Korona leviää yhä kun­tou­tus­ko­dis­sa Ka­jaa­nis­sa – yli 60 ihmistä ka­ran­tee­niin, Kai­nuus­sa myös tar­tun­to­ja ul­ko­mail­ta pa­laa­vil­la

Kuntoutuskodissa po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia on täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa 19. Tartuntoja on niin asukkailla kuin hoitajillakin.

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa Kajaanissa on to­det­tu yk­si uu­si tar­tun­ta yk­si­kön asuk­kaal­la, kertoo Kainuun sote.

Kuntoutuskodissa po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia on täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa 19. Tartuntoja on niin asukkailla kuin hoitajillakin.

Kun­tou­tus­ko­tiin liit­ty­väs­sä tar­tun­ta­ket­jus­sa on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin yli 60 hen­ki­löä.

Tois­tai­sek­si ei ole tie­dos­sa, mi­ten tar­tun­nat ovat le­vin­neet poik­keuk­sel­li­sen voi­mak­kaas­ti se­kä hen­ki­lös­töön et­tä asuk­kai­siin. Vi­rus­näyt­teet ovat tut­kit­ta­vi­na Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­la. Vi­rus­tyy­pi­tyk­sen tu­lok­sia saa­ta­neen lop­pu­vii­kos­ta.

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­ti on Kai­nuun so­ten mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jien ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen asu­mis­pal­ve­luyk­sik­kö­, jos­sa on 15 asu­kas­ta ja noin kym­me­nen työn­te­ki­jää.

Kainuun äkkiä heikentynyttä koronati­lan­net­ta kä­si­tel­lään alueel­li­ses­sa ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä tiis­tai­na se­kä kes­ki­viik­koaa­mu­na kun­tien kans­sa.

– Olem­me se­kä il­maan­tu­vuus­lu­vun et­tä po­si­tii­vis­ten tes­ti­tu­los­ten osal­ta sel­keäs­ti epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Lin­jaam­me kes­ki­viik­koaa­mu­na lä­hiai­ko­jen suo­si­tuk­set ja oh­jeet. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to päät­tää mah­dol­li­sis­ta ylei­sis­tä ra­joi­tus­toi­mis­ta, ku­ten tä­hän­kin as­ti, kertoo pandemiapäällikkö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten alkamisesta kun­ta­lai­sil­le Kainuussa ei ole vie­lä tie­toa.

Ra­ja­tes­tauk­sia tarvitaan

Kak­si uut­ta tar­tun­taa todettiin maanantaina Kai­nuu­seen ul­ko­mail­ta pa­laa­vil­la hen­ki­löil­lä.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­tus­ta ei suo­si­tel­la lain­kaan.

– Vaik­ka Suo­men kan­sa­lai­sil­la on oi­keus läh­teä ja pa­la­ta maa­han, esi­mer­kik­si polt­toai­neen ha­ku tai os­tos­mat­ka ra­jan ta­kaa ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Toi­von to­del­la, et­tä tä­mä ote­taan va­ka­vas­ti ja tes­taus­ta myös käy­tet­täi­siin, ko­ros­taa  Kouk­ka­ri.