Kai­nuu­seen saa­pu­neen ku­vaus­ryh­män ko­ro­na­tar­tun­ta tun­nis­tet­tu her­kem­min le­viä­väk­si brit­ti­muun­nok­sek­si

Puo­lan­gal­la ja Hy­ryn­sal­mel­la elo­ku­va­tuo­tan­toa te­ke­väs­sä ku­vaus­ryh­mäs­sä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­mai­sel­la hen­ki­löl­lä maa­han­tu­lo­tes­tauk­sen yh­tey­des­sä.

Puo­lan­gal­la ja Hy­ryn­sal­mel­la elo­ku­va­tuo­tan­toa te­ke­väs­sä ku­vaus­ryh­mäs­sä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­mai­sel­la hen­ki­löl­lä maa­han­tu­lo­tes­tauk­sen yh­tey­des­sä.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­rin mu­kaan HUS-la­bo­ra­to­rion alus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan vi­rus­kan­ta on tun­nis­tet­tu brit­ti­muun­nok­sek­si, jo­ka on her­kem­min le­viä­vä kuin vi­ruk­sen ylei­sem­mät kan­nat.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la täl­lä het­kel­lä kym­me­nen hen­ki­löä ku­vaus­ryh­mäs­tä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Vi­rus­muun­nok­sen ta­kia ka­ran­tee­nia­jat ovat vä­hin­tään 14 vuorokautta.

Ku­vaus­ryh­mä on toi­mi­nut al­ku­vii­kon ai­ka­na muun muassa Uk­ko­hal­lan ja Pal­ja­kan alueel­la. Ku­vauk­sia on teh­ty myös Puo­lan­gan kes­kus­tas­sa.

Kainuun Soten tiedotteen mukaan ku­vauk­sia jat­ke­taan ti­lan­teen sal­li­mis­sa ra­jois­sa ja ku­vaus­ryh­mät toi­mi­vat ja ma­joit­tu­vat ”omis­sa kup­lis­saan”. Al­tis­tu­mis­ris­ki ul­ko­puo­li­siin on mi­ni­moi­tu.

– Lä­hi­päi­vät näyt­tä­vät mi­hin al­tis­tu­mi­set joh­ta­vat. Edel­leen ko­ros­tan, et­tä oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la tar­tun­to­ja voi­daan vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti: maa­han­tu­lo­tes­taus­ta ja omaeh­toi­sia ka­ran­tee­niai­ko­ja tu­lee nou­dat­taa, huo­leh­tia vä­hin­tään kah­den met­rin tur­va­vä­leis­tä, kä­si­hy­gie­nias­ta ja kas­vo­mas­kien käy­tös­tä. Ih­mis­ten ko­koon­tu­mi­nen yh­teen li­sää tar­tun­ta­ris­kiä, jo­ten kaik­ki ei-vält­tä­mä­tön on syy­tä siir­tää tuon­nem­mak­si, pai­not­taa Kouk­ka­ri.

Jälleen uusi tartunta kuntoutuskodin koronaryppäässä

Keskiviikkona ka­jaa­ni­lai­sen Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din tar­tun­ta­ryp­pää­seen liit­tyen on to­det­tu yk­si tar­tun­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la per­heen­jä­se­nel­lä.

Ky­sees­sä on kah­des­kym­me­nes­nel­jäs ta­pauk­seen liit­ty­vä sai­ras­tu­mi­nen.

Alus­ta­vien la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten mu­kaan vi­rus­näyt­teis­tä ei ole löy­ty­nyt muun­nok­sia, jot­ka viit­tai­si­vat her­kem­min le­viä­vään brit­ti­va­riant­tiin.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 11.45.