Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Ulkomaan politiikka
Viimeisin 12 tuntia
Rajavartiosto: Neljän henkilön epäillään tulleen luvatta Venäjältä Suomeen Kuusamossa

Ra­ja­var­tios­to: Neljän hen­ki­lön epäil­lään tulleen luvatta Ve­nä­jäl­tä Suomeen Kuu­sa­mos­sa

25.09.2022 22:22 8
Sauli Niinistö CNN-haastattelussa: Putinin on hyvin vaikea hyväksyä tappiota Ukrainassa – "Hän on pannut kaiken peliin"

Sauli Nii­nis­tö CNN-haas­tat­te­lus­sa: Putinin on hyvin vaikea hy­väk­syä tap­pio­ta Uk­rai­nas­sa – "Hän on pannut kaiken peliin"

25.09.2022 19:19 6
Meduza: Venäjä aikoo kieltää palvelusikäisiltä miehiltä maasta poistumisen – jopa Putinin tukijat huolestuneita liikekannallepanon ongelmista

Meduza: Venäjä aikoo kieltää pal­ve­lus­ikäi­sil­tä mie­hil­tä maasta pois­tu­mi­sen – jopa Putinin tukijat huo­les­tu­nei­ta lii­ke­kan­nal­le­pa­non on­gel­mis­ta

25.09.2022 19:15 7
Viimeisin 24 tuntia
Suomalaisille tärkeä puun poltto piinasi EU-parlamentissa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiukentumassa

Suo­ma­lai­sil­le tärkeä puun poltto piinasi EU-par­la­men­tis­sa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiu­ken­tu­mas­sa

25.09.2022 10:31 35
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Lavrov syytti länttä "groteskista" russofobiasta ja pyrkimyksestä "tuhota" Venäjä

Lavrov syytti länttä "g­ro­tes­kis­ta" rus­so­fo­bias­ta ja pyr­ki­myk­ses­tä "tu­ho­ta" Venäjä

24.09.2022 23:12 44
Iranilaiset osoittivat mieltä naisten puolesta Oulussa – väkeä kokoontui Toripolliisi-patsaan ympärille

Ira­ni­lai­set osoit­ti­vat mieltä naisten puo­les­ta Oulussa – väkeä ko­koon­tui To­ri­pol­lii­si-pat­saan ym­pä­ril­le

24.09.2022 20:55 9
Tilaajille
Suomeen voi tulla jopa 20 000 ihmistä itärajan kautta viikonlopun aikana – koronaa edeltänyttä tasoa ei vielä saavuteta

Suomeen voi tulla jopa 20 000 ihmistä itä­ra­jan kautta vii­kon­lo­pun aikana – koronaa edel­tä­nyt­tä tasoa ei vielä saa­vu­te­ta

25.09.2022 12:16 14
Oulussa vierailevan ministeri Ville Skinnarin mielestä oululaisella osaamisella on mahdollisuus uudistaa maailman teollisuutta

Oulussa vie­rai­le­van mi­nis­te­ri Ville Skin­na­rin mie­les­tä ou­lu­lai­sel­la osaa­mi­sel­la on mah­dol­li­suus uu­dis­taa maail­man teol­li­suut­ta

24.09.2022 13:30 7
Tilaajille
Biden varoitti Venäjää liittämästä Ukrainan alueita itseensä – Zelenskyi uskoo maailman tuomitsevan näennäiskansanäänestykset

Biden va­roit­ti Venäjää liit­tä­mäs­tä Uk­rai­nan alueita it­seen­sä – Ze­lens­kyi uskoo maail­man tuo­mit­se­van näen­näis­kan­san­ää­nes­tyk­set

24.09.2022 08:52 1
Näin historiallinen tapahtumasarja eteni Putinin uhkavaatimuksista täyteen sotaan Ukrainassa ja Suomen Nato-käänteeseen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

Näin his­to­rial­li­nen ta­pah­tu­ma­sar­ja eteni Putinin uh­ka­vaa­ti­muk­sis­ta täyteen sotaan Uk­rai­nas­sa ja Suomen Na­to-kään­tee­seen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

