Sote-uudistus
Kuukausi
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen, Pohjois-Pohjanmaalle yksi suurimmista poteista – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen, Poh­jois-Poh­jan­maal­le yksi suu­rim­mis­ta po­teis­ta – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 19:56 1
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen

Va­sem­mis­to on erit­täin tyy­ty­väi­nen vii­si­kon työhön

18.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Sote -ulkoistukset saa mitätöidä painavista yhteiskunnallisista perusteista – maakunnille ei tule sakkoja

Sote -ul­kois­tuk­set saa mi­tä­töi­dä pai­na­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta pe­rus­teis­ta – maa­kun­nil­le ei tule sakkoja

15.06.2020 14:40 8
Lukijalta Mielipide Helena Liimatainen

Jär­jes­tö­yh­teis­työ so­te-kes­kuk­sis­sa edel­lyt­tää maa­kun­nal­lis­ta re­surs­sia

14.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kyösti Oikarinen

Missä so­te-uu­dis­tuk­sen kou­lu­tus ja tut­ki­mus?

12.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sotea työnnetään kapeampaan putkeen, jossa kustannusten hillintä ei näytä enää kuuluvan päätavoitteisiin.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sotea työn­ne­tään ka­peam­paan put­keen, jossa kus­tan­nus­ten hil­lin­tä ei näytä enää kuu­lu­van pää­ta­voit­tei­siin.

10.06.2020 20:00 4
Tilaajille
Oppositio arvostelee: Sote-uudistusta valmisteltu suljetuin ovin – edes valiokuntaa ei ole informoitu

Op­po­si­tio ar­vos­te­lee: So­te-uu­dis­tus­ta val­mis­tel­tu sul­je­tuin ovin – edes va­lio­kun­taa ei ole in­for­moi­tu

05.06.2020 15:29 2
Hallitus kertoi sote-uudistuksesta: Uudet maakunnat aloittavat todennäköisesti vuoden 2023 alusta

Hal­li­tus kertoi so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Uudet maa­kun­nat aloit­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti vuoden 2023 alusta

05.06.2020 12:20 4
Vanhemmat
Poliisi ei aloita esitutkintaa valtiovarainministeriön virkamiehistä – tutkintapyyntö koski sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmistelua

Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­his­tä – tut­kin­ta­pyyn­tö koski sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen lain­val­mis­te­lua

20.05.2020 18:28 1

Poliisi sel­vit­tää, onko VM:n vir­ka­mies­ten lain­val­mis­te­lus­sa syytä epäillä rikosta – tut­kin­ta­pyyn­tö koskee so­te-uu­dis­tus­ta

06.05.2020 14:54 6
Sosiaaliturvaa uudistetaan menneisyyden koipussista kaivetulla keinolla – kaikki eduskuntapuolueet pääsevät mukaan suunnitteluun

So­siaa­li­tur­vaa uu­dis­te­taan men­nei­syy­den koi­pus­sis­ta kai­ve­tul­la kei­nol­la – kaikki edus­kun­ta­puo­lueet pää­se­vät mukaan suun­nit­te­luun

14.02.2020 15:59 67
Ministeri Krista Kiuru kertoi soten uusista askelmerkeistä – ministeriö kutsuu alueiden edustajat vuorotellen Helsinkiin keskustelemaan

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru kertoi soten uusista as­kel­mer­keis­tä – mi­nis­te­riö kutsuu aluei­den edus­ta­jat vuo­ro­tel­len Hel­sin­kiin kes­kus­te­le­maan

17.01.2020 13:51 7
Kuntaliitto: Muillekin kuin Uudellemaalle mahdollisuus järjestää sote-palvelut joustavasti

Kun­ta­liit­to: Muil­le­kin kuin Uu­del­le­maal­le mah­dol­li­suus jär­jes­tää so­te-pal­ve­lut jous­ta­vas­ti

20.12.2019 16:52 4
Uudenmaan sote-ratkaisuksi ehdotetaan viittä aluetta – aiemmin kriittinen pormestari Vapaavuori antaa nyt kiitoksen

Uu­den­maan so­te-rat­kai­suk­si eh­do­te­taan viittä aluetta – aiemmin kriit­ti­nen por­mes­ta­ri Va­paa­vuo­ri antaa nyt kii­tok­sen

19.12.2019 20:33 9
Puheenvuoro: Maakuntavero voisi kiristää verotusta – Sote-palvelujen rahoitus kuuluu asiantuntijoiden mielestä valtiolle

Pu­heen­vuo­ro: Maa­kun­ta­ve­ro voisi ki­ris­tää ve­ro­tus­ta – So­te-pal­ve­lu­jen ra­hoi­tus kuuluu asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä val­tiol­le

28.09.2019 09:00 2
Kunnille ehkä mahdollisuus tuottaa terveyspalveluja itse – Uusi STM:n kansliapäällikkö: "Vaikeita kohtia uudistuksessa on kaksi"

Kun­nil­le ehkä mah­dol­li­suus tuottaa ter­veys­pal­ve­lu­ja itse – Uusi STM:n kans­lia­pääl­lik­kö: "Vai­kei­ta kohtia uu­dis­tuk­ses­sa on kaksi"

15.08.2019 20:58 6
Oulun kaupunginjohtaja: Sote-uudistusta kehitettävä palvelut edellä, maakunnan verotusoikeuden vaikutukset selvitettävä perusteellisesti

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja: So­te-uu­dis­tus­ta ke­hi­tet­tä­vä pal­ve­lut edellä, maa­kun­nan ve­ro­tus­oi­keu­den vai­ku­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä pe­rus­teel­li­ses­ti

24.05.2019 22:53 46
Epätietoisuutta soten ympärillä – sotea valmistelleet organisaatiot on ajettu lähes alas, juuri kun pitäisi alkaa rakentaa uutta

Epä­tie­toi­suut­ta soten ym­pä­ril­lä – sotea val­mis­tel­leet or­ga­ni­saa­tiot on ajettu lähes alas, juuri kun pitäisi alkaa ra­ken­taa uutta

24.05.2019 16:21 15
Kokoomusnuorten Vuornos syyttää Rinnettä selän kääntämisestä – "Entiset kaupunkipuolueet vihreät ja sdp taipuivat yllättävän helposti keskustan maakuntamalliin"

Ko­koo­mus­nuor­ten Vuornos syyttää Rin­net­tä selän kään­tä­mi­ses­tä – "En­ti­set kau­pun­ki­puo­lueet vihreät ja sdp tai­pui­vat yl­lät­tä­vän hel­pos­ti kes­kus­tan maa­kun­ta­mal­liin"

23.05.2019 16:08 23
Sairaanhoitopiirit ottavat itse ohjat soten politikoinnista huolimatta – hallituksella tavoitteena ainakin 18 maakuntaa

Sai­raan­hoi­to­pii­rit ottavat itse ohjat soten po­li­ti­koin­nis­ta huo­li­mat­ta – hal­li­tuk­sel­la ta­voit­tee­na ainakin 18 maa­kun­taa

23.05.2019 09:53 5