Suviseurat
Kuukausi
Suviseuratunnelmaan pääsee etäillenkin, ja sää hellii omalla pihalla leireilijöitä – "Hyödynnetään nyt tämä poikkeava mahdollisuus olla yhdessä läheisten kanssa"

Su­vi­seu­ra­tun­nel­maan pääsee etäil­len­kin, ja sää hellii omalla pihalla lei­rei­li­jöi­tä – "Hyö­dyn­ne­tään nyt tämä poik­kea­va mah­dol­li­suus olla yhdessä lä­heis­ten kanssa"

27.06.2020 15:57 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Erilainen suurten seurojen kesä– radion ja netin kautta kuuluu nyt tuttu hengellinen sanoma, mutta yhteisöllisyyden tunne voi jäädä ohuemmaksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Eri­lai­nen suurten seu­ro­jen kesä– radion ja netin kautta kuuluu nyt tuttu hen­gel­li­nen sanoma, mutta yh­tei­söl­li­syy­den tunne voi jäädä ohuem­mak­si

25.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Poikkeusolot vievät suviseurat kokonaan nettiin ja radioaalloille – "Nämä ovat kotisuviseurat"

Poik­keus­olot vievät su­vi­seu­rat ko­ko­naan nettiin ja ra­dio­aal­loil­le – "Nämä ovat ko­ti­su­vi­seu­rat"

25.06.2020 13:50 1
Tilaajille
Suviseuroja vietetään tänä vuonna perhepiireissä pihoilla – kesäjuhlaa kuunnellaan ja katsotaan radion ja netin kautta

Su­vi­seu­ro­ja vie­te­tään tänä vuonna per­he­pii­reis­sä pi­hoil­la – ke­sä­juh­laa kuun­nel­laan ja kat­so­taan radion ja netin kautta

24.06.2020 06:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Sään muutokset ajavat Suviseurat pois pelloilta, luopuminen luo haikeutta – "Nyt siirrytään kovemmille maapohjille ja pienlentokentille"

Sään muu­tok­set ajavat Su­vi­seu­rat pois pel­loil­ta, luo­pu­mi­nen luo hai­keut­ta – "Nyt siir­ry­tään ko­vem­mil­le maa­poh­jil­le ja pien­len­to­ken­til­le"

30.06.2019 22:07 7
Tilaajille
Muhoksen Suviseurojen paluuliikenne täytti tiet sunnuntaina, vilkas liikenne jatkuu vielä maanantaina

Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen pa­luu­lii­ken­ne täytti tiet sun­nun­tai­na, vilkas lii­ken­ne jatkuu vielä maa­nan­tai­na

30.06.2019 17:03 69
Oulun poliisi ei ole saanut yhtään tehtävää Muhoksen Suviseuroista – "Meidän näkövinkkelistä tapahtuma on ollut onnistunut"

Oulun poliisi ei ole saanut yhtään teh­tä­vää Mu­hok­sen Su­viseu­rois­ta – "Meidän nä­kö­vink­ke­lis­tä ta­pah­tu­ma on ollut on­nis­tu­nut"

30.06.2019 12:48 76
Suviseurat on kävijöille odotettu tapaamispaikka ja kohokohta – kysyimme, mitä usko heille merkitsee

Su­vi­seu­rat on kä­vi­jöil­le odo­tet­tu ta­paa­mis­paik­ka ja ko­ho­koh­ta – ky­syim­me, mitä usko heille mer­kit­see

29.06.2019 22:34 1
Tilaajille
Matti Taskila jatkaa SRK:n johtokunnan puheenjohtajana – kaikki johtokunnan jäsenet miehiä

Matti Taskila jatkaa SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na – kaikki joh­to­kun­nan jäsenet miehiä

29.06.2019 18:52 17
Tunnelman takia Suviseuroihin matkustetaan jopa tuhansien kilometrien päästä Venäjältä – seurapuheita tulkataan yhdeksälle kielelle

Tun­nel­man takia Su­vi­seu­roi­hin mat­kus­te­taan jopa tu­han­sien ki­lo­met­rien päästä Ve­nä­jäl­tä – seu­ra­pu­hei­ta tul­ka­taan yh­dek­säl­le kie­lel­le

29.06.2019 18:30 0
Tilaajille
Ilmastoaiheet puhuttavat myös Suviseuroilla, seuraväki pitää maan varjelua tärkeänä – "Minusta tuntuu, että lestadiolaisperheissä on eletty aina melko luonnollista elämää"

Il­mas­to­ai­heet pu­hut­ta­vat myös Su­vi­seu­roil­la, seu­ra­vä­ki pitää maan var­je­lua tär­keä­nä – "Mi­nus­ta tuntuu, että les­ta­dio­lais­per­heis­sä on eletty aina melko luon­nol­lis­ta elämää"

28.06.2019 19:33 4
Tilaajille
Suviseuroilla ensimmäistä kertaa käynyt Mikko Salmi: "Lestadiolaisliike ei hyödy eristäytymisestä, ja muun yhteiskunnan ei kannata eristää lestadiolaisuutta"

Su­vi­seu­roil­la en­sim­mäis­tä kertaa käynyt Mikko Salmi: "Les­ta­dio­lais­lii­ke ei hyödy eris­täy­ty­mi­ses­tä, ja muun yh­teis­kun­nan ei kannata eristää les­ta­dio­lai­suut­ta"

28.06.2019 18:09
Suviseurojen ruokahuolto on jättioperaatio: Lämmintä ruokaa 140 000 kiloa, yhtä monta pitsaa ja salaattiannoksiakin 26 000 kappaletta

Su­vi­seu­ro­jen ruo­ka­huol­to on jät­tio­pe­raa­tio: Läm­min­tä ruokaa 140 000 kiloa, yhtä monta pitsaa ja sa­laat­ti­an­nok­sia­kin 26 000 kap­pa­let­ta

28.06.2019 17:47 31
Suviseuroja on radioitu jo neljännesvuosisata – Kesäseuraradiosta tehtiin sen kunniaksi juhlakirja

Su­vi­seu­ro­ja on ra­dioi­tu jo nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta – Ke­sä­seu­ra­ra­dios­ta tehtiin sen kun­niak­si juh­la­kir­ja

28.06.2019 16:12 7
Piispa Jukka Keskitalo Suviseurojen avajaisissa: "Herätysliikkeet ovat olleet kirkkomme siunaus"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa: "He­rä­tys­liik­keet ovat olleet kirk­kom­me siu­naus"

28.06.2019 11:00 36
Suviseurojen ilmatilaan haettiin lentokielto – dronejen lennätys on kielletty, järjestäjän lennoille myönnetty kuitenkin poikkeuslupa

Su­vi­seu­ro­jen il­ma­ti­laan haet­tiin len­to­kiel­to – dro­ne­jen len­nä­tys on kiel­let­ty, jär­jes­tä­jän len­noil­le myön­net­ty kui­ten­kin poik­keus­lu­pa

28.06.2019 09:55 18
Poliisi kommentoi härskiä seuranhakuvideota: mies etsi 12–20-vuotiaita tyttöjä seuraksi Suviseuroille

Poliisi kom­men­toi härskiä seu­ran­ha­ku­vi­deo­ta: mies etsi 12–20-vuo­tiai­ta tyttöjä seu­rak­si Su­vi­seu­roil­le

27.06.2019 09:30 10