Ylivieska
Kuukausi
Kevään lämpöennätys rikki, Ylivieskassa ja Haapavedellä päästiin yli 20 asteen

Kevään läm­pö­en­nä­tys rikki, Yli­vies­kas­sa ja Haa­pa­ve­del­lä pääs­tiin yli 20 asteen

23.05.2020 17:02 0
Lavetin laakeri ryhtyi savuttamaan ajossa Ylivieskassa, varsinaista paloa ei syttynyt

Lavetin laakeri ryhtyi sa­vut­ta­maan ajossa Yli­vies­kas­sa, var­si­nais­ta paloa ei syt­ty­nyt

20.05.2020 21:10 0
Matkailuauto muutettiin liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi Ylivieskassa – palvelu aloittaa toimintansa toukokuun lopussa

Mat­kai­lu­au­to muu­tet­tiin liik­ku­vak­si nuorten koh­taa­mis­pai­kak­si Yli­vies­kas­sa – palvelu aloit­taa toi­min­tan­sa tou­ko­kuun lopussa

20.05.2020 12:20 0
Raskas ajoneuvo kaatui tielle Ylivieskassa – liikennehaitta jatkunut tuntikausia

Raskas ajo­neu­vo kaatui tielle Yli­vies­kas­sa – lii­ken­ne­hait­ta jat­ku­nut tun­ti­kau­sia

18.05.2020 11:20 0
Kirkko kohoaa keskelle kylää paikallisin voimin – korona siirsi vapulle suunnitellut harjannostajaiset syksyyn

Kirkko kohoaa kes­kel­le kylää pai­kal­li­sin voimin – korona siirsi vapulle suun­ni­tel­lut har­jan­nos­ta­jai­set syksyyn

17.05.2020 06:00 1
Ylivieskan kirkon rakennusrahastoon kertynyt satojatuhansia euroja

Yli­vies­kan kirkon ra­ken­nus­ra­has­toon ker­ty­nyt sa­to­ja­tu­han­sia euroja

14.05.2020 17:54 0
Vanhemmat
Selvitys korostaa kaksoisraiteen merkitystä Pohjois-Suomelle – Oulun ja Ylivieskan välinen yksiraiteinen rataosuus on tiheästi liikennöity ja hyvin häiriöherkkä

Sel­vi­tys ko­ros­taa kak­sois­rai­teen mer­ki­tys­tä Poh­jois-Suo­mel­le – Oulun ja Yli­vies­kan välinen yk­si­rai­tei­nen ra­ta­osuus on ti­heäs­ti lii­ken­nöi­ty ja hyvin häi­riö­herk­kä

30.01.2020 11:18 24
Ylivieskan kirkon peruskivi muurattiin – aikakapseliin piilotettiin koululaisten kirjeitä, päivän lehti ja vanhan kirkon avain

Yli­vies­kan kirkon pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin – ai­ka­kap­se­liin pii­lo­tet­tiin kou­lu­lais­ten kir­jei­tä, päivän lehti ja vanhan kirkon avain

10.12.2019 14:44 2
Ylivieskan uuden kirkon rakennustyöt aloitettiin, valmista odotetaan vuoden 2021 pääsiäiseksi – "Seurakuntalaisille tämä on tärkeä hetki"

Yli­vies­kan uuden kirkon ra­ken­nus­työt aloi­tet­tiin, val­mis­ta odo­te­taan vuoden 2021 pää­siäi­sek­si – "Seu­ra­kun­ta­lai­sil­le tämä on tärkeä hetki"

30.09.2019 14:35 10
Ylivieskan kirkon rakentaminen alkaa mahdollisesti syksyllä – Kirkkohallitus vahvisti rakennussuunnitelman

Yli­vies­kan kirkon ra­ken­ta­mi­nen alkaa mah­dol­li­ses­ti syk­syl­lä – Kirk­ko­hal­li­tus vah­vis­ti ra­ken­nus­suun­ni­tel­man

21.08.2019 11:35 45
Hiippakuntavaltuusto huolissaan Ylivieskan kirkon rakentamisvalmisteluiden keskeytymisestä – aikoo kiirehtiä asian käsittelyä

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to huo­lis­saan Yli­vies­kan kirkon ra­ken­ta­mis­val­mis­te­lui­den kes­key­ty­mi­ses­tä – aikoo kii­reh­tiä asian kä­sit­te­lyä

08.06.2019 18:30 18
Ylivieskan kirkon kustannukset uhkaavat paisua – suunnittelumuutoksilla kiritään kustannuksia kuriin

Yli­vies­kan kirkon kus­tan­nuk­set uh­kaa­vat pai­sua – suun­nit­te­lu­muu­tok­sil­la ki­ri­tään kus­tan­nuk­sia kuriin

24.01.2019 12:22 35
Kirkolliskokous varaa miljoonan euron tukisumman Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen

Kir­kol­lis­ko­kous varaa mil­joo­nan euron tu­ki­sum­man Yli­vies­kan uuden kirkon ra­ken­ta­mi­seen

09.11.2018 12:26 4
Mikä nimeksi Ylivieskan uudelle kirkolle?

Mikä nimeksi Yli­vies­kan uudelle kir­kol­le?

06.11.2018 17:25 23

Yli­vies­kan kirkon suun­nit­te­li­ja va­lit­tiin

03.07.2018 20:35 0

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta kil­pai­lut­taa uuden kirkon kes­kei­set hank­keet al­ku­met­reil­lä

28.02.2018 17:43 0
Ylivieska saa uuden harmaakiviperinteeseen nojaavan kirkon - "Kirkko muodostuu kaupunkikuvan kiintopisteeksi"

Yli­vies­ka saa uuden har­maa­ki­vi­pe­rin­tee­seen no­jaa­van kirkon - "Kirkko muo­dos­tuu kau­pun­ki­ku­van kiin­to­pis­teek­si"

06.11.2017 13:11 60
Lukijat äänestivät: Side on suosikki Ylivieskan kirkoksi

Lukijat ää­nes­ti­vät: Side on suo­sik­ki Yli­vies­kan kir­kok­si

19.09.2017 06:25 30
Ylivieskan kirkkoherrakin yllättyi suunnitelmien määrästä – äänestä näistä 22 kirkosta suosikkiasi

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra­kin yl­lät­tyi suun­ni­tel­mien mää­räs­tä – äänestä näistä 22 kir­kos­ta suo­sik­kia­si

26.08.2017 07:00 183
22 työtä jatkoon Ylivieskan uuden kirkon arkkitehtuurikisassa – suunnitelmat keräsivät runsaasti palautetta

22 työtä jatkoon Yli­vies­kan uuden kirkon ark­ki­teh­tuu­ri­ki­sas­sa – suun­ni­tel­mat ke­rä­si­vät run­saas­ti pa­lau­tet­ta

22.08.2017 18:46 5