Syyria
Kymmenen ranskalaislasta kotiutuu Syyriasta – suomalaislasten kotiinpääsy al-Holin leiriltä on jäissä, sillä "keskusteluyhteys on poikki"

Kym­me­nen rans­ka­lais­las­ta ko­tiu­tuu Syy­rias­ta – suo­ma­lais­las­ten ko­tiin­pää­sy al-Ho­lin lei­ril­tä on jäissä, sillä "kes­kus­te­luyh­teys on poikki"

22.06.2020 21:42 0
Analyysi: Yltääkö Suomen lain koura Syyriaan asti? Terroristijärjestöä vastaan todistavia tuskin jonoksi asti

Ana­lyy­si: Yltääkö Suomen lain koura Syy­riaan asti? Ter­ro­ris­ti­jär­jes­töä vastaan to­dis­ta­via tuskin jonoksi asti

08.06.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: Al-Holista palanneiden vastaanotto Suomessa voi ratkaista sen, tuleeko heistä täällä turvallisuusuhka
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Al-Ho­lis­ta pa­lan­nei­den vas­taan­ot­to Suo­mes­sa voi rat­kais­ta sen, tuleeko heistä täällä tur­val­li­suus­uh­ka

01.06.2020 17:00 11
Tilaajille
Esiselvitykset aloittava keskusrikospoliisi: al-Hol -palaajat eivät ole yhteismitallisia – "Jokainen on yksilö tässä tutkinnassa"

Esi­sel­vi­tyk­set aloit­ta­va kes­kus­ri­kos­po­lii­si: al-Hol -pa­laa­jat eivät ole yh­teis­mi­tal­li­sia – "Jo­kai­nen on yksilö tässä tut­kin­nas­sa"

01.06.2020 16:44 1
Al-Holista tulevien vastaanottamiseen on varauduttu pitkään

Al-Ho­lis­ta tu­le­vien vas­taan­ot­ta­mi­seen on va­rau­dut­tu pitkään

31.05.2020 18:25 0
Ulkoministeriö al-Holista saapuneista suomalaisista: "Ovat olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa"

Ul­ko­mi­nis­te­riö al-Ho­lis­ta saa­pu­neis­ta suo­ma­lai­sis­ta: "Ovat olo­suh­tei­siin nähden hyvässä kun­nos­sa"

31.05.2020 16:36 8
Ulkoministeriö vahvistaa: Al-Holin leirillä olleita saapumassa Suomeen – ministeriö tiedottaa lisää myöhemmin tänään

Ul­ko­mi­nis­te­riö vah­vis­taa: Al-Ho­lin lei­ril­lä olleita saa­pu­mas­sa Suomeen – mi­nis­te­riö tie­dot­taa lisää myö­hem­min tänään

31.05.2020 15:29 11
Lähes miljoona siviiliä on paennut sotaa Luoteis-Syyriassa – YK:n päällikkö: Syyriaan uhkaa syntyä "2000-luvun suurin humanitaarinen kauhutarina"

Lähes mil­joo­na si­vii­liä on paennut sotaa Luo­teis-Syy­rias­sa – YK:n pääl­lik­kö: Syy­riaan uhkaa syntyä "2000-lu­vun suurin hu­ma­ni­taa­ri­nen kau­hu­ta­ri­na"

18.02.2020 14:35 3

Syyrian ja Turkin ar­mei­jat käyneet tais­te­lui­ta Poh­jois-Syy­rias­sa, kertoo Syyrian sotaa tark­kai­le­va jär­jes­tö

29.10.2019 13:18 2
Suomalainen asiantuntija Isisin tulevaisuudesta al-Baghdadin kuoleman jälkeen: "Irakilainen klikki säilynee johdossa"

Suo­ma­lai­nen asian­tun­ti­ja Isisin tu­le­vai­suu­des­ta al-Bagh­da­din kuo­le­man jäl­keen: "I­ra­ki­lai­nen klikki säi­ly­nee joh­dos­sa"

27.10.2019 13:11 3
Tällainen oli maailman etsityimmäksi henkilöksi kuvailtu terroristijohtaja – Yhdysvaltain armeija tappoi Isis-johtaja al-Baghdadin

