OYSin sairaalahanke
OYSin uusi pysäköintitalo avataan elokuussa – hieman yli 800 parkkipaikkaa, joista puolet potilaiden ja vierailijoiden käyttöön

OYSin uusi py­sä­köin­ti­ta­lo avataan elo­kuus­sa – hieman yli 800 park­ki­paik­kaa, joista puolet po­ti­lai­den ja vie­rai­li­joi­den käyt­töön

01.07.2020 13:45 2
Juha Jääskeläisestä OYS:n väliaikainen infrapalvelujohtaja – hoitaa virkaa enintään vuoden ajan 80-prosenttisella työpanoksella

Juha Jääs­ke­läi­ses­tä OYS:n vä­li­ai­kai­nen inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­ja – hoitaa virkaa enin­tään vuoden ajan 80-pro­sent­ti­sel­la työ­pa­nok­sel­la

20.05.2020 13:06 0
Tampio jätti heti sairaanhoitopiirin infrajohtajan työn, taustalla OYSin miljardihankkeen riskit – "Se on koko hankkeen parhaaksi"

Tampio jätti heti sai­raan­hoi­to­pii­rin inf­ra­joh­ta­jan työn, taus­tal­la OYSin mil­jar­di­hank­keen riskit – "Se on koko hank­keen par­haak­si"

11.05.2020 18:01 9
Tilaajille
OYSin avohoitotalon luona muutoksia liikennejärjestelyihin katuyhteyden rakentamisen takia – ponttien asennus tuo melua ja tärinää

OYSin avo­hoi­to­ta­lon luona muu­tok­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin ka­tu­yh­tey­den ra­ken­ta­mi­sen takia – pont­tien asennus tuo melua ja tärinää

11.05.2020 10:03 2
OYSin liikennejärjestelyissä muutoksia: Ramppi pääosin pois käytöstä, bussipysäkit vaihtavat paikkaa

OYSin lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä muu­tok­sia: Ramppi pääosin pois käy­tös­tä, bus­si­py­sä­kit vaih­ta­vat paikkaa

31.03.2020 13:41 5
OYS:n rakennustyömaa on säästynyt takaiskuilta, mutta muutoksia voidaan joutua tekemään – "Mietimme parhaillaan, onko tämä huono aika järjestää kilpailutusta"

OYS:n ra­ken­nus­työ­maa on sääs­ty­nyt ta­kais­kuil­ta, mutta muu­tok­sia voidaan joutua te­ke­mään – "Mie­tim­me par­hail­laan, onko tämä huono aika jär­jes­tää kil­pai­lu­tus­ta"

26.03.2020 14:20 6
OYSin tunnusomainen ajoramppi suljetaan ja puretaan vaiheittain huhtikuun alusta alkaen – sairaalaan tuloon varattava tuolloin tavallista enemmän aikaa

OYSin tun­nus­omai­nen ajo­ramp­pi sul­je­taan ja pu­re­taan vai­heit­tain huh­ti­kuun alusta alkaen – sai­raa­laan tuloon va­rat­ta­va tuol­loin ta­val­lis­ta enemmän aikaa

11.03.2020 09:47 55
OYSin B-osan rakentamisesta allekirjoitettiin urakkasopimukset – ensimmäiset uudet tilat otetaan käyttöön vuosina 2022 ja 2023

OYSin B-osan ra­ken­ta­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tiin urak­ka­so­pi­muk­set – en­sim­mäi­set uudet tilat otetaan käyt­töön vuosina 2022 ja 2023

27.02.2020 09:08 31
OYSissa remontoidaan ensi kesänä kuuden leikkaussalin ilmanvaihtojärjestelmät – remontti tuo saleille lisäaikaa

OYSissa re­mon­toi­daan ensi kesänä kuuden leik­kaus­sa­lin il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mät – re­mont­ti tuo sa­leil­le li­sä­ai­kaa

24.02.2020 13:21 10
Oulun älysairaalahanke veti hämärää kiinalaisyhtiötä puoleensa – OYS ei lämmennyt yhteistyölle eikä lähtenyt tarjotulle matkalle Nanjingiin

Oulun äly­sai­raa­la­han­ke veti hämärää kii­na­lais­yh­tiö­tä puo­leen­sa – OYS ei läm­men­nyt yh­teis­työl­le eikä läh­te­nyt tar­jo­tul­le mat­kal­le Nan­jin­giin

