumia vähän tarkemmin. Voihan siinä olla myyjäliikkeen likaisilla välineillä laitettu vaha..

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nää preemiumi miehet uskoo että vaha säilyy autossa ikuisesti ja uskoo että auto on tehtaalla vahattu, ei ole.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

8:03
SPR avaa valtakunnallisen auttavan puhelimen, jossa voi keskustella koronan aiheuttamista murheista
7:57
Päivän kotoiluvinkki: Tällainen on marttojen kotivara – ruokaa koko perheen tarpeisiin ainakin 72 tunniksi
7:00
Päivän leffapoiminnat: Taiteilija kipuilee sosialismin pakkopaidassa – Andzrej Wajda latasi viimeiseen elokuvaansa asennetta
7:00
Enkeli pelastaa itsemurhaa yrittäviä – nuorten nettisarja liittyy projektiin, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä psyykkistä pahoinvointia
7:00
Pohdinta tehohoitopotilaiden siirtämisestä Uudeltamaalta maakuntiin on käynnistetty Suomessa
7:00
Ruoan verkkokauppojen kotiinkuljetuspalveluiden kysyntä on kasvanut viime viikkoina ruuhkaksi asti – Keskon verkkokaupan myyntijohtaja: "Tavallisen kuukauden tilausmäärä on tullut viikossa" Tilaajille
6:30
Maapallon valtakeskukset ovat koronaviruksen armoilla – pandemia sammuttaa valot EU:sta ja syrjäyttää Trumpin, selviääkö Kiina voittajana?
40
Se hiihdetään sittenkin! Tervahiihto suksitaan lumella, joka tuodaan Ouluun etuajassa suljetuista Lapin hiihtokeskuksista
20
Kaikkiin koululaisiin ei ole saatu yhteyttä etäopetuksen aikana – "Aika näyttää, tuleeko tästä isompi ilmiö"
12
Valtioneuvoston muistio ravintoloiden sulkemisesta kertoo: Koronaa tavattu Pohjois-Pohjanmaalla kuudessa kunnassa – "Oulussa on havaittu useita COVID-19 -tapauksia"
8
Pohdinta tehohoitopotilaiden siirtämisestä Uudeltamaalta maakuntiin on käynnistetty Suomessa
7
Maapallon valtakeskukset ovat koronaviruksen armoilla – pandemia sammuttaa valot EU:sta ja syrjäyttää Trumpin, selviääkö Kiina voittajana?
3
Kunta-alan kolme kuukautta kestäneet neuvottelut tyssäsivät umpisolmuun – osapuolet pyytävät valtakunnansovittelijaa apuun
2
Suomen oltava oikeusvaltio koronakriisissäkin – koronatartuntojen kasvun kanssa kilpailee voitokkaasti vain jälkiviisaus Lukijalta

Etusivulla nyt

Mainos

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Tornitalot ja korona

Hissit on tosiaan melkoisia viruspesiä. Kun joku sairas tai piilosairas aivastaa hississä, jää sinne leijumaan viruksia ... Lue lisää...
Ätshii

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

1.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image