Sykkeli-kaupunkipyörät
Kuukausi
Tulot unohtuivat Sykkeli-puheista – "Kaupunki voisi jopa ansaita", sanoo Oulun kaupunkipyöräjärjestelmää operoivan yrityksen kaupallinen johtaja Aki Laiho

Tulot unoh­tui­vat Syk­ke­li-pu­heis­ta – "Kau­pun­ki voisi jopa an­sai­ta", sanoo Oulun kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mää ope­roi­van yri­tyk­sen kau­pal­li­nen johtaja Aki Laiho

01.06.2020 06:00 9
Tilaajille
Puolalainen Sykkeli-firma jättänyt yrityssaneeraus- ja konkurssihakemukset – Tilanne Oulussa mainittu yhdeksi syyksi

Puo­la­lai­nen Syk­ke­li-fir­ma jät­tä­nyt yri­tys­sa­nee­raus- ja kon­kurs­si­ha­ke­muk­set – Tilanne Oulussa mai­nit­tu yhdeksi syyksi

20.05.2020 15:20 29
Oulu tarvitsee Sykkelinsä – jos yhteistyön jatkosta nykyisen operaattorin kanssa ei saada sovittua, koko järjestelmä uhkaa kaatua
Pääkirjoitus

Oulu tar­vit­see Syk­ke­lin­sä – jos yh­teis­työn jat­kos­ta ny­kyi­sen ope­raat­to­rin kanssa ei saada so­vit­tua, koko jär­jes­tel­mä uhkaa kaatua

17.05.2020 08:00 13
Puolalainen Sykkeli-yhtiö oudoksuu Oulun vakuusvaatimusta – "Toivomme, että kaupunki ei päästä kaupunkilaisten jo omaksumaa kestävän liikenteen muotoa kaatumaan"

Puo­la­lai­nen Syk­ke­li-yh­tiö ou­dok­suu Oulun va­kuus­vaa­ti­mus­ta – "Toi­vom­me, että kau­pun­ki ei päästä kau­pun­ki­lais­ten jo omak­su­maa kes­tä­vän lii­ken­teen muotoa kaa­tu­maan"

15.05.2020 19:30 10
Tilaajille
Politiikka jätti Oulun Sykkelit seisomaan – Kynnyskysymys olisi voinut ratketa, jos asiasta olisi äänestetty

Po­li­tiik­ka jätti Oulun Syk­ke­lit sei­so­maan – Kyn­nys­ky­sy­mys olisi voinut rat­ke­ta, jos asiasta olisi ää­nes­tet­ty

15.05.2020 06:00 7
Tilaajille
Viivästys Sykkeleiden käyttöönotossa suivaannutti Pyöräilyliiton ja Oulun polkypyöräilijät ry:n – "Oulun kaupunki uhkaa ampua asiassa omaan jalkaansa"

Vii­väs­tys Syk­ke­lei­den käyt­töön­otos­sa sui­vaan­nut­ti Pyö­räi­ly­lii­ton ja Oulun pol­ky­pyö­räi­li­jät ry:n – "Oulun kau­pun­ki uhkaa ampua asiassa omaan jal­kaan­sa"

13.05.2020 21:55 75
Sykkelisopimusta ei muuteta, pyöriä tuskin saadaan käyttöön tulevana kesänä

Syk­ke­li­so­pi­mus­ta ei muu­te­ta, pyöriä tuskin saadaan käyt­töön tu­le­va­na kesänä

12.05.2020 19:54 9
Tilaajille
Oulun Sykkelit seisovat odottamassa – yhdyskuntalautakunta päättää ensi tiistaina, jatkuuko kaupunkipyöräpalvelu vai ei

Oulun Syk­ke­lit sei­so­vat odot­ta­mas­sa – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päättää ensi tiis­tai­na, jat­kuu­ko kau­pun­ki­pyö­rä­pal­ve­lu vai ei

08.05.2020 06:00 127
Vanhemmat
Oulun Sykkeli-kaupunkipyörien jatko vaakalaudalla: Koronavirus iski jo valmiiksi vaikeuksissa olleeseen puolalaisyhtiöön – vappuna kausi tuskin ainakaan alkaa

Oulun Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rien jatko vaa­ka­lau­dal­la: Ko­ro­na­vi­rus iski jo val­miik­si vai­keuk­sis­sa ol­lee­seen puo­la­lais­yh­tiöön – vappuna kausi tuskin ai­na­kaan alkaa