24.09.2022 08:00 11
Tilaajille
Zelenskyi kehotti venäläisiä osoittamaan mieltä liikekannallepanoa vastaan – "Protestoikaa, taistelkaa vastaan, paetkaa tai antautukaa ukrainalaisille"

Ze­lens­kyi kehotti ve­nä­läi­siä osoit­ta­maan mieltä lii­ke­kan­nal­le­pa­noa vastaan – "P­ro­tes­toi­kaa, tais­tel­kaa vas­taan, paetkaa tai an­tau­tu­kaa uk­rai­na­lai­sil­le"

23.09.2022 22:56 4
Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikoilla on edelleen rauhallista – vain muutama venäläinen on kertonut maahantulon syyksi osittaisen liikekannallepanon

Ra­ja-Joo­se­pin ja Sallan ra­jan­yli­tys­pai­koil­la on edel­leen rau­hal­lis­ta – vain muutama ve­nä­läi­nen on ker­to­nut maa­han­tu­lon syyksi osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non

23.09.2022 20:50 1
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto itärajan liikenteen kiristämisestä: Pelkällä turismiperusteella ei Suomeen jatkossa pääse – matkustamiseen tarvitaan erityinen syy

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to itä­ra­jan lii­ken­teen ki­ris­tä­mi­ses­tä: Pel­käl­lä tu­ris­mi­pe­rus­teel­la ei Suomeen jat­kos­sa pääse – ­mat­kus­ta­mi­seen tar­vi­taan eri­tyi­nen syy

23.09.2022 20:13 38
Suomi rajoittamassa venäläisten maahantuloa – ulkoministeri Haavistolla info tänään

Suomi ra­joit­ta­mas­sa ve­nä­läis­ten maa­han­tu­loa – ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­tol­la info tänään

23.09.2022 17:42 3
YK:n tutkijat vahvistavat: Venäjä syyllistynyt useisiin sotarikoksiin Ukrainassa

YK:n tut­ki­jat vah­vis­ta­vat: Venäjä syyl­lis­ty­nyt usei­siin so­ta­ri­kok­siin Uk­rai­nas­sa

23.09.2022 13:34 15
Ruotsissa kuollut tänä vuonna ampumisissa puolensataa ihmistä – kuolleiden määrä jälleen matkalla uuteen ennätykseen

Ruot­sis­sa kuollut tänä vuonna am­pu­mi­sis­sa puo­len­sa­taa ihmistä – kuol­lei­den määrä jälleen mat­kal­la uuteen en­nä­tyk­seen

23.09.2022 08:01 11
Näistä syistä Venäjän reserviläiset voisivat saada turvapaikan Suomesta – "Se ei automaattisesti ole peruste, että voisi joutua asepalvelukseen"

Näistä syistä Venäjän re­ser­vi­läi­set voi­si­vat saada tur­va­pai­kan Suo­mes­ta – "Se ei au­to­maat­ti­ses­ti ole pe­rus­te, että voisi joutua ase­pal­ve­luk­seen"

22.09.2022 20:08 13
Tilaajille
Miljardimenetyksen tausta selvitettävä – Fortumissa monella on peiliin katsomista
Pääkirjoitus

Mil­jar­di­me­ne­tyk­sen tausta sel­vi­tet­tä­vä – For­tu­mis­sa monella on peiliin kat­so­mis­ta

22.09.2022 20:00 42
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjällä tulee todennäköisesti olemaan suuria haasteita reserviläisten ottamisessa palvelukseen

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Ve­nä­jäl­lä tulee to­den­nä­köi­ses­ti olemaan suuria haas­tei­ta re­ser­vi­läis­ten ot­ta­mi­ses­sa pal­ve­luk­seen

22.09.2022 12:14 15
Rajaliikenne näyttää vilkastuvan kaakossa Venäjän osittaisen liikekannallepanon jälkeen, Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikoilla ollut rauhallista

Ra­ja­lii­ken­ne näyttää vil­kas­tu­van kaa­kos­sa Venäjän osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non jäl­keen, Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­koil­la ollut rau­hal­lis­ta

22.09.2022 11:26 10
Tilaajille