Politiikka
Viimeisin 12 tuntia
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

15:21 1
Näkökulma: Kohu esiintymisvalmennuksesta ja laahaava gallup – Kulmunin lupaus maksaa koulutus itse korjaa keskustan kolhuja vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Kohu esiin­ty­mis­val­men­nuk­ses­ta ja laa­haa­va gallup – Kul­mu­nin lupaus maksaa kou­lu­tus itse korjaa kes­kus­tan kolhuja vain vähän

11:45 15
Viimeisin 24 tuntia
Ylen gallup: SDP:n etumatka sen kuin kasvaa – keskustan kannatus enää niukasti yli 10 prosenttia

Ylen gallup: SDP:n etu­mat­ka sen kuin kasvaa – kes­kus­tan kan­na­tus enää niu­kas­ti yli 10 pro­sent­tia

07:07 24
Viikko
Paula Risikko toimi ministerinä koulusurmien ja terrori-iskun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mieleen”

Paula Risikko toimi mi­nis­te­ri­nä kou­lu­sur­mien ja ter­ro­ri-is­kun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mie­leen”

03.06.2020 17:00 0
Valtio myönsi lähes miljardi euroa neljälle suurimmalle kaupunkiseudulle maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen – Oulun kehitysmiljoonat suunnataan etupäässä raideliikenteeseen

Valtio myönsi lähes mil­jar­di euroa nel­jäl­le suu­rim­mal­le kau­pun­ki­seu­dul­le maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen – Oulun ke­hi­tys­mil­joo­nat suun­na­taan etu­pääs­sä rai­de­lii­ken­tee­seen

03.06.2020 11:47 3
Ministereillä erimielisyyksiä lisäbudjetista – koko hallituksen neuvottelujen alku venähtää ainakin kello 17:ään

Mi­nis­te­reil­lä eri­mie­li­syyk­siä li­sä­bud­je­tis­ta – koko hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­jen alku ve­näh­tää ainakin kello 17:ään

02.06.2020 13:21 0
Kevät opetti kansanvaltaa päättäjille – "poissa olivat ylimielisyys, kiire ja koukeroinen kieli"
Kolumni Karina Jutila

Kevät opetti kan­san­val­taa päät­tä­jil­le – "poissa olivat yli­mie­li­syys, kiire ja kou­ke­roi­nen kieli"

02.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Kova koulu ja sinnikkyys opetella veivät ylipormestari Eva-Riitta Siitosen politiikan huipulle: "Yhden ihmisiän aikaisen säätykierron mahdollisuus pitää olla olemassa"

Kova koulu ja sin­nik­kyys ope­tel­la veivät yli­por­mes­ta­ri Eva-Riit­ta Sii­to­sen po­li­tii­kan hui­pul­le: "Yhden ih­mis­iän ai­kai­sen sää­ty­kier­ron mah­dol­li­suus pitää olla ole­mas­sa"

30.05.2020 19:00 0
"Ihan varmasti ajatteluni on kokemuksen myötä muuttunut" – Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja istuu nyt hoivajätti Attendon hallituksessa ja kerää ikoneita

"Ihan var­mas­ti ajat­te­lu­ni on ko­ke­muk­sen myötä muut­tu­nut" – Va­sem­mis­to­lii­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja istuu nyt hoi­va­jät­ti At­ten­don hal­li­tuk­ses­sa ja kerää iko­nei­ta

30.05.2020 08:00 1
Tilaajille
Omat kokemukset opettivat Riitta Jouppilaa muiden puolustajaksi –"Minusta tuli tappelijaluonne, joka halusi puolustaa heikompia"

Omat ko­ke­muk­set opet­ti­vat Riitta Joup­pi­laa muiden puo­lus­ta­jak­si –"­Mi­nus­ta tuli tap­pe­li­ja­luon­ne, joka halusi puo­lus­taa hei­kom­pia"

29.05.2020 19:10 1
Tilaajille
Mielipide Aila T. Virtanen

Po­li­tiik­ka on mah­dol­li­suuk­sien tai­det­ta

29.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Miten koronapandemia muuttaa maailmaa ja Suomea – Kultaranta-keskusteluissa mukana monta huippuasiantuntijaa

