Tähtijutut

Kalevan tähtijutut ovat tilaajille tarkoitettua laatusisältöä verkossa. Tähtijuttu voi tarjota uutta taustatietoa, paikallista historiaa, hyötytietoa tai punnittua ajattelua lukijalleen. Tähtijuttu erottuu päivittäisestä uutisvirrasta ja pysäyttää lukijan syventymään ainutlaatuisen sisällön pariin.
Koronaviruspandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa"
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia pakotti Kjell Westön muok­kaa­maan jo val­mis­ta ro­maa­niaan Tri­to­nus­ta: "Tul­kin­ta­ni lä­hi­tu­le­vai­suu­den ti­lan­tees­ta on pa­rem­min­kin utopiaa kuin dys­to­piaa"

19:00 0
Nokian tuore toimitusjohtaja Pekka Lundmark aloitti perehtymismatkansa Oulusta: "Tässä Oulun porukassa on kyllä ihan sama draivi ja ote, josta olen aina pitänyt"

Nokian tuore toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mark aloitti pe­reh­ty­mis­mat­kan­sa Ou­lus­ta: "Tässä Oulun po­ru­kas­sa on kyllä ihan sama draivi ja ote, josta olen aina pi­tä­nyt"

18:00 0
Tilaajille
Tupoksen koulun väistötilojen kilpailutus poiki valituksen, rakentaminen etenee siitä huolimatta – valituksen taustalla huonekorkeudesta puuttuvat vajaat viisi senttiä

Tu­pok­sen koulun väis­tö­ti­lo­jen kil­pai­lu­tus poiki va­li­tuk­sen, ra­ken­ta­mi­nen etenee siitä huo­li­mat­ta – va­li­tuk­sen taus­tal­la huo­ne­kor­keu­des­ta puut­tu­vat vajaat viisi senttiä

15:46 2
Tilaajille
Oululaisbaari vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa taisteluamme virusta vastaan", kertoo baariyrittäjä

Ou­lu­lais­baa­ri vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa tais­te­luam­me virusta vas­taan", kertoo baa­ri­yrit­tä­jä

15:26 2
Tilaajille
Oulun Taiteiden Yö järjestetään 14 tunnin mittaisena verkkolähetyksenä – "Olisi mahdotonta ajatella, että tapahtuma järjestettäisiin tavalliseen tapaan"

Oulun Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään 14 tunnin mit­tai­se­na verk­ko­lä­he­tyk­se­nä – "Olisi mah­do­ton­ta aja­tel­la, että ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­täi­siin ta­val­li­seen tapaan"

07:00 0
Tilaajille
Kamppailulajien harrastaminen jatkuu Oulussa koronaviruksen sävyttämän kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jännittää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"

Kamp­pai­lu­la­jien har­ras­ta­mi­nen jatkuu Oulussa ko­ro­na­vi­ruk­sen sä­vyt­tä­män kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jän­nit­tää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"

06:00 0
Tilaajille
Linnanmaanbulevardin varsi hahmottuu, ensimmäiseksi rakennetaan ilmastoystävällinen kortteli – asukkaille suunniteltu yhteistä viljelyaluetta ja kuntoilumahdollisuuksia

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varsi hah­mot­tuu, en­sim­mäi­sek­si ra­ken­ne­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen kort­te­li – asuk­kail­le suun­ni­tel­tu yh­teis­tä vil­je­ly­aluet­ta ja kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sia

06:00 5
Tilaajille
Positiiviseen taloudelliseen tulokseen tähtäävä Lippo valmistautuu jo kulisseissa Superpesikseen – seurapomo Lähteenmäki: ”Tällä joukkueella ei Superissa pärjätä”

Po­si­tii­vi­seen ta­lou­del­li­seen tu­lok­seen täh­tää­vä Lippo val­mis­tau­tuu jo ku­lis­seis­sa Su­per­pe­sik­seen – seu­ra­po­mo Läh­teen­mä­ki: ”Tällä jouk­kueel­la ei Su­pe­ris­sa pär­jä­tä”