13.02.2020 06:06 4
Tilaajille
Kiviharjuntien rakentaminen aloitettu – Kaupunginojan pohjoispuolinen jalkakäytävä ja pyörätie suljetaan

Ki­vi­har­jun­tien ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tu – Kau­pun­gin­ojan poh­jois­puo­li­nen jal­ka­käy­tä­vä ja pyö­rä­tie sul­je­taan

10.01.2020 08:41 17
Kiviharjuntien jatkeen rakentaminen alkaa vuoden alussa OYSin tuntumassa – uusi pysäköintitalo valmistuu keväällä

Ki­vi­har­jun­tien jatkeen ra­ken­ta­mi­nen alkaa vuoden alussa OYSin tun­tu­mas­sa – uusi py­sä­köin­ti­ta­lo val­mis­tuu ke­vääl­lä

13.12.2019 21:50 12
Maailman älykkäin sairaala sai peruskiven – OYSin miljardihanke rakentuu pala palalta vuoteen 2030 mennessä

Maail­man älyk­käin sai­raa­la sai pe­rus­ki­ven – OYSin mil­jar­di­han­ke ra­ken­tuu pala palalta vuoteen 2030 men­nes­sä

30.11.2019 16:35 70
OYSin Tulevaisuuden sairaala-hankkeen väistökeittiön piti maksaa 4,9 miljoona, mutta hinta onkin nyt 8,9 miljoonaa – "Kyllä harmittaa monella tapaa"

OYSin Tu­le­vai­suu­den sai­raa­la-hank­keen väis­tö­keit­tiön piti maksaa 4,9 mil­joo­na, mutta hinta onkin nyt 8,9 mil­joo­naa – "Kyllä har­mit­taa monella tapaa"

26.11.2019 06:00 19
Tilaajille
Tietyöt ruuhkauttavat liikennettä OYSin keskuskadulla – sairaalakäyntiin kannattaa varata tavallista enemmän aikaa

Tietyöt ruuh­kaut­ta­vat lii­ken­net­tä OYSin kes­kus­ka­dul­la – sai­raa­la­käyn­tiin kan­nat­taa varata ta­val­lis­ta enemmän aikaa

25.09.2019 13:51 6
Koululaisten tulee varoa Oysin rakennushankkeen työmaaliikennettä – Kastellin oppilaita kehotetaan kiertämään kouluun Aapistien kautta

Kou­lu­lais­ten tulee varoa Oysin ra­ken­nus­hank­keen työ­maa­lii­ken­net­tä – Kas­tel­lin op­pi­lai­ta ke­ho­te­taan kier­tä­mään kouluun Aa­pis­tien kautta

12.08.2019 12:34 19
Vanha keittiö kaatuu pian työmaan tieltä – Tulevaisuuden sairaalan A-talon perustukset ovat lähes valmiita

Vanha keittiö kaatuu pian työmaan tieltä – Tu­le­vai­suu­den sai­raa­lan A-talon pe­rus­tuk­set ovat lähes val­mii­ta

29.07.2019 06:00 2
Tilaajille
OYSin uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen urakkasopimus allekirjoitettiin –  kokonaiskustannukset ovat noin 208 miljoonaa euroa

OYSin uuden sai­raa­lan en­sim­mäi­sen vaiheen urak­ka­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tiin –  ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat noin 208 mil­joo­naa euroa

11.01.2019 13:58 30
Uusi OYS tulee kymmenkerroksisiin tornitaloihin ja käytävien määrä vähenee rajusti – rakennustyömaa mullistaa pysäköinnin

Uusi OYS tulee kym­men­ker­rok­si­siin tor­ni­ta­loi­hin ja käy­tä­vien määrä vähenee rajusti – ra­ken­nus­työ­maa mul­lis­taa py­sä­köin­nin

24.11.2018 08:00 5
Tilaajille
Oulun sairaalahanke tarkentuu – sairaalarakennuksen korkeimmat osat voivat kohota kymmeneen kerrokseen

Oulun sai­raa­la­han­ke tar­ken­tuu – sai­raa­la­ra­ken­nuk­sen kor­keim­mat osat voivat kohota kym­me­neen ker­rok­seen

28.08.2018 21:15 37