Miten ko­ro­na­pan­de­mia muuttaa maail­maa ja Suomea – Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­luis­sa mukana monta huip­pu­asian­tun­ti­jaa

22.05.2020 15:23 0
Vihreät haluaa sujuvan ratayhteyden Tornion kautta Ruotsiin – "Junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla seuraavana aamuna Tukholmassa", kaavailee puheenjohtaja Maria Ohisalo

Vihreät haluaa sujuvan ra­ta­yh­tey­den Tornion kautta Ruot­siin – "Ju­nal­la illalla Oulusta ja yhdellä vaih­dol­la seu­raa­va­na aamuna Tuk­hol­mas­sa", kaa­vai­lee pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo

18.05.2020 06:00 44
Ex-puhemies Maria Lohela suomii perussuomalaisia ilkeästä ja näsäviisaasta kielenkäytöstä: "Mitä hyötyä siitä on?" – Lohelan mielestä Timo Soinikaan ei pitänyt tarpeeksi kuria

Ex-pu­he­mies Maria Lohela suomii pe­rus­suo­ma­lai­sia il­keäs­tä ja nä­sä­vii­saas­ta kie­len­käy­tös­tä: "Mitä hyötyä siitä on?" – Lohelan mie­les­tä Timo Soi­ni­kaan ei pitänyt tar­peek­si kuria

17.05.2020 09:01 8
Tilaajille
Ylen gallup: SDP nousi Suomen suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset putosi kolmanneksi kokoomuksen taakse

Ylen gallup: SDP nousi Suomen suu­rim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set putosi kol­man­nek­si ko­koo­muk­sen taakse

07.05.2020 07:50 194

Poliisi sel­vit­tää, onko VM:n vir­ka­mies­ten lain­val­mis­te­lus­sa syytä epäillä rikosta – tut­kin­ta­pyyn­tö koskee so­te-uu­dis­tus­ta

06.05.2020 14:54 6
Vanhemmat
Oululainen ruoantuotantoyritys järjestää torstaina hurjan tempauksen: Tuhat annosta savuporokiusausta jaossa ilmaiseksi kaupunkilaisten korona-ahdistuksen piristykseksi

Ou­lu­lai­nen ruoan­tuo­tan­to­yri­tys jär­jes­tää tors­tai­na hurjan tem­pauk­sen: Tuhat annosta sa­vu­po­ro­kiu­saus­ta jaossa il­mai­sek­si kau­pun­ki­lais­ten ko­ro­na-ah­dis­tuk­sen pi­ris­tyk­sek­si

03.05.2020 19:00 1
Tilaajille
Koronavirus pidetään erillään Tehyn ja Superin tes-neuvotteluista – "Jos virus iskee massiivisena, meillä on terveydenhuoltolaki, joka määrää olemaan töissä"

Ko­ro­na­vi­rus pi­de­tään eril­lään Tehyn ja Superin tes-neu­vot­te­luis­ta – "Jos virus iskee mas­sii­vi­se­na, meillä on ter­vey­den­huol­to­la­ki, joka määrää olemaan töissä"

02.03.2020 22:03 5
Sahat käynnistyvät uudestaan, mekaanisen metsäteollisuuden riidassa sopu – kiky-tuntien kirjausta muutettiin

Sahat käyn­nis­ty­vät uu­des­taan, me­kaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den rii­das­sa sopu – ki­ky-tun­tien kir­jaus­ta muu­tet­tiin

23.02.2020 15:00 20
Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuuden tuore sopimus on kuin duunareiden vastaava – Työnantajien mielestä ratkaisu ei paranna kilpailukykyä

Am­mat­ti­liit­to Pron ja Met­sä­teol­li­suu­den tuore sopimus on kuin duu­na­rei­den vas­taa­va – Työn­an­ta­jien mie­les­tä rat­kai­su ei paranna kil­pai­lu­ky­kyä

19.02.2020 18:11 9