Täl­lai­nen oli maail­man et­si­tyim­mäk­si hen­ki­lök­si ku­vail­tu ter­ro­ris­ti­joh­ta­ja – Yh­dys­val­tain armeija tappoi Isis-joh­ta­ja al-Bagh­da­din

27.10.2019 10:12 21
Onnistuuko Turkin aikomus palauttaa Syyrian pakolaiset "turva-alueelle"? Erdogan hakee tukea Venäjältä

On­nis­tuu­ko Turkin aikomus pa­laut­taa Syyrian pa­ko­lai­set "tur­va-alueel­le"? Erdogan hakee tukea Ve­nä­jäl­tä

21.10.2019 16:47 5
Pompeo: On kaikkien maiden velvollisuus ottaa kansalaisensa Syyrian-leireiltä – "Aselevon tavoitteet saavutetaan 96 tunnissa"

Pompeo: On kaik­kien maiden vel­vol­li­suus ottaa kan­sa­lai­sen­sa Syy­rian-lei­reil­tä – "A­se­le­von ta­voit­teet saa­vu­te­taan 96 tun­nis­sa"

18.10.2019 22:47 9
USA:n ja Turkin torstaina sopimaa tulitaukoa rikottiin jo? – Pohjois-Syyrian rajalla havaittiin savua ja pauketta

USA:n ja Turkin tors­tai­na sopimaa tu­li­tau­koa ri­kot­tiin jo? – Poh­jois-Syy­rian rajalla ha­vait­tiin savua ja pau­ket­ta

18.10.2019 20:48 1
Kurdit syyttävät Turkkia napalmin ja valkoisen fosforin käytöstä – yhä useammalla haavoittuneella on palovammoja

Kurdit syyt­tä­vät Turkkia na­pal­min ja val­koi­sen fos­fo­rin käy­tös­tä – yhä useam­mal­la haa­voit­tu­neel­la on pa­lo­vam­mo­ja

17.10.2019 12:49 10
Erdogan taipui tapaamaan Yhdysvaltain varapresidentin – Mike Pencen odotetaan painostavan Turkkia lopettamaan hyökkäyksen Pohjois-Syyriassa

Erdogan taipui ta­paa­maan Yh­dys­val­tain va­ra­pre­si­den­tin – Mike Pencen odo­te­taan pai­nos­ta­van Turkkia lo­pet­ta­maan hyök­käyk­sen Poh­jois-Syy­rias­sa

16.10.2019 22:34 5
Yhdysvallat ilmoitti asettavansa pakotteita Turkille – "Olen valmis tuhoamaan Turkin talouden nopeasti"

Yh­dys­val­lat il­moit­ti aset­ta­van­sa pa­kot­tei­ta Tur­kil­le – "Olen valmis tu­hoa­maan Turkin ta­lou­den no­peas­ti"

15.10.2019 09:16 11
Hyökkäyksessä Syyriaan kuollut ainakin kymmeniä, jopa satoja – Yhdysvalloissa viritellään usealla taholla Turkin vastaisia pakotteita

Hyök­käyk­ses­sä Syy­riaan kuollut ainakin kym­me­niä, jopa satoja – Yh­dys­val­lois­sa vi­ri­tel­lään usealla taholla Turkin vas­tai­sia pa­kot­tei­ta

11.10.2019 09:12 4
Trump pyysi diplomaatteja neuvottelemaan tulitauosta Syyrian kurdien ja Turkin välillä

Trump pyysi dip­lo­maat­te­ja neu­vot­te­le­maan tu­li­tauos­ta Syyrian kurdien ja Turkin välillä

11.10.2019 08:14 11
Erdogan uhkaa päästää syyrialaispakolaiset Eurooppaan, jos sen operaatio nähdään miehityksenä – Tämä Turkin sotatoimista Syyriassa tiedetään nyt

Erdogan uhkaa päästää syy­ria­lais­pa­ko­lai­set Eu­roop­paan, jos sen ope­raa­tio nähdään mie­hi­tyk­se­nä – Tämä Turkin so­ta­toi­mis­ta Syy­rias­sa tie­de­tään nyt

10.10.2019 15:32 18