Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin  kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos nuoret saisivat päättää

Ou­lu­lai­nen Se­bas­tian Tynk­ky­nen ja pe­rus­suo­ma­lai­set nuorten suo­sik­ke­ja – Katso, ketkä muut va­lit­tai­siin kan­san­edus­ta­jik­si Oulun vaa­li­pii­ris­tä, jos nuoret sai­si­vat päättää

17:37 11
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Oulun vaalipiirissä kuusitoista puoluetta on asettanut ehdokkaita – Katso ehdokaslistoilta, ketkä kaikki ovat ehdolla

Oulun vaa­li­pii­ris­sä kuu­si­tois­ta puo­luet­ta on aset­ta­nut eh­dok­kai­ta – Katso eh­do­kas­lis­toil­ta, ketkä kaikki ovat ehdolla

10:10 4
Näkökulma: Oulun vaalipiirissä edessä käänteentekevät jännitysvaalit – Miten käy keskustan, säilyttääkö se ykköspaikkansa vai  nouseeko perussuomalaiset rinnalle?

Nä­kö­kul­ma: Oulun vaa­li­pii­ris­sä edessä kään­teen­te­ke­vät jän­ni­tys­vaa­lit – Miten käy kes­kus­tan, säi­lyt­tää­kö se yk­kös­paik­kan­sa vai nou­see­ko pe­rus­suo­ma­lai­set rin­nal­le?

06:00 16
Tilaajille
Kalevan vaalitentin kuusikko pääsee tänään pureutumaan pohjoiseen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

06:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten teemoja on nos­tet­ta­va esiin – miksi Pöl­lön­kan­kaal­la ei ole nuo­ri­so­ti­lo­ja?

05:30
Tilaajille
Hinttaan tekeillä suuri hoivakortteli – kahteen rakennukseen kaavaillaan paikkoja 60–70 asukkaalle

Hint­taan te­keil­lä suuri hoi­va­kort­te­li – kahteen ra­ken­nuk­seen kaa­vail­laan paik­ko­ja 60–70 asuk­kaal­le

05:00 24
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Oulussa halutaan kehittää joukkoliikennettä työpaikka- ja asuinalueilla – kolme palvelutasovaihtoehtoa esillä ratkaisuiksi

Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

20.03.2023 19:00 36
Tilaajille
Herukassa lasketaan nopeusrajoituksia

He­ru­kas­sa las­ke­taan no­peus­ra­joi­tuk­sia

20.03.2023 15:50 2
Tilaajille

Oulun val­tuus­tos­sa istuvan Susanna Kis­ne­rin tie nousi pystyyn Pellon kun­nan­joh­ta­ja­haus­sa

20.03.2023 13:15 4
Oulun kaupungilta tulossa huikean ylijäämäinen tilinpäätös viime vuodelta – parannusta edelliseen vuoteen on peräti 136 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­gil­ta tulossa huikean yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös viime vuo­del­ta – pa­ran­nus­ta edel­li­seen vuoteen on peräti 136 mil­joo­naa euroa

20.03.2023 05:00 108
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heit­to­ur­hei­lu huutaa har­joit­te­lu­paik­ko­ja Oulussa – ur­hei­lu­vä­ki otet­ta­va mukaan Pa­te­nie­men heit­to­alueen suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen

19.03.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus – onko syn­ty­nyt iki­liik­ku­ja?

19.03.2023 05:00 24
Tilaajille
Eduskuntaan pyrkivän Kuusamon kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Matti Heikkilän rikostuomio tuli yllätyksenä keskustaväelle – taustalla kuljetusliikkeen konkurssi: ”Harkitsin asian kertomista aiemmin”

Edus­kun­taan pyr­ki­vän Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Matti Heik­ki­län ri­kos­tuo­mio tuli yl­lä­tyk­se­nä kes­kus­ta­väel­le – ­taus­tal­la kul­je­tus­liik­keen kon­kurs­si: ”Har­kit­sin asian ker­to­mis­ta aiem­min”

18.03.2023 14:17 77
Tilaajille
Näkökulma: Valta kasautuu, mutta siitä ei puhuta – Oulun vaalipiiristä eduskuntaan pyrkii liuta tripla- ja tuplarooleissa olevia ehdokkaita

Nä­kö­kul­ma: Valta ka­sau­tuu, mutta siitä ei puhuta – Oulun vaa­li­pii­ris­tä edus­kun­taan pyrkii liuta tripla- ja tup­la­roo­leis­sa olevia eh­dok­kai­ta

18.03.2023 11:18 27
Tilaajille
Vaalassa tehtiin vaalivirhe äänestysohjeista – virhe korjataan nettisivuille ja uuteen lehti-ilmoitukseen

Vaa­las­sa tehtiin vaa­li­vir­he ää­nes­tys­oh­jeis­ta – virhe kor­ja­taan net­ti­si­vuil­le ja uuteen leh­ti-il­moi­tuk­seen

17.03.2023 11:59 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen kun­tou­tus­po­lut ke­hit­ty­mäs­sä ja yh­te­näis­ty­mäs­sä

16.03.2023 05:30
Tilaajille
Muhoksen jäähalli valittiin Vuoden liikuntapaikaksi

Mu­hok­sen jää­hal­li va­lit­tiin Vuoden lii­kun­ta­pai­kak­si

15.03.2023 19:11 2
Sotaa paenneiden ukrainalaisten auttamiskeskukselle Oulussa löydettiin uudet tilat keskustasta – kaupunki auttoi etsimään paikan ja maksaa vuokran

Sotaa paen­nei­den uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mis­kes­kuk­sel­le Oulussa löy­det­tiin uudet tilat kes­kus­tas­ta – kau­pun­ki auttoi et­si­mään paikan ja maksaa vuokran

15.03.2023 14:46 17
Oulun kaupunki pimittää ex-yhdyskuntajohtajan varoituksen valmisteluun liittyviä sähköposteja – Professori tyrmää kaupungin perustelut

Oulun kau­pun­ki pi­mit­tää ex-yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan va­roi­tuk­sen val­mis­te­luun liit­ty­viä säh­kö­pos­te­ja – Pro­fes­so­ri tyrmää kau­pun­gin pe­rus­te­lut

15.03.2023 10:40 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde säästää vää­räs­sä pai­kas­sa – kan­nat­taa­ko lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta sääs­tää, jos se tur­me­lee kahden ihmisen elämän?

15.03.2023 06:00 13
Tilaajille