Kolumnit

Piispa Y. A. Wallinmaan muistokivihanke toi Oulun hiippakuntaan myös piispansauvan
Tilaajille
Kolumni
Hannu Mustakallio

Piispa Y. A. Wal­lin­maan muis­to­ki­vi­han­ke toi Oulun hiip­pa­kun­taan myös piis­pan­sau­van

12:00 0
Metsässä on pian tarjolla herkkuja, hyvinvointia ja vähän tulojakin, mutta suomalaisia ei kiinnosta
Kolumni Sanna Keskinen

Met­säs­sä on pian tar­jol­la herk­ku­ja, hy­vin­voin­tia ja vähän tu­lo­ja­kin, mutta suo­ma­lai­sia ei kiin­nos­ta

11.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Pomorit – Venäjän unohdettu vähemmistö
Kolumni Kari Sallamaa

Pomorit – Venäjän unoh­det­tu vä­hem­mis­tö

11.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Jos pännii, laita Morriconea soimaan – elokuvamusiikki on toisinaan parempaa kuin itse elokuva
Kolumni Tero Vainio

Jos pännii, laita Mor­ri­co­nea soimaan – elo­ku­va­mu­siik­ki on toi­si­naan pa­rem­paa kuin itse elokuva

10.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Kesä jolloin politiikka katosi
Kolumni Jenni Karimäki

Kesä jolloin po­li­tiik­ka katosi

10.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Monet jäivät Ruotsin koronastrategian panttivangiksi
Kolumni Vilma Romsi

Monet jäivät Ruotsin ko­ro­na­stra­te­gian pant­ti­van­gik­si

10.07.2020 06:30 0
Ikääntyneet kaipasivat kontakteja ja läsnäoloa – saivat parvekejumppia ja mobiilipalveluja

Ikään­ty­neet kai­pa­si­vat kon­tak­te­ja ja läs­nä­oloa – saivat par­ve­ke­jump­pia ja mo­bii­li­pal­ve­lu­ja

09.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Orjakauppa ja kansanmurha Pohjanmaalla – pysäyttävin muistopaikka isollevihalle on Hailuoto
Kolumni

Or­ja­kaup­pa ja kan­san­mur­ha Poh­jan­maal­la – py­säyt­tä­vin muis­to­paik­ka isol­le­vi­hal­le on Hai­luo­to

08.07.2020 20:00 14
Tilaajille
”Petoxesta waldacunda wastaan”– vanhoista laeista
Kolumni Matti Lackman

”Pe­to­xes­ta wal­da­cun­da was­taan”– van­hois­ta laeista

08.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Hyvä Suomi – tekoja yhteisen hyvän eteen
Kolumni Tuomas Kettunen

Hyvä Suomi – tekoja yh­tei­sen hyvän eteen

07.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Miksi pystytämme patsaita ja pidämme niitä pystyssä?
Kolumni Jouni-Matti Kuukkanen

Miksi pys­ty­täm­me pat­sai­ta ja pidämme niitä pys­tys­sä?

07.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Koronaelämä on ollut paikallaan oloa ja eteenpäin menemistä
Kolumni Roger Norum

Ko­ro­na­elä­mä on ollut pai­kal­laan oloa ja eteen­päin me­ne­mis­tä

06.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Digiloikasta juttusumaan – tuomioistuimilla on odotettavissa työläitä lähivuosia
Kolumni Susanna Kemppainen

Di­gi­loi­kas­ta jut­tu­su­maan – tuo­mio­is­tui­mil­la on odo­tet­ta­vis­sa työ­läi­tä lä­hi­vuo­sia

05.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Pokkitörmäilijä: Sohvaostoksilla löysin sohvan ja itseni
Kolumni Pekka Ohtokangas

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Soh­va­os­tok­sil­la löysin sohvan ja itseni

05.07.2020 16:00 1
Tilaajille
Lastensuojelun tilastot ovat karua luettavaa ja kertovat yhteiskunnan epäonnistumisesta
Kolumni Sanna Keskinen

Las­ten­suo­je­lun ti­las­tot ovat karua luet­ta­vaa ja ker­to­vat yh­teis­kun­nan epä­on­nis­tu­mi­ses­ta

04.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Oulussa tarvitaan yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä
Kolumni Päivi Laajala

Oulussa tar­vi­taan yrit­tä­jyy­teen kan­nus­ta­vaa il­ma­pii­riä

04.07.2020 12:00 5
Tilaajille
Patsaiden kaatajat yrittävät putsata historian juuriharjalla, vaikka heidän kannattaisi mieluummin tutustua sen opetuksiin
Kolumni Tero Vainio