13.08.2020 21:42 0
Tilaajille
Ovensa avannut remontoitu Oulun kauppahalli saa kaupunkilaisilta runsaasti kiitosta – vierailijoita riitti torstaina tuhansia

Ovensa avannut re­mon­toi­tu Oulun kaup­pa­hal­li saa kau­pun­ki­lai­sil­ta run­saas­ti kii­tos­ta – vie­rai­li­joi­ta riitti tors­tai­na tu­han­sia

13.08.2020 21:08 7
Tilaajille
Pika-aituri Annimari Korte ei pelkää sanoa tavoitteitaan ääneen: "Tiedän, että olen ennätyskunnossa"

Pi­ka-ai­tu­ri An­ni­ma­ri Korte ei pelkää sanoa ta­voit­tei­taan ääneen: "Tie­dän, että olen en­nä­tys­kun­nos­sa"

13.08.2020 21:01 0
Tilaajille
Oululaisen Rat Boogien musiikissa on jyystämisen meininki: "Se ikään kuin kuuluu tähän juttuun, tehdään vanhaan malliin"

Ou­lu­lai­sen Rat Boogien mu­sii­kis­sa on jyys­tä­mi­sen mei­nin­ki: "Se ikään kuin kuuluu tähän jut­tuun, tehdään vanhaan mal­liin"

13.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Oululainen kulttuuriaktiivi Nina Juustila viettää 36 tuntia asematunnelin Ränni-galleriassa performanssin parissa – "Kolme päivää ei-mitään kuulostaa uskomattomalta"

Ou­lu­lai­nen kult­tuu­ri­ak­tii­vi Nina Juus­ti­la viettää 36 tuntia ase­ma­tun­ne­lin Rän­ni-gal­le­rias­sa per­for­mans­sin parissa – "Kolme päivää ei-mi­tään kuu­los­taa us­ko­mat­to­mal­ta"

13.08.2020 18:35 0
Tilaajille
KPV:stä vain kymmenen päivän jälkeen potkut saanut Miika Juntunen avaa sanaista arkkuaan – "Tämä kertoo ainoastaan siitä, että porukka ei ollut valmis mediahuomioon, joukkue oli henkisesti erittäin pehmeä"

KPV:stä vain kym­me­nen päivän jälkeen potkut saanut Miika Jun­tu­nen avaa sa­nais­ta ark­kuaan – "Tämä kertoo ai­noas­taan siitä, että porukka ei ollut valmis me­dia­huo­mioon, joukkue oli hen­ki­ses­ti erit­täin pehmeä"

13.08.2020 17:12 2
Tilaajille
Koronatestauksen kysyntä hurjassa kasvussa, Oulun kaupunki valmistelee muun muassa drive in -testausta ja nettiajanvarausta

Ko­ro­na­tes­tauk­sen kysyntä hur­jas­sa kas­vus­sa, Oulun kau­pun­ki val­mis­te­lee muun muassa drive in -tes­taus­ta ja net­ti­ajan­va­raus­ta

13.08.2020 15:19 4
Tilaajille
Leffavieras: Tuottaja kaivaa artistista parhaan irti elokuvassa The High Note – muusikon mukaan leffan lopun käänne on kuitenkin liikaa

Lef­fa­vie­ras: Tuot­ta­ja kaivaa ar­tis­tis­ta parhaan irti elo­ku­vas­sa The High Note – muu­si­kon mukaan leffan lopun käänne on kui­ten­kin liikaa

13.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Tee koululaiselle välipala valmiiksi jääkaappiin, jotta läksyjen teko luistaa – burrito tai täytetty leipä on helppo napata myös evääksi

Tee kou­lu­lai­sel­le vä­li­pa­la val­miik­si jää­kaap­piin, jotta läk­sy­jen teko luistaa – burrito tai täy­tet­ty leipä on helppo napata myös evääksi

