Rakentaminen
Viimeisin 12 tuntia
Kunnostettavaksi sopiva koti löytyi Kemistä 1920-luvun hirsitalosta – "Näkyy vähän joka puolella se, että tykkään tällaisesta vanhasta ja rustiikkisesta"

Kun­nos­tet­ta­vak­si sopiva koti löytyi Kemistä 1920-lu­vun hir­si­ta­los­ta – "Näkyy vähän joka puo­lel­la se, että tykkään täl­lai­ses­ta van­has­ta ja rus­tiik­ki­ses­ta"

07:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Temotek toivoo voivansa jatkaa töitä rakennustyömaallaan kaukana törmäpääskyjen pesäkoloista – "Sinänsähän tämä on aika sympaattinen ongelma"

Temotek toivoo voi­van­sa jatkaa töitä ra­ken­nus­työ­maal­laan kaukana tör­mä­pääs­ky­jen pe­sä­ko­lois­ta – "Si­nän­sä­hän tämä on aika sym­paat­ti­nen on­gel­ma"

03.07.2020 15:44 1
Tilaajille
Kuukausi
Uudet asunnot ovat tuottoisaa vuokrabisnestä kasvukeskuksissa – "Kun taloja on lähdetty rakentamaan asunto-osakeyhtiöiksi, yllättäen väliin onkin tullut sijoitusyhtiö"

Uudet asunnot ovat tuot­toi­saa vuok­ra­bis­nes­tä kas­vu­kes­kuk­sis­sa – "Kun taloja on läh­det­ty ra­ken­ta­maan asun­to-osa­keyh­tiöik­si, yl­lät­täen väliin onkin tullut si­joi­tu­syh­tiö"

27.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kaira pureutuu peltoon – happamien sulfaattimaiden kartta tarkentuu myös Perämeren rannikolla

Kaira pu­reu­tuu peltoon – hap­pa­mien sul­faat­ti­mai­den kartta tar­ken­tuu myös Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la

24.06.2020 06:16 0
Tilaajille
Linnanmaa muuttuu ratkaisevasti, jos yliopisto muuttaa Raksilaan lähivuosina – Alueen erikoislaatuisuus vähenee, ja siitä voi tulla normaali lähiö

Lin­nan­maa muuttuu rat­kai­se­vas­ti, jos yli­opis­to muuttaa Rak­si­laan lä­hi­vuo­si­na – Alueen eri­kois­laa­tui­suus vä­he­nee, ja siitä voi tulla nor­maa­li lähiö

23.06.2020 06:00 30
Tilaajille

Vä­li­vai­nion puu­tar­ha-alueen kaa­va­muu­tos etenee – ta­voit­tee­na on ke­hit­tää tonttia asuin­käyt­töön so­pi­vak­si

16.06.2020 21:26 0
Isoja ikkunoita ja iglusaunoja – mikä paljastavassa rakennustyylissä kiehtoo muuten niin varautuneita suomalaisia?

Isoja ik­ku­noi­ta ja ig­lu­sau­no­ja – mikä pal­jas­ta­vas­sa ra­ken­nus­tyy­lis­sä kiehtoo muuten niin va­rau­tu­nei­ta suo­ma­lai­sia?

15.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Maamme oli hetken maailman suurin puutalojen viejä – Suomeen jäi alle 10 prosenttia tyyppitaloista, joilla hankittiin tonneittain kahvia, kankaita ja kivihiiltä

Maamme oli hetken maail­man suurin puu­ta­lo­jen viejä – Suomeen jäi alle 10 pro­sent­tia tyyp­pi­ta­lois­ta, joilla han­kit­tiin ton­neit­tain kahvia, kan­kai­ta ja ki­vi­hiil­tä

13.06.2020 08:00 1
Tilaajille
Bonava myy kerrostalojen rakennuspaikkansa Oulussa –  "Olemme saaneet hyvin tarjouksia ja neuvottelemme koko ajan tonteista", sanoo aluejohtaja Marjukka Kuittinen-Jussila

