Yritykset
Kuukausi
Oulussa tarvitaan yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä
Kolumni Päivi Laajala

Oulussa tar­vi­taan yrit­tä­jyy­teen kan­nus­ta­vaa il­ma­pii­riä

04.07.2020 12:00 5
Tilaajille
Oulu sijoittuu isojen kaupunkien yrityskantatilastossa hännille, eikä pärjää vertailussa maan suurien kaupunkien kanssa – yritysten määrä on kuitenkin kasvussa

Oulu si­joit­tuu isojen kau­pun­kien yri­tys­kan­ta­ti­las­tos­sa hän­nil­le, eikä pärjää ver­tai­lus­sa maan suurien kau­pun­kien kanssa – yri­tys­ten määrä on kui­ten­kin kas­vus­sa

30.06.2020 06:00 9
Tilaajille

Kaup­pa­ka­ma­ri­ky­se­ly: koronan ai­heut­ta­ma syvin aal­lon­poh­ja jo takana

25.06.2020 00:01 0
Tuhannet koronan kurittamat yritykset ovat hakeneet alv-palautuksia lainaksi – Lisää maksuaikaa verottajalta on pyytänyt yli 25 000 firmaa

Tu­han­net koronan ku­rit­ta­mat yri­tyk­set ovat ha­ke­neet alv-pa­lau­tuk­sia lai­nak­si – Lisää mak­su­ai­kaa ve­rot­ta­jal­ta on pyy­tä­nyt yli 25 000 firmaa

12.06.2020 06:00 0
Vanhemmat
60 vuotta täyttävä Keskon pääjohtaja Mikko Helander uskoo joukkovoimaan: "On tärkeää löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille"

60 vuotta täyt­tä­vä Keskon pää­joh­ta­ja Mikko He­lan­der uskoo jouk­ko­voi­maan: "On tärkeää löytää oikeat ihmiset oi­keil­le pai­koil­le"

01.06.2020 19:00 0
Oululaiset vientiyritykset keskeisessä roolissa ministeri Skinnarin strategiassa – "Oulussa on totuttu menestymään ja tuota menestymisen kulttuuria Suomi nyt tarvitsee"

Ou­lu­lai­set vien­ti­yri­tyk­set kes­kei­ses­sä roo­lis­sa mi­nis­te­ri Skin­na­rin stra­te­gias­sa – "Ou­lus­sa on totuttu me­nes­ty­mään ja tuota me­nes­ty­mi­sen kult­tuu­ria Suomi nyt tar­vit­see"

25.05.2020 22:55 1
Tilaajille
Osakeyhtiöitä perustettu koronasta huolimatta enemmän kuin aiempina vuosina, 2019 oli ennätysvuosi – Näille aloille firmoja syntyy

Osa­ke­yh­tiöi­tä pe­rus­tet­tu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta enemmän kuin aiem­pi­na vuo­si­na, 2019 oli en­nä­tys­vuo­si – Näille aloille firmoja syntyy

25.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Kriisistä nouseville yrittäjille isoin tuki – myös julkisella puolella syytä heittää vanhoja toimintatapoja romukoppaan

Krii­sis­tä nou­se­vil­le yrit­tä­jil­le isoin tuki – myös jul­ki­sel­la puo­lel­la syytä heittää vanhoja toi­min­ta­ta­po­ja ro­mu­kop­paan

23.05.2020 08:30 1
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:54 0
Tilaajille