13.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Tommi Kinnunen juoksi saunasta syvälle saksalaisten polttamaan Lappiin: "Isi on nyt vähän väsynyt, kun hän on kirjoittanut itkua kansien väliin"

Tommi Kin­nu­nen juoksi sau­nas­ta syvälle sak­sa­lais­ten polt­ta­maan Lap­piin: "Isi on nyt vähän vä­sy­nyt, kun hän on kir­joit­ta­nut itkua kansien väliin"

13.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Keskustaministerit tilasivat lähes 20 000 eurolla konsultointia soten uhkakuvista – Tekir nosti riskeiksi ministeriöiden riitelyn ja Jan Vapaavuoren

Kes­kus­ta­mi­nis­te­rit ti­la­si­vat lähes 20 000 eurolla kon­sul­toin­tia soten uh­ka­ku­vis­ta – Tekir nosti ris­keik­si mi­nis­te­riöi­den rii­te­lyn ja Jan Va­paa­vuo­ren

13.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Jatkossa vähintään viiden asunnon kiinteistöillä on oltava kuusi jäteastiaa, bio- ja pakkausjätteiden keräys lisääntyy merkittävästi: "Enää ei ole kuntien päätettävissä, että järjestetäänkö erilliskeräystä vai ei"

Jat­kos­sa vä­hin­tään viiden asunnon kiin­teis­töil­lä on oltava kuusi jä­teas­tiaa, bio- ja pak­kaus­jät­tei­den keräys li­sään­tyy mer­kit­tä­väs­ti: "Enää ei ole kuntien pää­tet­tä­vis­sä, että jär­jes­te­tään­kö eril­lis­ke­räys­tä vai ei"

13.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Oulun vuokrataso kipuaa muiden suurten kaupunkien tahtia tasaisesti ylöspäin – siitä huolimatta Oulussa on yhä edullista asua vuokralla

Oulun vuok­ra­ta­so kipuaa muiden suurten kau­pun­kien tahtia ta­sai­ses­ti ylös­päin – siitä huo­li­mat­ta Oulussa on yhä edul­lis­ta asua vuok­ral­la

13.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Kempeleen Kirin kotiuttaminen takkusi, Joensuu haki voiton Sarkkirannasta – "Jotainhan mailapeliin pitäisi keksiä, kun ulkokentät tästä vain kovenevat"

Kem­pe­leen Kirin ko­tiut­ta­mi­nen tak­ku­si, Joensuu haki voiton Sark­ki­ran­nas­ta – "Jo­tain­han mai­la­pe­liin pitäisi keksiä, kun ul­ko­ken­tät tästä vain ko­ve­ne­vat"

12.08.2020 22:32 0
Tilaajille
Oulun Pyrinnön Elina Lampelan putkessa on kymmenen kilpailuseivästä – kaikki ovat 425 sentin mittaisia, mutta taipuisuus vaihtelee

Oulun Py­rin­nön Elina Lam­pe­lan put­kes­sa on kym­me­nen kil­pai­lu­sei­väs­tä – kaikki ovat 425 sentin mit­tai­sia, mutta tai­pui­suus vaih­te­lee

12.08.2020 20:12 0
Tilaajille
Oululainen kirjallisuusterapeutti suosittelee sukupuun piirtämistä jokaiselle, joka haluaa ymmärtää itseään: "Omat juuret tulevat näkyviksi sukupuun avulla"

Ou­lu­lai­nen kir­jal­li­suus­te­ra­peut­ti suo­sit­te­lee su­ku­puun piir­tä­mis­tä jo­kai­sel­le, joka haluaa ym­mär­tää it­seään: "Omat juuret tulevat nä­ky­vik­si su­ku­puun avulla"

