Susikeskustelu

Suden yöl­li­nen vaellus Oulun Met­so­kan­kaal­la tal­len­tui lukijan vi­deol­le – "To­den­nä­köi­ses­ti nuori yk­si­lö", sanoo tut­ki­mus­pro­fes­so­ri

07.04.2020 12:39 32
Lukija kuvasi suden yöllisellä kävelyllä Metsokankaalla
Lukijalta

Lukija kuvasi suden yöl­li­sel­lä kä­ve­lyl­lä Met­so­kan­kaal­la

07.04.2020 12:37 4
KHO: Sudenmetsästystä koskeva Riistakeskuksen päätös oli monelta osin lainvastainen –  kyseessä on erittäin merkittävä ennakkotapaus

KHO: Su­den­met­säs­tys­tä koskeva Riis­ta­kes­kuk­sen päätös oli monelta osin lain­vas­tai­nen – ky­sees­sä on erit­täin mer­kit­tä­vä en­nak­ko­ta­paus

19.03.2020 09:06 42
Karkotus vei sudet kauemmas pihapiireistä – lukiolaiset Raili Heikkala ja Ellen Littow jäljittivät Lukan liikkeitä Limingan seudulla

Kar­ko­tus vei sudet kauem­mas pi­ha­pii­reis­tä – lu­kio­lai­set Raili Heik­ka­la ja Ellen Littow jäl­jit­ti­vät Lukan liik­kei­tä Li­min­gan seu­dul­la

27.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Kuljimme kettutytön kanssa suden jäljillä – Mia Takula on viettänyt pitkälti toistasataa yötä susireviireillä näkemättä kertaakaan puolustettavaansa: "Susi on Suomen vihatuin eläin"

Kul­jim­me ket­tu­ty­tön kanssa suden jäl­jil­lä – Mia Takula on viet­tä­nyt pit­käl­ti tois­ta­sa­taa yötä su­si­re­vii­reil­lä nä­ke­mät­tä ker­taa­kaan puo­lus­tet­ta­vaan­sa: "Susi on Suomen vi­ha­tuin eläin"

25.01.2020 07:00 5
Tilaajille
Suupetojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen nopeutuu ensi vuonna – muun muassa susien tappamista koirista korvaus voidaan maksaa heti

Suu­pe­to­jen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­nen no­peu­tuu ensi vuonna – muun muassa susien tap­pa­mis­ta koi­ris­ta korvaus voidaan maksaa heti

17.12.2019 15:51 26
Susitutkija Ilpo Kojola: “Susien vaaral­li­suu­desta liikkeellä perätöntäkin tietoa, mutta ihmisten susipelko on otettava vakavasti"

Su­si­tut­ki­ja Ilpo Kojola: “Susien vaa­ral­li­suu­des­ta liik­keel­lä pe­rä­tön­tä­kin tietoa, mutta ih­mis­ten su­si­pel­ko on otet­ta­va va­ka­vas­ti"

12.12.2019 20:43 5
Tilaajille
Kaksi Itä-Suomen kansanedustajaa kantelee susikanta-arviosta oikeusasiamiehelle –"Luken arvio ei voi pitää paikkansa, pihasusille välittömästi poistoluvat", kirjoitetaan kantelussa

Kaksi Itä-Suo­men kan­san­edus­ta­jaa kan­te­lee su­si­kan­ta-ar­vios­ta oi­keus­asia­mie­hel­le –"Luken arvio ei voi pitää paik­kan­sa, pi­ha­su­sil­le vä­lit­tö­mäs­ti pois­to­lu­vat", kir­joi­te­taan kan­te­lus­sa

11.12.2019 18:05 18
Analyysi: Lapset, lampaat, elonkirjo ja punahilkka – Susikeskustelu on EU-tasolla kuin suoraan Suomesta

Ana­lyy­si: Lapset, lam­paat, elon­kir­jo ja pu­na­hilk­ka – Su­si­kes­kus­te­lu on EU-ta­sol­la kuin suoraan Suo­mes­ta

09.12.2019 19:00 3
Kysyimme, onko Limingassa liikkuneita susia karkotettu – "Voitaisiin sanoa, että asiassa vallitsee välirauha"