Pat­sai­den kaa­ta­jat yrit­tä­vät putsata his­to­rian juu­ri­har­jal­la, vaikka heidän kan­nat­tai­si mie­luum­min tu­tus­tua sen ope­tuk­siin

03.07.2020 20:00 8
Tilaajille
EU:n suurissa liikennehankkeissa ryhtiliikkeen paikka
Kolumni Hannu Takkula

EU:n suu­ris­sa lii­ken­ne­hank­keis­sa ryh­ti­liik­keen paikka

03.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Työyhteisöjen nopea digiloikka vahvisti vuorovaikutusta
Kolumni Reetta Oksa

Työ­yh­tei­sö­jen nopea di­gi­loik­ka vah­vis­ti vuo­ro­vai­ku­tus­ta

02.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Kohti luovaa joutenoloa – multitaskaus vie meiltä keskittymiskyvyn!
Kolumni Heidi Köngäs

Kohti luovaa jou­ten­oloa – mul­ti­tas­kaus vie meiltä kes­kit­ty­mis­ky­vyn!

01.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Black Face -ilmiö on väärin ja siksi siitä on keskusteltava kriittisesti
Kolumni Jarno Hietalahti

Black Face -ilmiö on väärin ja siksi siitä on kes­kus­tel­ta­va kriit­ti­ses­ti

01.07.2020 12:00 3
Tilaajille
Nyt on aika harjoittaa kansallisen edun mukaista talouspolitiikkaa
Kolumni Olli Immonen

Nyt on aika har­joit­taa kan­sal­li­sen edun mu­kais­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa

30.06.2020 20:30 3
Tilaajille
Pekka, Pekko, Petter, Petri, metsänpeikko ja pellonpekko - Pekka-nimeen liittyy vahvaa historiaa
Kolumni Eeva-Maija Lappalainen

Pekka, Pekko, Petter, Petri, met­sän­peik­ko ja pel­lon­pek­ko - Pek­ka-ni­meen liittyy vahvaa his­to­riaa

29.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kirkko näivettyy tai katsoo eteenpäin ja uudistuu
Kolumni Karina Jutila

Kirkko näi­vet­tyy tai katsoo eteen­päin ja uu­dis­tuu

29.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston hilautumisessa kohti keskustaa on monia ristiriitoja ja epäilyttävyyksiä
Kolumni Antti Ervasti

Oulun yli­opis­ton hi­lau­tu­mi­ses­sa kohti kes­kus­taa on monia ris­ti­rii­to­ja ja epäi­lyt­tä­vyyk­siä

28.06.2020 20:00 14
Tilaajille
Pokkitörmäilijä: Vanhaan vankilaan koronasta parantumaan tai vihaa purkamaan

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Vanhaan van­ki­laan ko­ro­nas­ta pa­ran­tu­maan tai vihaa pur­ka­maan

28.06.2020 16:00 0
Tilaajille
Uusista uhkista selviytyminen edellyttää laajaa turvallisuuskäsitystä - "ilmastonmuutokseen on rokote ollut jo jonkin aikaa"
Kolumni Lassi Heininen

Uusista uhkista sel­viy­ty­mi­nen edel­lyt­tää laajaa tur­val­li­suus­kä­si­tys­tä - "il­mas­ton­muu­tok­seen on rokote ollut jo jonkin aikaa"

28.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkihankkeen kritiikki kohdistuu Oulussa vääriin asioihin
Kolumni Sanna Keskinen

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen kri­tiik­ki koh­dis­tuu Oulussa vääriin asioi­hin

27.06.2020 20:00 19
Tilaajille
Turvalliset ihmissuhteet ovat tärkeintä lapselle - koronakevään jälkeen ei ole varaa samoihin virheisiin kuin 1990-luvun laman aikana
Kolumni Johanna Linner Matikka

Tur­val­li­set ih­mis­suh­teet ovat tär­kein­tä lap­sel­le - ko­ro­na­ke­vään jälkeen ei ole varaa sa­moi­hin vir­hei­siin kuin 1990-lu­vun laman aikana

27.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Valkokangas kutsuu jälleen, mutta palaavatko katsojat?
Kolumni Tero Vainio

Val­ko­kan­gas kutsuu jäl­leen, mutta pa­laa­vat­ko kat­so­jat?

26.06.2020 20:00 1
Tilaajille