Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Oulu2026

Tulevan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin ohjelma näkyy pian jopa ruo­ka­os­tok­sil­la – Rau­han­ko­ne alkaa tänään kuu­mil­la sau­na­kes­kus­te­luil­la, joihin on kut­sut­tu Oulun kil­pa­kump­pa­nit

09.09.2021 07:00 1
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen ra­hoi­tu­sa­sioi­ta: Oulun kult­tuu­ri­sää­tiöl­le 500 000 euron pääoma, koko hank­keel­le esi­te­tään 20 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

30.08.2021 20:48 46

Ka­la­kei­ton pohja on hyvässä lie­mes­sä – Annos syntyy vaikka Oulussa le­gen­daa­ri­sen Peh­ko­lan lo­hi­kei­ton re­sep­tiä mu­kai­le­mal­la

29.08.2021 08:00 5
Tilaajille

Ou­lu­lais­nuor­ten utopia muuttui to­dek­si, kun Pi­ki­saa­ren ran­ta­ve­sil­le las­ket­tiin tänä kesänä Kelluva Lava

13.07.2021 16:00 1
Tilaajille

Kult­tuu­ri­bin­go täyttää 10 vuotta: mo­ni­tai­tei­li­joi­den atel­jees­sa toi­vo­taan li­sään­ty­vää pa­nos­tus­ta kult­tuu­riin Oulu2026-hank­keen hen­ges­sä

12.07.2021 20:00
Tilaajille
Mainos Oulun Kaupunki

Oulu on Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 – voitto lisää alueen elin­voi­maa ja kult­tuu­ri­tar­jon­taa

20.06.2021 06:00
Kolumni

Kak­sois­ra­taa Poh­jo­lan val­keaan kau­pun­kiin – terva ja lo­hi­jo­ki pa­lau­tet­ta­va osaksi Oulua!

11.06.2021 08:47 36
Tilaajille

Ki­sa­stu­dio rie­muit­si Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä: "Tämä on pa­ras­ta, mitä Oululle on ta­pah­tu­nut sen jäl­keen, kun tänne saatiin yli­opis­to yli 60 vuotta sitten"

02.06.2021 16:44 64
Tilaajille
Mainos Oulun Kaupunki

Uutta luo­mal­la Eu­roo­pan va­lo­kei­laan – Oulu2026 kuuluu kaiken ikäi­sil­le koko alueel­la, yh­dis­tää tai­det­ta ja tek­no­lo­giaa ja iloit­see omasta ruo­ka­kult­tuu­ris­ta

24.05.2021 06:00
Mainos Oulun Kaupunki

Poh­joi­ses­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si - ”Te­ke­mi­seen on osal­lis­tu­nut huikea määrä ou­lu­lai­sia”

17.05.2021 06:00

Kelluva Lava tuo kult­tuu­rin Oulun ran­noil­le – il­mai­sen esiin­ty­mis­pai­kan voi varata 14. tou­ko­kuu­ta lähtien

11.05.2021 12:18 4

Nä­kö­kul­ma: Oulu kertoo us­kot­ta­vaa poh­jois­ta ke­hi­tys­ta­ri­naa, Tampere jyllää kool­laan ja ih­mis­ar­von tee­mal­la – vuoden 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kien ha­ku­kir­jois­ta yksi ei täysin vakuuta

24.04.2021 08:00 11
Tilaajille

Kult­tuu­ri­vuo­den tekijät lu­paa­vat kylille omia lau­lu­ja, nuo­ril­le so­ta­his­to­riaa ja mo­ni­tai­teel­li­sen kä­ve­ly­kier­rok­sen, joka hui­pen­tuu nos­tal­gi­siin pi­ha­juh­liin

23.04.2021 18:00 2
Tilaajille

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus jul­kis­tet­tiin

22.04.2021 19:06 18

Droo­nien tanssia joella, tai­de­gal­le­ria tai­vaal­la, las­ten­kult­tuu­rin keskus, matalan kyn­nyk­sen oop­pe­raa ja fes­ti­vaa­le­ja – katso, mitä kaikkea vuosi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­na toisi Ouluun

22.04.2021 10:00 17
Tilaajille

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus esi­tel­lään kan­sal­le 22. huh­ti­kuu­ta – kisan voit­ta­ja ratkeaa ke­sä­kuun alussa

14.04.2021 11:42 12

Oulu2026-ha­ke­mus tulee kohta pai­nos­ta – "Tämä on laaja yh­tei­söl­li­nen pro­ses­si, jossa on ollut mukana varmaan tu­han­sia ihmisiä tavalla tai toi­sel­la"

22.03.2021 22:29 11
Tilaajille

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen idea­kil­pai­lun fi­na­lis­tit ki­saa­vat 2026 euron pal­kin­nos­ta – etä­yh­teyk­sin jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma on avoin kai­kel­le ylei­söl­le

18.02.2021 14:25 3

Oulu2026 ja CULTA jär­jes­tä­vät maa­lis­kuus­sa pitc­haus­ta­pah­tu­man – "Viime vuoden ta­pah­tu­ma osoit­ti, että kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos­pitc­hauk­sel­le on ky­syn­tää"

12.01.2021 15:47

Korona, kau­pun­gin­val­tuus­ton kri­tiik­ki ja teat­te­rin toi­min­ta-avus­tuk­sen pie­nen­nys koet­te­li­vat Oulu2026-han­ket­ta vuonna 2020 – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sa ratkeaa ke­sä­kuus­sa, joten edessä on lop­pu­ki­ri

30.12.2020 09:00 6
Tilaajille