12.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Eräopas neuvoo selvitymistaidot hätätilanteen varalle: Jos eksyt metsään, keskity pysymään voimissasi ja tee itsestäsi mahdollisimman näkyvä etsijöille

Eräopas neuvoo sel­vi­ty­mis­tai­dot hä­tä­ti­lan­teen va­ral­le: Jos eksyt met­sään, keskity py­sy­mään voi­mis­sa­si ja tee it­ses­tä­si mah­dol­li­sim­man näkyvä et­si­jöil­le

12.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Poikkeusjärjestelyt luovat koulujen alkuun haasteita niin luokkahuoneisiin kuin pihamaalle – Oulu palkkaa koronatuella peruskouluihin jopa kymmeniä opettajia lisää

Poik­keus­jär­jes­te­lyt luovat kou­lu­jen alkuun haas­tei­ta niin luok­ka­huo­nei­siin kuin pi­ha­maal­le – Oulu palkkaa ko­ro­na­tuel­la pe­rus­kou­lui­hin jopa kym­me­niä opet­ta­jia lisää

12.08.2020 17:01 3
Tilaajille
Oulun Sykkeli-kaupunkipyörien pääsy tien päälle on yhä epävarmaa, vaikka kausi lähenee loppuaan – Martti Korhonen: "Pattitilanne kuvaa tilannetta parhaiten"

Oulun Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rien pääsy tien päälle on yhä epä­var­maa, vaikka kausi lähenee lop­puaan – Martti Kor­ho­nen: "Pat­ti­ti­lan­ne kuvaa ti­lan­net­ta par­hai­ten"

12.08.2020 16:34 12
Tilaajille
Urheiluturismi oli 2010-luvulla yksi matkailun nousevista trendeistä, mutta korona lässäytti kasvun – Uskaltavatko ihmiset enää lähteä yleisötapahtumiin?

Ur­hei­lu­tu­ris­mi oli 2010-lu­vul­la yksi mat­kai­lun nou­se­vis­ta tren­deis­tä, mutta korona läs­säyt­ti kasvun – Us­kal­ta­vat­ko ihmiset enää lähteä ylei­sö­ta­pah­tu­miin?

12.08.2020 15:30 0
Tilaajille
Huumekuski kärähti ratista useita kertoja parin kuukauden sisällä ja nukahti varastetun auton rattiin – oikeus tuomitsi nuoren naisen ehdolliseen vankeuteen

Huu­me­kus­ki kärähti ratista useita kertoja parin kuu­kau­den sisällä ja nukahti va­ras­te­tun auton rattiin – oikeus tuo­mit­si nuoren naisen eh­dol­li­seen van­keu­teen

12.08.2020 12:17 2
Tilaajille
Melkoinen määrä romua sai lähteä, kun Teatteri Villa Mirjamille kunnostettiin tila vanhaan ulkorakennukseen Oulun Hietasaaressa – ryhmä esittää ensitöikseen muutaman ärsyttävän naishahmon monologin

Mel­koi­nen määrä romua sai lähteä, kun Teat­te­ri Villa Mir­ja­mil­le kun­nos­tet­tiin tila vanhaan ul­ko­ra­ken­nuk­seen Oulun Hie­ta­saa­res­sa – ryhmä esittää en­si­töik­seen muu­ta­man är­syt­tä­vän nais­hah­mon mo­no­lo­gin

12.08.2020 09:01 0
Tilaajille
Turussa innostuttiin Olavinreiteistä, nyt kaupungissa suunnitellaan pyhiinvaelluskeskusta – poikkeuksellinen kevät lisäsi pyhiinvaellusten suosiota

Turussa in­nos­tut­tiin Ola­vin­rei­teis­tä, nyt kau­pun­gis­sa suun­ni­tel­laan py­hiin­vael­lus­kes­kus­ta – poik­keuk­sel­li­nen kevät lisäsi py­hiin­vael­lus­ten suo­sio­ta

12.08.2020 06:00 0
Tilaajille