JUURI NYT : Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

SÄHKÖAUTOT: Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään yli­opis­toa ja kau­pun­ki­kult­tuu­ria yhdessä ja erik­seen

09:17
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myl­ly­ojan os­tos­kes­kus tuntuu unoh­tu­neen päät­tä­jil­tä ja alueen pal­ve­lut kar­kaa­vat kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la

06:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa pitää herätä ym­mär­tä­mään van­ho­jen ra­ken­nus­ten arvo

06:15
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus

Nokia kiin­nit­tyy yhä tiu­kem­min Ouluun, nyt kau­pun­gin kan­nat­taa olla yhtiön osoit­ta­man luot­ta­muk­sen ar­voi­nen

22.06.2021 20:00 12
Tilaajille

Oulun Kelloon uusi pa­del­hal­li, toi­mi­jal­la vi­reil­lä hal­li­hank­kei­ta useissa kau­pun­geis­sa

22.06.2021 18:10
Tilaajille

Hau­ki­pu­taal­le tulossa uusi las­ten­suo­je­lun asu­mis­yk­sik­kö päihde- ja mie­len­ter­veys­on­gel­mai­sil­le – tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy

22.06.2021 18:09 5
Tilaajille

Ou­lu­jo­ki­var­ren kaa­va­uu­dis­tuk­set li­sää­vät ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia suh­teel­li­sen no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

22.06.2021 18:07
Tilaajille

Poh­joi­nen saa vielä jän­nit­tää ra­ho­jaan –mi­nis­te­ri Lin­ti­län mukaan mitään dra­maat­tis­ta muu­tos­ta ei ole luvassa

22.06.2021 16:17 3
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat

So­te-ra­ken­ta­mi­ses­sa piilee tällä het­kel­lä riskejä – Eri­kois­ra­ken­ta­mi­sel­la voi olla kiire, mutta kun­nal­le lasku on karvas, jos uudet tilat jäävät pal­ve­lu­ver­kon kar­sin­nas­sa tyh­jil­leen

22.06.2021 06:00 3
Tilaajille

Nokia tuo tu­han­sia työ­paik­ko­ja Lin­nan­maal­le – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: "jat­kam­me kan­sain­vä­lis­ten me­nes­tys­ta­ri­noi­den ra­ken­ta­mis­ta"

21.06.2021 21:20 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­kea-ai­kais­ta apua lap­sil­le, nuo­ril­le ja lap­si­per­heil­le

21.06.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onnea uusille kun­ta­päät­tä­jil­le – myös va­lit­se­mat­ta jääneet voivat lopulta on­ni­tel­la it­seään, sillä aikaa jää muuhun

21.06.2021 05:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ui­ma­hal­liin on matala kynnys

20.06.2021 20:00 10
Tilaajille
Kolumni

Roh­keut­ta peliin kun­nis­sa ja työ­pai­koil­la

18.06.2021 18:00 1
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set nostaa paik­ka­mää­riään Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­sa

18.06.2021 13:17
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lit tuo muu­tok­sia Poh­jois-Poh­jan­maan liiton ko­koon­pa­noon: kes­kus­ta, ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set suu­rim­mat val­tuus­to– ja hal­li­tus­ryh­mät.

18.06.2021 11:37 2

Ui­ma­hal­li­pää­tös ei kel­van­nut kai­kil­le – ­pääal­taan vä­li­poh­ja­rat­kai­su johti eriä­vään mie­li­pi­tee­seen

17.06.2021 15:33 27
Tilaajille

Kol­mo­nen vetää neu­vot­te­lu­ja Oulun luot­ta­mus­paik­ko­jen jaosta – "Edessä on muu­ta­man viikon tiivis jumppa"

17.06.2021 15:11 3
Tilaajille

Äänten tar­kas­tus­las­ken­ta muutti Sii­ka­lat­van vaa­li­tu­los­ta – val­tuus­toon SDP:n An­na­ma­ri Similä, kes­kus­ta menetti yhden val­tuus­to­pai­kan

16.06.2021 19:55 1
Tilaajille

Oulu linjasi ke­ven­ty­neis­tä ko­ro­na­suo­si­tuk­sis­ta: etä­työ­suo­si­tuk­set säi­ly­vät, mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta ylei­sis­sä ti­lois­sa luo­vu­taan

16.06.2021 16:39 120