Verot
Tietosuojavaltuutettu verottajan tulotietolinjauksesta: "Asia on viranomaisen käsittelyssä, ja me annamme lausunnon, jos sitä pyydetään"

Tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu ve­rot­ta­jan tu­lo­tie­to­lin­jauk­ses­ta: "Asia on vi­ran­omai­sen kä­sit­te­lys­sä, ja me annamme lau­sun­non, jos sitä pyy­de­tään"

06.11.2019 10:28 0
Naisten nousu tulokärkeen edellyttää riskinottoa – esimerkkejä löytyy jo, vaikka listauksissa jylläävät yhä miehet

Naisten nousu tu­lo­kär­keen edel­lyt­tää ris­kin­ot­toa – esi­merk­ke­jä löytyy jo, vaikka lis­tauk­sis­sa jyl­lää­vät yhä miehet

05.11.2019 21:03 1
SK: Verohallinto teki linjauksen suurituloisten tietojen salaamisesta suullisesti – ratkaisusta ei ole olemassa yhtään asiakirjaa

SK: Ve­ro­hal­lin­to teki lin­jauk­sen suu­ri­tu­lois­ten tie­to­jen sa­laa­mi­ses­ta suul­li­ses­ti – rat­kai­sus­ta ei ole ole­mas­sa yhtään asia­kir­jaa

05.11.2019 12:37 47
Verotietojen julkaisu aiheuttaa monessa kateutta – kysyimme, kuinka kadehtimisesta pääsisi eroon: "Kateuden vastavoima on kiitollisuus"

Ve­ro­tie­to­jen jul­kai­su ai­heut­taa monessa ka­teut­ta – ky­syim­me, kuinka ka­deh­ti­mi­ses­ta pääsisi eroon: "Ka­teu­den vas­ta­voi­ma on kii­tol­li­suus"

04.11.2019 19:00 2
Tilaajille
Kohutuista hoivayhtiöistä kaikki eivät maksa yhteisöveroa Suomeen – Esperi Care jo kolmatta vuotta putkeen nollilla

Ko­hu­tuis­ta hoi­va­yh­tiöis­tä kaikki eivät maksa yh­tei­sö­ve­roa Suomeen – Esperi Care jo kol­mat­ta vuotta putkeen nol­lil­la

04.11.2019 15:43 4
Journalistiliitto ja Medialiitto kantelevat verottajan toiminnasta oikeuskanslerille – Huolena se, että viranomaiset alkavat rajoittaa tietoja

Jour­na­lis­ti­liit­to ja Me­dia­liit­to kan­te­le­vat ve­rot­ta­jan toi­min­nas­ta oi­keus­kans­le­ril­le – Huolena se, että vi­ran­omai­set alkavat ra­joit­taa tietoja

04.11.2019 14:23 8
Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan kotipaikka on verotietojen mukaan Uusimaa, ja hän maksoi veronsa Helsinkiin – soitimme, mistä on kyse

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan Päivi Laa­ja­lan ko­ti­paik­ka on ve­ro­tie­to­jen mukaan Uu­si­maa, ja hän maksoi veronsa Hel­sin­kiin – soi­tim­me, mistä on kyse

04.11.2019 13:52 27
Kyösti Oikarinen ja Martti Korhonen olivat kovatuloisimpia Oulun valtuustossa – katso lista

Kyösti Oi­ka­ri­nen ja Martti Kor­ho­nen olivat ko­va­tu­loi­sim­pia Oulun val­tuus­tos­sa – katso lista

04.11.2019 10:33 1
Rosvopoliisi Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa – Katso, miten tienasivat entiset jengipomot Janne "Nacci" Tranberg ja Keijo Vilhunen

Ros­vo­po­lii­si Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa – Katso, miten tie­na­si­vat entiset jen­gi­po­mot Janne "Nacci" Tran­berg ja Keijo Vil­hu­nen

04.11.2019 10:29 1
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on hallituksen tulokuningas – näin Antti Rinteen hallituksen ministerit tienasivat viime vuonna

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Leppä on hal­li­tuk­sen tu­lo­ku­nin­gas – näin Antti Rinteen hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rit tie­na­si­vat viime vuonna

