Oulun yliopisto
Viimeisin tunti
Yliopistot iskevät maailmalla kovilla panoksilla – "Huippuyliopistojen ero Suomen yliopistoihin nähden kasvaa kiihtyvällä vauhdilla"

Yli­opis­tot iskevät maail­mal­la kovilla pa­nok­sil­la – "Huip­puy­lio­pis­to­jen ero Suomen yli­opis­toi­hin nähden kasvaa kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la"

07:00 2
Tilaajille
Viikko
Oulun yliopistossa kehitettiin mittausperävaunu, jolla pystytään mittaamaan raskaan ajoneuvon renkaiden käyttäytymistä – mahdollistaa renkaiden testaamisen kotimaisissa olosuhteissa

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­tiin mit­taus­pe­rä­vau­nu, jolla pys­ty­tään mit­taa­maan raskaan ajo­neu­von ren­kai­den käyt­täy­ty­mis­tä – mah­dol­lis­taa ren­kai­den tes­taa­mi­sen ko­ti­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa

03.06.2020 08:16 0
Pyhäsalmen kaivoksessa voidaan tulevaisuudessa harjoitella työturvallisuutta maan alla

Py­hä­sal­men kai­vok­ses­sa voidaan tu­le­vai­suu­des­sa har­joi­tel­la työ­tur­val­li­suut­ta maan alla

02.06.2020 13:54 0
Oulun yliopisto aloittaa meänkielen ja kveenin kääntäjäkoulutuksen – kummallekaan kielelle ei ole aiemmin koulutettu kääntäjiä

Oulun yli­opis­to aloit­taa meän­kie­len ja kveenin kään­tä­jä­kou­lu­tuk­sen – kum­mal­le­kaan kie­lel­le ei ole aiemmin kou­lu­tet­tu kään­tä­jiä

01.06.2020 11:37 0
Mielipide Janne Rajala

Rak­si­laa, vielä tällä het­kel­lä melko hei­kos­ti hyö­dyn­net­tyä kau­pun­kia­luet­ta, on ke­hi­tet­tä­vä ko­ko­nai­suu­te­na

31.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Mielipide Vesa Puuronen

Muutto ei rat­kai­se Oulun yli­opis­ton on­gel­mia – yli­opis­ton tu­li­si­kin laa­jen­taa op­pi­ai­ne­va­li­koi­maan­sa eri­tyi­ses­ti ali­edus­tet­tu­jen ih­mis­tie­tei­den osalta

29.05.2020 08:00 5
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä huonontaa naisten elämänlaatua luultua pidempään

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Mo­ni­rak­ku­lai­nen mu­na­sar­ja­oi­re­yh­ty­mä huo­non­taa naisten elä­män­laa­tua luultua pi­dem­pään

29.05.2020 07:24 0
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun yliopiston uusien opiskelijoiden todistusvalinnan tulokset valmistuivat

Oulun yli­opis­ton uusien opis­ke­li­joi­den to­dis­tus­va­lin­nan tu­lok­set val­mis­tui­vat

28.05.2020 09:52 0
Yliopisto ja kauppa sopisivat hulppeasti samalle alueelle Raksilassa – "Kyseessä on suuri ja merkittävä hanke, mutta ei valtava", sanoo keskustakampuksesta selvityksen tehnyt Rainer Mahlamäki

Yli­opis­to ja kauppa so­pi­si­vat hulp­peas­ti samalle alueel­le Rak­si­las­sa – "Ky­sees­sä on suuri ja mer­kit­tä­vä hanke, mutta ei val­ta­va", sanoo kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta sel­vi­tyk­sen tehnyt Rainer Mah­la­mä­ki

27.05.2020 19:15 62
Tilaajille
Mielipide Juhani Paakki

Yli­opis­ton siir­to­ideal­la tu­ke­vas­ti jalat il­mas­sa, tai tietty tar­koi­tus­pe­rä, jossa Poh­jois-Suo­men etu ei ole ky­sy­myk­ses­sä?