Bonava myy ker­ros­ta­lo­jen ra­ken­nus­paik­kan­sa Oulussa –  "Olemme saaneet hyvin tar­jouk­sia ja neu­vot­te­lem­me koko ajan ton­teis­ta", sanoo alue­joh­ta­ja Mar­juk­ka Kuit­ti­nen-Jus­si­la

09.06.2020 19:04 6
Tilaajille
Oulun Toppilansalmeen rakennettavassa kaksiossa on parvekkeet kahteen eri ilmansuuntaan

Oulun Top­pi­lan­sal­meen ra­ken­net­ta­vas­sa kak­sios­sa on par­vek­keet kahteen eri il­man­suun­taan

08.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Viikon lopuksi: Oulu ei tarvitse enää uutta asuinaluetta jokaiselle sukupolvelle - Jättikoulu uudella asuinalueella voi jo vuosikymmenen kuluttua käydä väljäksi

Viikon lo­puk­si: Oulu ei tar­vit­se enää uutta asuin­aluet­ta jo­kai­sel­le su­ku­pol­vel­le - Jät­ti­kou­lu uudella asuin­alueel­la voi jo vuo­si­kym­me­nen ku­lut­tua käydä väl­jäk­si

29.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Rakentamisen alamäki tuplaantuu – alalta jää työttömäksi pahimmillaan 20 000 työntekijää

Ra­ken­ta­mi­sen alamäki tup­laan­tuu – alalta jää työt­tö­mäk­si pa­him­mil­laan 20 000 työn­te­ki­jää

28.05.2020 11:00 0
Toppilan siilotalon asukas Martti Haapala on kotitalostaan ylpeä, vaikka rakentaminen koetteli hermoja ja oli viedä osakkaiden rahat: "Sekin kävi mielessä, että nostaisi kädet pystyyn ja luopuisi koko asunnosta"

Top­pi­lan sii­lo­ta­lon asukas Martti Haapala on ko­ti­ta­los­taan ylpeä, vaikka ra­ken­ta­mi­nen koet­te­li hermoja ja oli viedä osak­kai­den rahat: "Sekin kävi mie­les­sä, että nos­tai­si kädet pystyyn ja luo­pui­si koko asun­nos­ta"

24.05.2020 07:00 2
Tilaajille
Asumistoiveet kohdistuvat vahvasti kerrostaloihin – "Oma piha ei enää ole relevantti", sanoo Oulun kaupungingeodeetti

Asu­mis­toi­veet koh­dis­tu­vat vah­vas­ti ker­ros­ta­loi­hin – "Oma piha ei enää ole re­le­vant­ti", sanoo Oulun kau­pun­gin­geo­deet­ti

17.05.2020 06:00 6
Tilaajille
Kirkko kohoaa keskelle kylää paikallisin voimin – korona siirsi vapulle suunnitellut harjannostajaiset syksyyn

Kirkko kohoaa kes­kel­le kylää pai­kal­li­sin voimin – korona siirsi vapulle suun­ni­tel­lut har­jan­nos­ta­jai­set syksyyn

17.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo J. Husso

Ha­ja­nai­nen nä­per­te­ly pois ja kes­ki­tet­ty nopea Rak­si­la-rat­kai­su tilalle

15.05.2020 06:00 6
Tilaajille
Messujärjestäjät tyytyväisiä

Mes­su­jär­jes­tä­jät tyy­ty­väi­siä

15.08.2005 00:00 0
Lapsille Graafinen talo olisi kiipeilyteline

Lap­sil­le Graa­fi­nen talo olisi kii­pei­ly­te­li­ne

13.08.2005 00:00 1
Messuista yhteiskunnallista hyötyä

Mes­suis­ta yh­teis­kun­nal­lis­ta hyötyä

05.08.2005 08:21 0

Mes­suis­ta yh­teis­kun­nal­lis­ta hyötyä

05.08.2005 00:00 0