Oulun keskusta
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Veikko Meriläinen

Park­ki­ruu­tu­jen pa­lau­tus maan päälle Oulussa on hal­vin­ta el­vy­tys­tä

06:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Toimistotilat käyvät taas kaupaksi Oulussa – Oulun Liikekeskuksen Hagelberg: "Ydinkeskustan kuivahtamista konttorialueeksi turha pelätä"

Toi­mis­to­ti­lat käyvät taas kau­pak­si Oulussa – Oulun Lii­ke­kes­kuk­sen Ha­gel­berg: "Y­din­kes­kus­tan kui­vah­ta­mis­ta kont­to­ri­alueek­si turha pelätä"

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulun Stockmannin entisiin tiloihin lisää firmoja – Pekurin tiloista yli puolet on jo vuokrattu, uusi omistaja kertoo

Oulun Stock­man­nin en­ti­siin ti­loi­hin lisää firmoja – Pekurin ti­lois­ta yli puolet on jo vuok­rat­tu, uusi omis­ta­ja kertoo

03.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Oulun TE-toimisto aloittaa uusissa tiloissa kesäkuun puolivälissä − Asiakaspalvelussa suositaan edelleen verkko- ja puhelinpalveluita

Oulun TE-toi­mis­to aloit­taa uusissa ti­lois­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä − Asia­kas­pal­ve­lus­sa suo­si­taan edel­leen verkko- ja pu­he­lin­pal­ve­lui­ta

01.06.2020 15:12 1
Puheenaihe: Paraneeko sujuvuus Oulun liikenteessä, kun nopeusrajoitus alennetaan 30 kilometriin tunnissa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ra­nee­ko su­ju­vuus Oulun lii­ken­tees­sä, kun no­peus­ra­joi­tus alen­ne­taan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa?

31.05.2020 08:00 24
Tilaajille
Oulun keskustan nopeusrajoitus laskee kolmeenkymppiin ensi viikolla

Oulun kes­kus­tan no­peus­ra­joi­tus laskee kol­meen­kymp­piin ensi vii­kol­la

29.05.2020 13:16 30

Kirk­ko­ka­tu on sul­jet­tu lä­pi­ajo­lii­ken­teel­tä Hal­li­tus­ka­dun ja Pak­ka­huo­neen­ka­dun väliltä tors­tai­na

13.05.2020 15:54 0
Kolmatta Asemantorni-tornitaloa aletaan rakentaa syksyllä rautatieaseman lähelle – asematunneli jatkuu Rautatienkadun ja uuden kolmikerroksisen liiketalon alle Asema-aukiolle saakka

Kol­mat­ta Ase­man­tor­ni-tor­ni­ta­loa aletaan ra­ken­taa syk­syl­lä rau­ta­tie­ase­man lähelle – ase­ma­tun­ne­li jatkuu Rau­ta­tien­ka­dun ja uuden kol­mi­ker­rok­si­sen lii­ke­ta­lon alle Ase­ma-au­kiol­le saakka

27.02.2020 18:00 1
Tilaajille
Asuinrakentaminen toi Heinäpäähän useiden pikkukauppojen tihentymän – lähipalveluiden merkitys kasvaa, kun väestö ikääntyy ja pieniä talouksia on enemmän

Asuin­ra­ken­ta­mi­nen toi Hei­nä­pää­hän useiden pik­ku­kaup­po­jen ti­hen­ty­män – lä­hi­pal­ve­lui­den mer­ki­tys kasvaa, kun väestö ikään­tyy ja pieniä ta­louk­sia on enemmän

29.11.2019 07:00 2
Tilaajille
Rotuaari halutaan rauhoittaa moottoriliikenteeltä – Jakelu- ja huoltoliikenne on lisääntynyt ja liikennesäännöistä luistetaan toistuvasti

Ro­tuaa­ri ha­lu­taan rau­hoit­taa moot­to­ri­lii­ken­teel­tä – Jakelu- ja huol­to­lii­ken­ne on li­sään­ty­nyt ja lii­ken­ne­sään­nöis­tä luis­te­taan tois­tu­vas­ti

07.10.2019 19:08 2
Tilaajille
Arkkitehti Pekka Littowin mukaan tornitaloista hyötyvät vain grynderit  – "Pitäisi olla tiivistä ja matalaa sekä riittävästi ihmisiä, jotta lähipalvelut voivat elää"

