Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Kai­nuus­sa 18 uutta tar­tun­taa, korona leviää va­rus­kun­nas­sa – al­tis­tus ollut mah­dol­lis­ta ka­jaa­ni­lai­sis­sa ra­vin­to­lois­sa

Kai­nuus­sa todettiin keskiviikkona 18 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta yh­dek­sän on Ka­jaa­nis­sa pal­ve­le­val­la va­rus­mie­hel­lä.

Kai­nuus­sa todettiin keskiviikkona 18 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta yh­dek­sän on Ka­jaa­nis­sa pal­ve­le­val­la va­rus­mie­hel­lä. Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa on todettu Puo­lus­tus­voi­mien mukaan 19 ko­ro­na­tar­tun­taa.

Muis­ta yh­dek­säs­tä tartunnan saaneesta hen­ki­lös­tä yk­si on Kuh­mos­ta, kuu­si Ka­jaa­nis­ta ja kah­den osal­ta tar­tun­nan­jäl­ji­tys on vie­lä me­neil­lään. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja ta­pauk­sis­ta on mää­rät­ty lä­hes 50.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen mu­kaan ka­jaa­ni­lai­sis­sa ra­vin­to­lois­sa Lun­gi­baa­ri Grön se­kä On­ne­la on voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le lauan­tai-il­lan ja sun­nun­tain aa­mu­yön ai­ka­na 24–25. heinäkuuta.

Ra­vin­to­lois­sa ol­lei­ta ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, jos oi­rei­ta il­me­nee.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt lähes 110  kahdessa viikossa 100 000 asukasta kohti. Vastaava luku Pohjois-Pohjanmaalla on yli 18.

– Nuor­ten ai­kuis­ten osuus tar­tun­nois­ta on huo­mat­ta­va. Ke­ho­tam­me nyt pai­nok­kaas­ti har­kit­se­maan kai­ken ei-vält­tä­mät­tö­män so­siaa­li­sen toi­min­nan ra­joit­ta­mis­ta. Tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen jat­kuu voi­mak­kaa­na, ja nyt tar­vi­taan kaik­kien pa­nos­ta ti­lan­teen rau­hoit­ta­mi­sek­si, ko­ros­taa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta tiedotteessa.

Mo­der­nan ro­ko­tetta alaikäisille

Kai­nuus­sa on nyt li­sät­ty Oma­so­ten ajan­va­rauk­seen mah­dol­li­suus va­ra­ta 16 – 17- vuo­tiail­le se­kä 12 – 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le ro­ko­teai­ka ne­tin.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen tuo­reen tie­don mu­kaan myös Mo­der­nan ro­ko­te­val­mis­teel­la voi­daan jat­kos­sa ro­kot­taa alai­käi­siä.

– Ro­ko­teai­ko­ja on nyt saa­ta­vil­la ja eri­tyi­ses­ti nuo­ret ovat­kin va­ran­neet hy­vin ro­ko­tuk­sia, jo­ka on hy­vä uu­ti­nen. Myös va­rus­mies­ten on mah­dol­li­suus saa­da ro­ko­tuk­set pal­ve­luk­ses­sa ol­les­saan, jo­ten kan­nus­tam­me suo­jau­tu­maan ro­kot­teel­la, kun se on tar­jol­la, toteaa Ero­la.