Oulun budjetti 2021
Maahanmuuttajalasten tukeen pitää sijoittaa Oulussa
Kolumni Satu Haapanen

Maa­han­muut­ta­ja­las­ten tukeen pitää si­joit­taa Oulussa

26.11.2020 12:00 16
Tilaajille
Kulttuuri ei ole vain menoerä – Oulun teatterin tuen ankara nirhaus voi aiheuttaa kaupungille enemmänkin hallaa
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri ei ole vain menoerä – Oulun teat­te­rin tuen ankara nirhaus voi ai­heut­taa kau­pun­gil­le enem­män­kin hallaa

16.11.2020 20:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalle Parviainen

Oulun ve­ro­pro­sen­tin ver­taa­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­tuun on ar­ve­lut­ta­vaa

10.11.2020 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pirjo Sirviö

Ve­ron­ko­ro­tus on Oulun ta­lous­ti­lan­tees­sa pai­kal­laan

07.11.2020 05:30 11
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää, että Oulun kunnallisveroa nostetaankin vain puolella prosenttiyksiköllä – Vehkaperä: "Juustohöyläystä joka hallintokuntaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että Oulun kun­nal­lis­ve­roa nos­te­taan­kin vain puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Veh­ka­pe­rä: "Juus­to­höy­läys­tä joka hal­lin­to­kun­taan"

27.10.2020 15:19 24
Tilaajille
Kaupunginhallitus ruotii Oulun budjettia kolmessa eri kokouksessa – talousarviosta päätös vasta seuraavassa kokouksessa

Kau­pun­gin­hal­li­tus ruotii Oulun bud­jet­tia kol­mes­sa eri ko­kouk­ses­sa – ta­lous­ar­vios­ta päätös vasta seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­sa

12.10.2020 20:40 4
Tilaajille
Lukijat ovat puhuneet: Oulun pitäisi leikata menojaan ja korottaa veroja – velanotto saa vain vähän kannatusta

Lukijat ovat pu­hu­neet: Oulun pitäisi leikata me­no­jaan ja ko­rot­taa veroja – ve­lan­ot­to saa vain vähän kan­na­tus­ta

30.09.2020 15:56 8
Tilaajille
Oulun taloudenpito on nyt kiikkulaudalla tasapainoilua – samaan aikaan tarvitaan sekä säästöpäätöksiä ja rakenteisiin puuttumista että elinvoimaa lisääviä ratkaisuja.
Pääkirjoitus

Oulun ta­lou­den­pi­to on nyt kiik­ku­lau­dal­la ta­sa­pai­noi­lua – samaan aikaan tar­vi­taan sekä sääs­tö­pää­tök­siä ja ra­ken­tei­siin puut­tu­mis­ta että elin­voi­maa li­sää­viä rat­kai­su­ja.

29.09.2020 20:00 16
Tilaajille
Oulu nostaa veroprosenttia ja ottaa lisää velkaa: tulorahoitus ei riitä palveluihin ja investointeihin, joita pidetään elinvoiman kannalta välttämättöminä

Oulu nostaa ve­ro­pro­sent­tia ja ottaa lisää velkaa: tu­lo­ra­hoi­tus ei riitä pal­ve­lui­hin ja in­ves­toin­tei­hin, joita pi­de­tään elin­voi­man kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mi­nä

29.09.2020 18:33 11
Tilaajille
Päivi Laajala: Kaavoitus, rakentaminen ja liikenneyhteydet luovat Ouluun elinvoimaa: "Tulemme ajamaan Liminka–Oulu-kaksoisraidetta"

Päivi Laa­ja­la: Kaa­voi­tus, ra­ken­ta­mi­nen ja lii­ken­ne­yh­tey­det luovat Ouluun elin­voi­maa: "Tu­lem­me ajamaan Li­min­ka–Ou­lu-kak­sois­rai­det­ta"

29.09.2020 18:12 2
Tilaajille
Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu alkaa kiihtyä Oulussa – terveyspalveluissa jatketaan etävastaanottojen laajentamista

Yli 75-vuo­tiai­den määrän kasvu alkaa kiihtyä Oulussa – ter­veys­pal­ve­luis­sa jat­ke­taan etä­vas­taan­ot­to­jen laa­jen­ta­mis­ta

29.09.2020 12:26 1
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala antoi budjettiesityksensä: Koronan tuomat vaikeudet näkyvät alijäämäiseksi painuvassa taloudessa, veroprosenttiin esitetään korotusta – uutta lainaa 100 miljoonaa

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala antoi bud­jet­tie­si­tyk­sen­sä: Koronan tuomat vai­keu­det näkyvät ali­jää­mäi­sek­si pai­nu­vas­sa ta­lou­des­sa, ve­ro­pro­sent­tiin esi­te­tään ko­ro­tus­ta – uutta lainaa 100 mil­joo­naa

29.09.2020 11:07 36
Tilaajille