Ky­syim­me, onko Li­min­gas­sa liik­ku­nei­ta susia kar­ko­tet­tu – "Voi­tai­siin sanoa, että asiassa val­lit­see vä­li­rau­ha"

11.11.2019 08:38 37
Norjalaisväite: Suomen sudet ovat peräisin Espanjasta ja Norjan sudet pariisilaisesta eläintarhasta

Nor­ja­lais­väi­te: Suomen sudet ovat pe­räi­sin Es­pan­jas­ta ja Norjan sudet pa­rii­si­lai­ses­ta eläin­tar­has­ta

09.11.2019 18:53 57

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Suden uusi hoi­to­suun­ni­tel­ma mah­dol­lis­taa elin­voi­mai­sen kannan

05.11.2019 12:11 21

Met­säs­tä­jä­liit­to su­si­kan­nan hoi­to­suun­ni­tel­mas­ta: Koirien kanssa met­säs­tä­mi­nen pitää turvata ja häi­rik­kö­su­det poistaa

05.11.2019 11:57 14
Suomi ja Ruotsi lisäävät susiyhteistyötä, ja esillä ovat jopa susien siirrot Ruotsiin – Kannanhoitosuunnitelma ehdottaa poronhoitoalueelle luonnonarvokauppaa

Suomi ja Ruotsi li­sää­vät su­siyh­teis­työ­tä, ja esillä ovat jopa susien siirrot Ruot­siin – Kan­nan­hoi­to­suun­ni­tel­ma eh­dot­taa po­ron­hoi­to­alueel­le luon­non­ar­vo­kaup­paa

05.11.2019 10:00 24
Susivihapuhe kärjistyy: kohteina Luke, Riistakeskus, ministeriö ja nyt myös Metsästäjäliitto – "Aiotteko lähteä täältä elävänä?"

Su­si­vi­ha­pu­he kär­jis­tyy: koh­tei­na Luke, Riis­ta­kes­kus, mi­nis­te­riö ja nyt myös Met­säs­tä­jä­liit­to – "Aiot­te­ko lähteä täältä elä­vä­nä?"

05.11.2019 06:00 142
Susien ulosteita kerätään Pohjois-Pohjanmaalla – metsästäjiä kannustetaan osallistumaan

Susien ulos­tei­ta ke­rä­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la – met­säs­tä­jiä kan­nus­te­taan osal­lis­tu­maan

30.10.2019 09:42 23
Näin syntyi susihysteria somessa – huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: "Salaliittoteoriat alkoivat taas kukoistaa"

Näin syntyi su­si­hys­te­ria somessa – huhuttu siir­to­is­tu­tus olikin sie­ni­tut­ki­mus­ta: "Sa­la­liit­to­teo­riat al­koi­vat taas ku­kois­taa"

25.10.2019 16:26 84
Asutusta lähestyvät sudet huolestuttavat Limingassa – normaalisti yöllä liikkuva eläin on nähty jopa bussia odottavien koululaisten lähellä

Asu­tus­ta lä­hes­ty­vät sudet huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – nor­maa­lis­ti yöllä liik­ku­va eläin on nähty jopa bussia odot­ta­vien kou­lu­lais­ten lähellä

14.10.2019 19:53 1
Tilaajille
Limingan susille annettiin karkotusmääräys – alueella liikkuu arviolta kolmen suden lauma, jonka ihmisarkuus halutaan palauttaa

Li­min­gan susille an­net­tiin kar­ko­tus­mää­räys – alueel­la liikkuu ar­viol­ta kolmen suden lauma, jonka ih­mis­ar­kuus ha­lu­taan pa­laut­taa

13.10.2019 16:30 94
Susimäärä huolettaa hirvijahtiin lähteviä metsästäjiä – "Jo yli 20 metsästyskoiraa mennyt susille"

Su­si­mää­rä huo­let­taa hir­vi­jah­tiin läh­te­viä met­säs­tä­jiä – "Jo yli 20 met­säs­tys­koi­raa mennyt su­sil­le"

11.10.2019 14:46 67