Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pohjois-Pohjanmaan yritykset tukalassa tilanteessa koronakriisin takia – lähes neljä viidestä ilmoitti liiketoiminnan vähentymisestä

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set tu­ka­las­sa ti­lan­tees­sa ko­ro­na­krii­sin takia – lähes neljä vii­des­tä il­moit­ti lii­ke­toi­min­nan vä­hen­ty­mi­ses­tä

22.05.2020 10:56 1
Yrityksille tarjolla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien koordinoima tiimi tuplasi rahoittajien määrän
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­sil­le tar­jol­la eri­lai­sia ra­hoi­tus­vaih­to­eh­to­ja – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien koor­di­noi­ma tiimi tuplasi ra­hoit­ta­jien määrän

01.05.2020 06:00 2
Voiko työsopimukseen kirjata koeaikaehdon, jos olen palkkaamassa meillä ennenkin työskennelleen työntekijän?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voiko työ­so­pi­muk­seen kirjata koeai­kaeh­don, jos olen palk­kaa­mas­sa meillä en­nen­kin työs­ken­nel­leen työn­te­ki­jän?

30.04.2020 06:00 6
Yritykseni tulot romahtivat, mutta kulut juoksevat koko ajan – miten voisin välttää konkurssin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­se­ni tulot ro­mah­ti­vat, mutta kulut juok­se­vat koko ajan – miten voisin välttää kon­kurs­sin?

29.04.2020 06:00 0
Voinko hakea tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 hakematta jääneen arvonlisäveron alarajahuojennuksen jälkikäteen?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voinko hakea ti­li­kau­del­ta 1.1.2017 – 31.12.2017 ha­ke­mat­ta jääneen ar­von­li­sä­ve­ron ala­ra­ja­huo­jen­nuk­sen jäl­ki­kä­teen?

28.04.2020 06:00 0
Oululainen Room Boom uudisti verkkokauppansa – yritys sai asiantuntija-apua Kasvun kartta -hankkeelta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­nen Room Boom uudisti verk­ko­kaup­pan­sa – yritys sai asian­tun­ti­ja-apua Kasvun kartta -hank­keel­ta

27.04.2020 06:00 0
Kalle Hautamäki veti palkansaajana pitkään myös yritystä, mutta työttömyysjakso heitti hänet päätoimiseksi yrittäjäksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kalle Hau­ta­mä­ki veti pal­kan­saa­ja­na pitkään myös yri­tys­tä, mutta työt­tö­myys­jak­so heitti hänet pää­toi­mi­sek­si yrit­tä­jäk­si

26.04.2020 06:00 0
Anssi Karppinen tuplaroolissa – sivutoimisena yrittäjä hän hoitaa Qide Oy:tä ja käy päivätöissä palkansaajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Anssi Karp­pi­nen tup­la­roo­lis­sa – si­vu­toi­mi­se­na yrit­tä­jä hän hoitaa Qide Oy:tä ja käy päi­vä­töis­sä pal­kan­saa­ja­na

25.04.2020 06:00 0
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyys ja palk­ka­työ lo­mit­tu­va: Palk­ka­työn­te­ki­jä voi olla välillä yrit­tä­jä ja ke­vy­ty­rit­tä­jyys on tullut jää­däk­seen

24.04.2020 06:00 0
Mitä yrittäjän ja yrityksen johdon pitää ottaa huomioon vallitsevassa poikkeustilanteessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä yrit­tä­jän ja yri­tyk­sen johdon pitää ottaa huo­mioon val­lit­se­vas­sa poik­keus­ti­lan­tees­sa?

23.04.2020 06:00 0
Huonekaluliike Oulun Stemma ja naistenvaateliike Berry auttavat asiakkaitaan kierrättämään käytettyjä tuotteita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Huo­ne­ka­lu­lii­ke Oulun Stemma ja nais­ten­vaa­te­lii­ke Berry aut­ta­vat asiak­kai­taan kier­rät­tä­mään käy­tet­ty­jä tuot­tei­ta

23.04.2020 06:00 0
Rakennerahasto-ohjelma vihertyy, kun ilmastokestävyys painottuu ja otetaan huomioon yritystuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­ma vi­her­tyy, kun il­mas­to­kes­tä­vyys pai­not­tuu ja otetaan huo­mioon yri­tys­tuis­sa

22.04.2020 06:00 1
Ponsse katsasti Pyykkösten veljesten metsätraktorin – Lego-harrastus kasvoi taitavaksi pienoismallien suunnitteluksi ja toteuttamiseksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ponsse kat­sas­ti Pyyk­kös­ten vel­jes­ten met­sä­trak­to­rin – Le­go-har­ras­tus kasvoi tai­ta­vak­si pie­nois­mal­lien suun­nit­te­luk­si ja to­teut­ta­mi­sek­si

21.04.2020 06:00 1
Sähkö, kaasu, hybridi, bensiini vai diesel – Wetterin Aarne Simula antaa vinkkejä sopivan auton valintaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sähkö, kaasu, hyb­ri­di, ben­sii­ni vai diesel – Wet­te­rin Aarne Simula antaa vink­ke­jä sopivan auton va­lin­taan

20.04.2020 07:00 5
Hongkongin pakolaisleirillä syntynyt Hon Vu johtaa Oulussa menestyvää tilitoimistoa ja auttaa ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hong­kon­gin pa­ko­lais­lei­ril­lä syn­ty­nyt Hon Vu johtaa Oulussa me­nes­ty­vää ti­li­toi­mis­toa ja auttaa ul­ko­maa­lais­taus­tai­sia yrit­tä­jiä

19.04.2020 06:00 3
Hollantilainen de Laatin pariskunta pakkasi mukaan 17 huskyä ja toi yrityksensä Kuusamon Meskusvaaraan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hol­lan­ti­lai­nen de Laatin pa­ris­kun­ta pakkasi mukaan 17 huskyä ja toi yri­tyk­sen­sä Kuu­sa­mon Mes­kus­vaa­raan

18.04.2020 06:00 0
Ulkomaalaistaustaisten yrittäjien määrä kasvussa – BusinessOulu ja Oulun uusyrityskeskus toimivat oppaina yrittäjyyteen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten yrit­tä­jien määrä kas­vus­sa – Bu­si­nes­sOu­lu ja Oulun uus­yri­tys­kes­kus toi­mi­vat oppaina yrit­tä­jyy­teen

17.04.2020 06:00 0
Pohjois-Pohjanmaan nuorten yrittäjien tuore puheenjohtaja Matti Jääskeläinen lupaa lisää yhteistyötä ja uusia jäseniä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan nuorten yrit­tä­jien tuore pu­heen­joh­ta­ja Matti Jääs­ke­läi­nen lupaa lisää yh­teis­työ­tä ja uusia jäseniä

16.04.2020 06:00 0
Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuori yrittäjä Joonas Puurunen pitää huolta tyontekijöistään – tarjolla leipää ja sirkushuveja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden nuori yrit­tä­jä Joonas Puu­ru­nen pitää huolta tyon­te­ki­jöis­tään – tar­jol­la leipää ja sir­kus­hu­ve­ja

15.04.2020 06:00 2
Rekkoja sovitellaan taas junan kyytiin – yhdistetyt kuljetukset vähentäisivät rekkaliikenteen ilmastopäästöjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Rekkoja so­vi­tel­laan taas junan kyytiin – yh­dis­te­tyt kul­je­tuk­set vä­hen­täi­si­vät rek­ka­lii­ken­teen il­mas­to­pääs­tö­jä

13.04.2020 06:00 17