Ark­ki­teh­ti Pekka Lit­to­win mukaan tor­ni­ta­lois­ta hyö­ty­vät vain gryn­de­rit – "Pi­täi­si olla tii­vis­tä ja matalaa sekä riit­tä­väs­ti ih­mi­siä, jotta lä­hi­pal­ve­lut voivat elää"

26.09.2019 14:08 5
Tilaajille
Ammattikoulu väistyi asuntoloineen Myllytullista, tilalle tulossa satoja uusia asuntoja – Åströmin vanha valjastehdaskin pääosin asuinkäyttöön

Am­mat­ti­kou­lu väistyi asun­to­loi­neen Myl­ly­tul­lis­ta, tilalle tulossa satoja uusia asun­to­ja – Å­strö­min vanha val­jas­teh­das­kin pääosin asuin­käyt­töön

26.09.2019 06:00 6
Tilaajille
Heinäpäähän nousee uusi 13-kerroksinen tornitalo – katutasoon liiketilaa, autojen pysäköinti kellariin

Hei­nä­pää­hän nousee uusi 13-ker­rok­si­nen tor­ni­ta­lo – ka­tu­ta­soon lii­ke­ti­laa, autojen py­sä­köin­ti kel­la­riin

24.09.2019 19:55 76
Hyvä korkean rakentamisen linjaus vai täydellinen tyrmäys keskustan elinvoimalle? – Oulun valtuustoryhmien enemmistö kannattaa keskustan korkeuden suitsimista

Hyvä korkean ra­ken­ta­mi­sen linjaus vai täy­del­li­nen tyrmäys kes­kus­tan elin­voi­mal­le? – Oulun val­tuus­to­ryh­mien enem­mis­tö kan­nat­taa kes­kus­tan kor­keu­den suit­si­mis­ta

14.09.2019 08:00 5
Tilaajille
Esitys korkean rakentamisen periaatteista Oulun keskustassa sai osakseen kovaa kritiikkiä – poistettiin kaupungin yhdyskuntalautakunnan tiistain kokouksen esityslistalta

Esitys korkean ra­ken­ta­mi­sen pe­ri­aat­teis­ta Oulun kes­kus­tas­sa sai osak­seen kovaa kri­tiik­kiä – pois­tet­tiin kau­pun­gin yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan tiis­tain ko­kouk­sen esi­tys­lis­tal­ta

10.09.2019 12:22 171
Oulun keskustan korkea rakentaminen saa suitset – Tuomiokirkon tornin korkeutta ei ylitetä: "Maamerkkimäinen hahmo saisi säilyä maisemassa"

Oulun kes­kus­tan korkea ra­ken­ta­mi­nen saa suitset – Tuo­mio­kir­kon tornin kor­keut­ta ei yli­te­tä: "Maa­merk­ki­mäi­nen hahmo saisi säilyä mai­se­mas­sa"

10.09.2019 06:00 5
Tilaajille
Puistolan kulmaan avataan uusi ulkoiluvaateliike – yrittäjä Petteri Siekkinen luottaa kivijalkamyyntiin

Puis­to­lan kulmaan avataan uusi ul­koi­lu­vaa­te­lii­ke – yrit­tä­jä Petteri Siek­ki­nen luottaa ki­vi­jal­ka­myyn­tiin

15.08.2019 09:29 99
Vaateketju Kekäle avaa Oulussa syyskuun alussa – kaksikerroksinen myymälä työllistää 15 henkilöä

Vaa­te­ket­ju Kekäle avaa Oulussa syys­kuun alussa – kak­si­ker­rok­si­nen myymälä työl­lis­tää 15 hen­ki­löä

11.08.2019 11:11 105
Stockmannin entisille tiloille uusi omistaja – Trevian osti suurimman osan Kauppakortteli Pekurin tiloista Oulussa

Stock­man­nin en­ti­sil­le ti­loil­le uusi omis­ta­ja – Trevian osti suu­rim­man osan Kaup­pa­kort­te­li Pekurin ti­lois­ta Oulussa

18.06.2019 13:40 66
Rotuaarin kattamisselvitys pian loppusuoralla – mahdollinen rakentaminen veisi aikanaan vuosia, eikä vielä puhuta raha-asioista

Ro­tuaa­rin kat­ta­mis­sel­vi­tys pian lop­pu­suo­ral­la – mah­dol­li­nen ra­ken­ta­mi­nen veisi ai­ka­naan vuosia, eikä vielä puhuta ra­ha-asiois­ta

28.03.2019 21:43 8
Tilaajille