22.04.2020 17:36 22
Tilaajille
Kaikki Sykkeleillä tehdyt matkat otetaan talven aikana tarkkaan syyniin palvelun kehittämistä varten – "Kahden kuukauden kokemusten perusteella ei voida sanoa mitään"

Kaikki Syk­ke­leil­lä tehdyt matkat otetaan talven aikana tark­kaan syyniin pal­ve­lun ke­hit­tä­mis­tä varten – "Kahden kuu­kau­den ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la ei voida sanoa mitään"

11.11.2019 12:22 31
Sykkelit siirtyvät talviteloille – Oulun kaupunkipyörillä ajettiin noin 26 500 matkaa ensimmäisen kauden aikana

Syk­ke­lit siir­ty­vät tal­vi­te­loil­le – Oulun kau­pun­ki­pyö­ril­lä ajet­tiin noin 26 500 matkaa en­sim­mäi­sen kauden aikana

01.11.2019 14:48 121
Sykkelien vuokrauksissa ja palautuksissa ongelmia – liittyvät tietoliikenneyhteyksiin

Syk­ke­lien vuok­rauk­sis­sa ja pa­lau­tuk­sis­sa on­gel­mia – liit­ty­vät tie­to­lii­ken­ne­yh­teyk­siin

02.10.2019 11:09 49
Sykkeleillä ajettiin ensimmäisen viikon aikana yli 4700 matkaa – kolme vilkkainta asemaa Oulun keskustassa

Syk­ke­leil­lä ajet­tiin en­sim­mäi­sen viikon aikana yli 4700 matkaa – kolme vilk­kain­ta asemaa Oulun kes­kus­tas­sa

03.09.2019 10:12 142
Järjestelmä Sykkelien käyttöön ei ole liikenneinsinöörinkään mielestä maailman selkein – "Palautetta toimimattomuudesta ja vaikeudesta on tullut"

Jär­jes­tel­mä Syk­ke­lien käyt­töön ei ole lii­ken­ne­in­si­nöö­rin­kään mie­les­tä maail­man selkein – "Pa­lau­tet­ta toi­mi­mat­to­muu­des­ta ja vai­keu­des­ta on tullut"

30.08.2019 09:48 169
Oululaiset pääsivät vihdoin ajamaan Sykkeleillä – moni oli kaupunkipyöristä innoissaan, osa koki käyttöönoton hankalaksi

Ou­lu­lai­set pää­si­vät vihdoin ajamaan Syk­ke­leil­lä – moni oli kau­pun­ki­pyö­ris­tä in­nois­saan, osa koki käyt­töön­oton han­ka­lak­si

27.08.2019 11:20 101
Kommentti: Sykkelit eivät ole minua varten, vaikka niitä joskus tarvitsisinkin – "Miksi tämän järjestelmän rinnalla ei voi olla yksinkertaista?"

Kom­ment­ti: Syk­ke­lit eivät ole minua varten, vaikka niitä joskus tar­vit­si­sin­kin – "Miksi tämän jär­jes­tel­män rin­nal­la ei voi olla yk­sin­ker­tais­ta?"

26.08.2019 20:32 260
Sykkelit saadaan viimein käyttöön ensi viikolla, viimeiset kaupunkipyörät asennetaan paikoilleen viikonlopun aikana

Syk­ke­lit saadaan viimein käyt­töön ensi vii­kol­la, vii­mei­set kau­pun­ki­pyö­rät asen­ne­taan pai­koil­leen vii­kon­lo­pun aikana

21.08.2019 11:08 150
Sykkeleiden käyttöönoton aikataulu edelleen epäselvä – kaupunkipyörät ovat myöhässä jo yli kaksi kuukautta

Syk­ke­lei­den käyt­töön­oton ai­ka­tau­lu edel­leen epä­sel­vä – kau­pun­ki­pyö­rät ovat myö­häs­sä jo yli kaksi kuu­kaut­ta

13.08.2019 16:43 108
Sykkeleillä ajetaan vihdoin elokuussa – lue tästä ohjeet, miten kaupunkipyöriä pääsee käyttämään

Syk­ke­leil­lä ajetaan vihdoin elo­kuus­sa – lue tästä ohjeet, miten kau­pun­ki­pyö­riä pääsee käyt­tä­mään

30.07.2019 19:31 78
Oulun Sykkeli-kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto viivästyy, myös 60 telakka-asemaa tulevat myöhässä – kaupunki on oikeutettu korvauksiin

Oulun Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy, myös 60 te­lak­ka-ase­maa tulevat myö­häs­sä – kau­pun­ki on oi­keu­tet­tu kor­vauk­siin

17.05.2019 09:36 199