27.05.2020 08:00 2
Tilaajille
Mielipide Timo Paakki

Raksila olisi näpsä paikka Oulun yli­opis­tol­le – jos muutto to­teu­tui­si, olisi huo­leh­dit­ta­va ettei Lin­nan­maa näivety

27.05.2020 07:00 5
Tilaajille
Mielipide Jari Pirinen

Yli­opis­ton siir­tä­mi­sen tulisi tuottaa uutta elin­voi­maa ja ta­lou­del­li­sia re­surs­se­ja enemmän kuin se niitä veisi

27.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston syksylle siirretty tohtoripromootio siirtyy keväälle 2021 - juhlallisuuksia ei voida toteuttaa syksylläkään ilman koronavirukseen liittyviä terveysriskejä

Oulun yli­opis­ton syk­syl­le siir­ret­ty toh­to­ri­pro­moo­tio siirtyy ke­vääl­le 2021 - juh­lal­li­suuk­sia ei voida to­teut­taa syk­syl­lä­kään ilman ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä ter­veys­ris­ke­jä

26.05.2020 13:26 0
Mielipide Mauno Murtoniemi

Välitön keino Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­man li­sää­mi­sek­si: aloi­te­taan psy­ko­lo­gi­kou­lu­tus ny­kyi­sis­sä Lin­nan­maan ti­lois­sa

26.05.2020 07:00 9
Tilaajille
Mielipide Juhani Iivari

Yli­opis­tol­le uusi hyb­ri­di­ark­ki­teh­tuu­ri – Rak­si­laan si­joit­tu­va yli­opis­ton osa olisi Oulun yli­opis­ton näkyvä lip­pu­lai­va­kam­pus

24.05.2020 07:00 17
Tilaajille
Yliopiston jatko Linnanmaalla saamassa taakseen kansanliikkeen – "Vielä jokin aika sitten tällaisen ajatuksen esittäjä olisi talutettu hoitoa saamaan", tuomitsee Technopoliksen pitkäaikainen johtaja muuttoaikeet

Yli­opis­ton jatko Lin­nan­maal­la saa­mas­sa taak­seen kan­san­liik­keen – "Vielä jokin aika sitten täl­lai­sen aja­tuk­sen esit­tä­jä olisi ta­lu­tet­tu hoitoa saa­maan", tuo­mit­see Tech­no­po­lik­sen pit­kä­ai­kai­nen johtaja muut­to­ai­keet

23.05.2020 19:40 218
Tilaajille
Mielipide Timo Aho

Rak­si­lan yli­opis­to testiin – si­joit­ta­jat voi­si­vat koota ryhmän, joka ra­ken­tai­si yli­opis­tol­le tilat, ja vuok­rai­si ne alle Lin­nan­maan vuok­rien

23.05.2020 07:30 12
Tilaajille
Tapio Koivusta Oulun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori – uusi pesti viiden vuoden pituinen

Tapio Koi­vus­ta Oulun yli­opis­ton kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa­va va­ra­reh­to­ri – uusi pesti viiden vuoden pi­tui­nen

22.05.2020 10:26 9
Mielipide Tilmann Bösinger

Yli­opis­to tar­vit­see työ­rau­haa – ollaan ylpeitä Lin­nan­maas­ta ja ke­rä­tään ne he­del­mät, joita sen ai­nut­laa­tui­set mah­dol­li­suu­det tar­joa­vat

22.05.2020 08:30 7
Tilaajille
Paljon ja pitkään tupakoineilla havaittiin keskimäärin puolitoistakertainen riski hampaiden menetykseen, kertoo Oulun yliopistossa tarkastettava väitös

Paljon ja pitkään tu­pa­koi­neil­la ha­vait­tiin kes­ki­mää­rin puo­li­tois­ta­ker­tai­nen riski ham­pai­den me­ne­tyk­seen, kertoo Oulun yli­opis­tos­sa tar­kas­tet­ta­va väitös

22.05.2020 06:00 0
Tilaajille