Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 4 tuntia

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Po­ti­las­opas vähensi ala­sel­kä­ki­pu­po­ti­lai­den tar­pee­ton­ta ku­van­ta­mis­ta ja sai­raus­pois­sa­olo­ja

07:37

Sara Wack­li­nin kodin iäkkäät asuk­kaat ke­rä­si­vät 760 euroa ai­vo­pe­su­rin han­kin­taan yli­opis­tol­le – haas­ta­vat kaikki mukaan ke­räyk­seen

06:00 5
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus

Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

22.09.2021 20:00 9
Tilaajille

Mitä hyötyä on ko­ro­na­pas­sis­ta? Sel­vi­tim­me Oulun ter­veys­joh­ta­jan sekä ta­pah­tu­ma-alan am­mat­ti­lai­sen nä­ke­myk­set

22.09.2021 18:00 4
Tilaajille

Tut­ki­mus osoit­taa, että muis­ti­sai­rai­den omais­hoi­ta­ja­na toi­mi­vat puo­li­sot huo­leh­ti­vat kump­pa­neis­taan sil­loin­kin, kun apua pitäisi saada jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta

22.09.2021 11:09 3

Oulun neu­vo­lat aloit­ti­vat yh­teis­työn Met­sä­hal­li­tuk­sen kanssa – ou­lu­lai­set lap­si­per­heet saavat neu­vo­la­käyn­nil­lä ret­ki­vink­ke­jä lä­hi­luon­toon

22.09.2021 10:44 1
Viikko ja vanhemmat

Mas­ki­suo­si­tuk­set hel­pot­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta, jääkö maski nyt naulaan

22.09.2021 21:23 84

Väärät us­ko­muk­set vai­kut­ta­vat Ve­nä­jäl­lä mat­kai­le­vien miesten kon­do­min käyt­töön

22.09.2021 08:40 2

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 19:22 26

Van­hem­muu­den mer­ki­tys­tä lapsen ke­hi­tyk­ses­sä tut­ki­nut Julia Jäkel psy­ko­lo­gian pro­fes­so­rik­si Oulun yli­opis­toon

21.09.2021 13:12 2
Tilaajille

THL ra­por­toi nor­maa­lis­ti tar­tun­ta­lu­vut on­gel­mien jäl­keen, Poh­jois-Poh­jan­maal­la alle 30 uutta ta­paus­ta

21.09.2021 13:45 8

Ilman ko­ronapas­sia kan­nat­ta­va­kin kult­tuu­ri­lai­tos voi joutua sul­ke­maan oviaan kol­man­te­na pe­rät­täi­se­nä vuotena – "En käsitä, mikä on kes­tä­nyt näin kauan"

20.09.2021 19:21 12
Tilaajille

Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­ko­te osoit­tau­tu­nut tur­val­li­sek­si 5–11-vuo­tiail­la, val­mis­ta­jat ker­to­vat

20.09.2021 15:13 9

To­det­tu­jen tar­tun­to­jen määrä kasvoi Oulussa sel­väs­ti – sai­raa­la­hoi­don tarve sen sijaan ei

20.09.2021 17:28

Muis­ti­sai­rauk­sia voi esiin­tyä myös nuo­ril­la – "Ny­kyään tie­to­ko­neen käyt­tö­tai­dot unoh­tu­vat usein en­sim­mäi­se­nä"

20.09.2021 10:26 1

Moni ko­kei­lee nykyään glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta eri­lai­siin vai­voi­hin ja saa avun – vi­ral­li­sek­si hoi­to­muo­dok­si se on mää­ri­tel­ty kui­ten­kin vain ke­lia­kiaan

20.09.2021 06:30 1
Tilaajille

Kaksi kol­mes­ta 12 vuotta täyt­tä­nees­tä saanut toisen ko­ro­na­ro­kot­teen, THL:n tämän päivän lu­vuis­sa mah­dol­li­sia puut­tei­ta

19.09.2021 14:11

THL:n Ter­va­hau­ta jar­rut­te­lee koronan pois­ta­mis­ta yleis­vaa­ral­lis­ten tar­tun­ta­tau­tien lis­tal­ta – "Työ­ka­lu­pak­kia edel­leen tar­vi­taan"

19.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­mä­tön jo­no­ti­lan­ne ter­vey­den­huol­los­sa – hoitoon pääsyn hi­tau­del­la on suuria vai­ku­tuk­sia po­ti­laan elämään

19.09.2021 05:30
Tilaajille

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi ro­ko­tet­ta on saanut 62,7 pro­sent­tia 12 vuotta täyt­tä­neis­tä

18.09.2021 13:24 4