04.11.2019 09:01 15
Kohuttujen hoivakotien johtamisella päästiin hyville tuloilla – Tulokärjessä Attendon johtaja, jonka pottia nostivat miljoonien eurojen pääomatulot

Ko­hut­tu­jen hoi­va­ko­tien joh­ta­mi­sel­la pääs­tiin hyville tu­loil­la – Tu­lo­kär­jes­sä At­ten­don joh­ta­ja, jonka pottia nos­ti­vat mil­joo­nien eurojen pää­oma­tu­lot

04.11.2019 09:00 2
Rakennuskonserni Lehdon entinen suuromistaja Asko Myllymäki sai yli 40,5 miljoonan euron tulot Pohjois-Pohjanmaalla

Ra­ken­nus­kon­ser­ni Lehdon entinen suur­omis­ta­ja Asko Myl­ly­mä­ki sai yli 40,5 mil­joo­nan euron tulot Poh­jois-Poh­jan­maal­la

04.11.2019 08:48 30
Tällaiset ovat suomalaisten keskitulot – kolmella viidestä tulot jäävät alle 30 000 euroon

Täl­lai­set ovat suo­ma­lais­ten kes­ki­tu­lot – kol­mel­la vii­des­tä tulot jäävät alle 30 000 euroon

04.11.2019 08:35 8
Postin ex-toimitusjohtaja joutui palkkakohuun ja erosi – Tulot hipoivat lähes miljoonaa euroa

Postin ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja joutui palk­ka­ko­huun ja erosi – Tulot hi­poi­vat lähes mil­joo­naa euroa

04.11.2019 08:35 3
Verotusvirhe paisutti tulot kaksinkertaisiksi, kertoo Ultra Bra -solisti Vuokko Hovatta: "Teen paljon töitä, mutta en nyt ihan noin paljon"

Ve­ro­tus­vir­he pai­sut­ti tulot kak­sin­ker­tai­sik­si, kertoo Ultra Bra -so­lis­ti Vuokko Ho­vat­ta: "Teen paljon töitä, mutta en nyt ihan noin paljon"

02.11.2018 13:36 0
Nyt puhuu kryptovaluuttamiljonääri – Asuu hotellissa ympärivuotisesti, kävi erikoislukion, viettää aikansa ulkomailla

Nyt puhuu kryp­to­va­luut­ta­mil­jo­nää­ri – Asuu ho­tel­lis­sa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti, kävi eri­kois­lu­kion, viettää aikansa ul­ko­mail­la

01.11.2018 22:56 54
Kommentti: Tulotiedot todistavat, että on yhä lottovoitto syntyä mieheksi Suomeen – niin ei pitäisi olla

Kom­ment­ti: Tu­lo­tie­dot to­dis­ta­vat, että on yhä lot­to­voit­to syntyä mie­hek­si Suomeen – niin ei pitäisi olla

01.11.2018 17:23 28
Pääomatulomiljönääri erottautui jo matikkanerojen hautomossa – "Hiomaton timantti ja ohjelmointivirtuoosi jo silloin", sanoo opettaja

Pääo­ma­tu­lo­mil­jö­nää­ri erot­tau­tui jo ma­tik­ka­ne­ro­jen hau­to­mos­sa – "Hio­ma­ton ti­mant­ti ja oh­jel­moin­ti­vir­tuoo­si jo sil­loin", sanoo opet­ta­ja

01.11.2018 15:11 4
"Pysäyttävään grafiikkaan" tuli selvä suunnanmuutos – Oulun yhteisöverokertymä nousi pitkästä aikaa yli 40 miljoonan euron

"Py­säyt­tä­vään gra­fiik­kaan" tuli selvä suun­nan­muu­tos – Oulun yh­tei­sö­ve­ro­ker­ty­mä nousi pit­käs­tä aikaa yli 40 mil­joo­nan euron

01.11.2018 13:35 9
Juha Junno ylsi yhä koviin tuloihin, vaikka jätti tehtävänsä kesken vuotta

Juha Junno ylsi yhä koviin tu­loi­hin, vaikka jätti teh­tä­vän­sä kesken vuotta

01.11.2018 11:51 5