Perussuomalaiset
Viimeisin 4 tuntia
Mäenpään tapaus varjostaa Haavistoa – kesäkuun periaatteiden säilyminen on kysymysmerkki, kun ulkoministerin syytteestä äänestetään syksyllä

Mäen­pään tapaus var­jos­taa Haa­vis­toa – ke­sä­kuun pe­ri­aat­tei­den säi­ly­mi­nen on ky­sy­mys­merk­ki, kun ul­ko­mi­nis­te­rin syyt­tees­tä ää­nes­te­tään syk­syl­lä

16:32 2
Tilaajille
Kuukausi
Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pysyi hovissa

Kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan pysyi hovissa

02.07.2020 09:55 7
Lukijalta Mielipide Heini Koukkari

Pe­rus­suo­ma­lai­set on miesten ja naisten puolue

27.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kansanedustaja Mäenpää ei saa syytettä vieraslajipuheestaan – he äänestivät syytelupaa vastaan

Kan­san­edus­ta­ja Mäenpää ei saa syy­tet­tä vie­ras­la­ji­pu­hees­taan – he ää­nes­ti­vät syy­te­lu­paa vastaan

26.06.2020 10:38 11
Eduskunnan historiallinen äänestys alkoi – käydään koronatilanteen takia poikkeuksellisella tavalla

Edus­kun­nan his­to­rial­li­nen ää­nes­tys alkoi – käydään ko­ro­na­ti­lan­teen takia poik­keuk­sel­li­sel­la tavalla

26.06.2020 10:25 0
Eduskunnan historiallinen äänestys käydään tänään koronatilanteen takia poikkeuksellisella tavalla

Edus­kun­nan his­to­rial­li­nen ää­nes­tys käydään tänään ko­ro­na­ti­lan­teen takia poik­keuk­sel­li­sel­la tavalla

26.06.2020 07:00 8
Näkökulma: PS:n vieraslajipuhujan tapaus jakaa kokoomusta – uskaltaako puolueen eduskuntaryhmä antaa kansanedustajilleen vapaat kädet?

Nä­kö­kul­ma: PS:n vie­ras­la­ji­pu­hu­jan tapaus jakaa ko­koo­mus­ta – us­kal­taa­ko puo­lueen edus­kun­ta­ryh­mä antaa kan­san­edus­ta­jil­leen vapaat kädet?

18.06.2020 16:00 3
Soinin MTV:llä tekemä juhannusehdotus: Mammuttimainen maalaisliitto takaisin – näin vastaa keskustan puoluesihteeri

Soinin MTV:llä tekemä ju­han­nu­seh­do­tus: Mam­mut­ti­mai­nen maa­lais­liit­to ta­kai­sin – näin vastaa kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­ri

18.06.2020 14:52 15
Perustuslakivaliokunta puoltaa suostumusta asettaa kansanedustaja Mäenpää syytteeseen tämän eduskunnassa pitämästä vieraslajipuheesta

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta puoltaa suos­tu­mus­ta asettaa kan­san­edus­ta­ja Mäenpää syyt­tee­seen tämän edus­kun­nas­sa pi­tä­mäs­tä vie­ras­la­ji­pu­hees­ta

17.06.2020 12:32 2
HS-gallup: Pääministeripuolue SDP on edelleen suosituin, mutta kannatusnousu tasaantui

HS-gal­lup: Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue SDP on edel­leen suo­si­tuin, mutta kan­na­tus­nou­su ta­saan­tui

17.06.2020 08:00 9
Poliisi aloittaa tutkinnan Ano Turtiaisen rasistisesta kuvaviestistä – syynä valtakunnansyyttäjän määräys

Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Ano Tur­tiai­sen ra­sis­ti­ses­ta ku­va­vies­tis­tä – syynä val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän määräys

15.06.2020 12:50 0
Yle: Perussuomalaisten puoluehallitus pyytää Ano Turtiaiselta selvitystä hänen takaisinpyrkimisaikeistaan

Yle: Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­hal­li­tus pyytää Ano Tur­tiai­sel­ta sel­vi­tys­tä hänen ta­kai­sin­pyr­ki­mi­sai­keis­taan

13.06.2020 17:30 1
Halla-aho: "EU:n esittämä 750 miljardin euron elvytysrahasto ei oikeastaan liity koronan seurauksiin"

Hal­la-aho: "EU:n esit­tä­mä 750 mil­jar­din euron el­vy­tys­ra­has­to ei oi­keas­taan liity koronan seu­rauk­siin"

13.06.2020 15:37 8
Näkökulma: Halla-aho myönsi kirjakohuun johtaneet virheet, mutta syytökset resurssipulasta ovat oma vika

Nä­kö­kul­ma: Hal­la-aho myönsi kir­ja­ko­huun joh­ta­neet vir­heet, mutta syy­tök­set re­surs­si­pu­las­ta ovat oma vika

13.06.2020 14:41 4
Tilaajille
Halla-aho kiisti tarkoituksellisen provokaation: "Uskokaa tai älkää, mekin pystymme ihan vain mokaamaan"

Hal­la-aho kiisti tar­koi­tuk­sel­li­sen pro­vo­kaa­tion: "Us­ko­kaa tai älkää, mekin pys­tym­me ihan vain mo­kaa­maan"

13.06.2020 10:29 5
Demokraatti: Valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan aloitettavaksi Ano Turtiaisen twiitistä

De­mok­raat­ti: Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä määräsi esi­tut­kin­nan aloi­tet­ta­vak­si Ano Tur­tiai­sen twii­tis­tä

12.06.2020 19:00 15
Perussuomalaiset sanoutuvat joukolla irti kohukirjasta – näin sen julkaissut ajatuspaja ja kirjoittaja kytkeytyvät puolueeseen

Pe­rus­suo­ma­lai­set sa­nou­tu­vat jou­kol­la irti ko­hu­kir­jas­ta – näin sen jul­kais­sut aja­tus­pa­ja ja kir­joit­ta­ja kyt­key­ty­vät puo­luee­seen

11.06.2020 14:13 12
Näin asiat etenivät Jukka Hankamäen teoksen julkistuksesta kohuun ja ministerin päätökseen selvittää, miten asiaton teksti vaikuttaa Suomen Perustan saamaan valtionavustukseen

Näin asiat ete­ni­vät Jukka Han­ka­mäen teoksen jul­kis­tuk­ses­ta kohuun ja mi­nis­te­rin pää­tök­seen sel­vit­tää, miten asiaton teksti vai­kut­taa Suomen Pe­rus­tan saamaan val­tion­avus­tuk­seen

11.06.2020 11:46 1
Matias Turkkila otti vastuun perussuomalaisten ajatuspajan kohujulkaisun "laadunvarmistuksen" virheestä – Suomen Perustan valtionavustus vaarassa

Matias Turk­ki­la otti vastuun pe­rus­suo­ma­lais­ten aja­tus­pa­jan ko­hu­jul­kai­sun "laa­dun­var­mis­tuk­sen" vir­hees­tä – Suomen Pe­rus­tan val­tion­avus­tus vaa­ras­sa

10.06.2020 22:21 2
Vanhemmat
Perussuomalaisten ryhmästä erotetun Turtiaisen pilkkaviestistä ei aloiteta esitutkintaa – Yle: Perussuomalaiset harkitsee myös puolueesta erottamista

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mäs­tä ero­te­tun Tur­tiai­sen pilk­ka­vies­tis­tä ei aloi­te­ta esi­tut­kin­taa – Yle: Pe­rus­suo­ma­lai­set har­kit­see myös puo­luees­ta erot­ta­mis­ta

10.06.2020 17:31 3